May's top tagalog slogan ideas. tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Slogan Ideas

Unlocking the Power of Tagalog Slogans: How 'Walang Iwanan' and 'Isang Dekada ng Pagbabago' Change the Game

Tagalog slogans are brief and catchy phrases used to promote brands, products, events, or even social causes. They are essential marketing tools that convey a brand or message's essence and values in a few words, making them easy to remember and share. They can be humorous, poignant, or straightforward, depending on the intended audience or objective. Tagalog slogans are widely used in the Philippines because they connect with people in a unique and relatable way. They capture the Filipinos' humor, sensibility, and aspirations, making them resonate and inspire. Some of the most memorable and effective Tagalog slogans include 'Walang Iwanan' (No one gets left behind), which became a rallying cry for the Philippine Army in times of adversity, 'Isang Dekada ng Pagbabago' (A decade of change), which heralded the country's progress and transformation during the last ten years. Effective Tagalog slogans are simple, easy to say, and highlight a unique selling proposition or value proposition that sets them apart from others. They evoke emotions, spark curiosity, and create a lasting impression on the audience. In conclusion, Tagalog slogans are powerful tools for branding, marketing, and messaging in the Philippines, and they continue to play a vital role in shaping public opinion and behavior.

1. Mag-Tagalog tayo, para magkaintindihan.

2. Bagong lingwahe, bagong kaibigan.

3. Ipagmalaki ang sariling wika, ipaglaban ang pagka-Filipino.

4. Kaunting Tagalog, mas malapit sa puso.

5. Basta't Tagalog, di ka maaaring magkamali.

6. Ang tagumpay ay nasa atin, sa bawat salita nating ginagamit.

7. Ang Wikang Filipino, Wika ng Puso at Kaluluwa.

8. Kung balak maging Filipino, Tagalog muna ang sapat.

9. Sabihin mo sa kilos at salita, Tagalog ang pangunahin.

10. Ang wika ay susi sa tunay na pagka-Pilipino.

11. Ipagtanggol ang wikang para sa bayang minamahal.

12. Likha't ipagsama, Tagalog man yaong dila, isip at gawa.

13. Ang wikang Filipino, bayanihan sa paglikha ng kaunlaran.

14. Mga salitang Tagalog, na puno ng tayog.

15. Maging Tagalog sa puso, hindi lamang sa bibig.

16. Sa wikang pambansa, tayong lahat ay magkapatid.

17. Isang wika, isang dugo, iisa tayong lahi – Tagalog.

18. Alay natin sa buong mundo, ang ganda ng wika nating Tagalog.

19. Makakatipid ka pa, sa wikang Tagalog magsalita.

20. Mapapagbago ang bansa, kung Tagalog ang mandirigma.

21. Wag maging hadlang sa pagkakaisa, gamitin ang Tagalog na wika.

22. Tumayo at ipaglaban, ang wika nating mahal.

23. Ang salitang Filipino, pinagmamalaki ng bawat tao.

24. Iisa lang ang bansa, magkakaisa sa wikang Filipino.

25. Ang Tagalog, hindi ikinakahiya, dapat ay ipinagmamalaki.

26. Wika ay susi, sa tagumpay ng isang bayan.

27. Mag-Tagalog nang lubusan, upang maging bayani sa bansa.

28. Magsalita ng Tagalog, upang ating magpakilala.

29. Wika ng buong bansa, Tagalog ang habla.

30. Sa Wikang Tagalog, magsimula ng pagbabago.

31. Dahil mahal natin ang bansa, mag-Tagalog na tayo ngayon pa lamang.

32. Ito ang wika ng bayan, mas malapit sa puso ng mamamayan.

33. Ang wika'y isang kayamanan, kaluluwa ng bansa pinapahalagahan.

34. Ang wikang Tagalog, puno ng katapatan at pagmamahal.

35. Mapagtatagumpayan ng Tagalog, ang pagbabago sa ating bansa.

36. Kung magkakaisa tayo sa wika, walang maitutulog na kalamidad na kinaya natin.

37. Sa bawat salita ng wikang Tagalog, may dalang halaga't kahalagahan.

38. Pagmamahal sa bansa, mag-Tagalog na sa tuwing sumasambit.

39. Ang wika'y yaman, ating pangalagaan.

40. Ito ang wika ng bayan, pangunahin sa pakikipagtalastasan.

41. Pag-iisip at paggawa, sa wikang Tagalog natin dalangin.

42. Ang kasaysayan natin, nasa isang wika lamang – Tagalog.

43. Dugong Pinoy, dito sa Tagalog pinakamalapit.

44. Wika ng lahat, Filipino, Tagalog man ang salitang ito.

45. Patuloy na makipag-ugnayan, sa wikang aking pamilyar, wikang Tagalog.

46. Tagalog, ay pangalawa sa hininga kong impormatibo at edukatibo.

47. Huwag nang magdilim, larawan ng tagumpay: walang pwedeng labanan sa wika nating masarap.

48. Kasama ng wika, ang diwa ng pagsasama: isa tayong lahi sa wika nating kinagiliwan.

49. Mabuting nilalang ka, kaya hinding-hindi mo kaya ang magiging talunan, kung sa Tagalog man lamang, naaayon sa iyong pangkalahatang layunin.

50. Sa paggamit ng Tagalog, patuloy na maabot ang bagong mga kaibigan, papuntang tagumpay na dinadakila.

51. Kung sariling wika ang salita, panalo ang galing.

52. Ang kalinangan at kaunlaran, Tagalog ang magsusundo.

53. Sa Tagalog na taas-noo, hindi mahihiya ang bansa nating marangal.

54. Pagmamahal sa sariling wika, mapangakit ng pagbabago.

55. Basta't may Tagalog, alam mo na ang katapat.

56. Bumuo ng kapatiran, sa pamamagitan ng isang wika na sinisigaw ng aking puso, ang Tagalog.

57. Hindi nauubusan, ang walang kamatayan: tagumpay ng wika nating sinisigaw.

58. Pagsumite sa wika, nitong aking kahulugan, Tagalog mula sa puso at kaluluwa, patuloy kong binubuo.

59. Tara't mag-Tagalog, tayo'y mag-ingay at magkaisa.

60. Sa kapayapaan ng bansa, Tagalog ang main ingredient.

61. Sa salita, damdamin at gawa, Tagalog ang sentro ng pag-ibig natin sa bayan.

62. Walang katumbas na kagalingan, pag ika'y nagsasalita ng Tagalog nang matagumpay.

63. Ang sa Tagalog sumisibol, sa ating bansa magagapi man ay malupit ang kalaban.

64. Anuman ang lenggwahe, ikaw ay maginoo. Ngunit ang Tagalog, ay punong-puno ng pag-galang.

65. Dito sa aking lupain, ang wika nating Tagalog, ay alay sa pag-ibig at kabayanihan.

66. Tagalog sa wika, bagong kaibigang maa-alala at mapapamahal sa kaibigan.

67. Sa bawat salita, isang aral mapa- social, pang-business, pang-spiritual man ito, mahalaga ang Tagalog na salita.

68. Nasa Tagalog ang kaibigan, na nakikita mong galit sa bawat dahas at hirap ng local ng bansa.

69. Kahit kupas na ang paligid, hindi mawawala sa atin ang Tagalog na sandata.

70. Basta't Tagalog, komportable ka nang makisama.

71. Wika na may pagkakapareho, pamatid ng kirot ng bayan.

72. Sa Tagalog man salita, nagsisimula at nagtatapos ang pagmamahal ng isang lahi.

73. Pagsalita man sa Tagalog ang katapat- Ang tunay at kasulatan ng Pilipino ay tagumpay.

74. Ang Tagalog ay lagusan,

para sa pagbabago nating lahat.

75. Isang wika, kahit dagat ay tatawid

Tagalog, ikaw ang sandigan ng mithiing bansa.

76. Magliyab ang pagkasundalo ng tagalog

sa paglilingkod sa bayan ng buong buo at walang patid.

77. Ang pagsalita ng wika ay simula’t wakas ng kasaysayan

at ngating makabuluhang buhay.

78. Wika nating mahal, hindi dapat ihambing sa alin mang wika, bukod sa atin ay wala naman.

79. Isang wika, isang tunay na bayanihan, Tagalog man salita ay kayang-kaya.

80. Kapag Tagalog ka, hindi ka mahihirapang mag-lakad

sa larangan man ng negosyo, pampublikong paglilingkod, o kung ano pang tanim mong pangarap.

81. Mag-Tagalog ka, masaya ka

sa mga nakakatugon sa kapwa mong Pilipino, walang hiyaan!

82. Ang salita ay wagas at palaging bukal ng pang-unawa.

83. Pagkakaisa ng bansa, hinahanap sa pagmamahal

sa sariling wika, Tagalog tayong lahat di hamak!

84. Galangin ang sariling wika, matutong magsalita sa Tagalog,

at alamin ang kahalagahan ng pagkakaisa't pagmamahal.

85. Ang daloy ng pagsasalin sa iba’t ibang wika, ay nakapagpapayaman

sa pagsasabuhay ng ating kasaysayan at kultura, ngunit higit sa lahat,

dapat malaman, bukod sa wika, tayong lahat ay mayroong magkabigkis na pagkakakilanlan.

86. Ilang dekada man tayong lumipas at dumating sa iba't ibang uri ng lipunan,

Racism, Classism, at iba pa man ay patuloy pa ring lumalaganap

At sa isang punto sa kasaysayan ng pagkakakilanlan nating Pilipino, Tagalog ang naging puno’t dulo ng tagumpay.

87. Iwasan nating maupo sa pagkaalam,

isang salita ay kayang magdulot ng pagbabago't lipunan.

88. Habang umuunlad tayo, ang wika ay patuloy na namumuhay ng sarili,

Wika na binago ng panahon ng mga sigwa, nguni’t patuloy na nagbibigay ng simbolo at aral.

89. Sa kasaysayan ng bansa, may pinakamaiinit na pangyayari’t pagkakamali,

Ngunit ang maituturing kong mas matinding pagkakamali ay patuloy na iwasan ang paggamit ng sariling at tagalong wika sa usaping pang-edukasyon.

90. Hindi identidad na bukal, hindi wika ring magbabaka-sakali,

Ang Pilipino ay tutok lamang sa panlabas ngunit hindi lamang umiiral sa kakanyahan.

91. Mayroong libong mga naiibang ugali't pagkakakilanlan

sa halos dalawampung milyong tao sa ating bansa,

Pero sa ngayon pa lang, sa sinasamba kong wika ng bawat tagalog na naninirahan sa bawat kanto't kalye,

Sa kabila ng hiya, kasawian, at kahirapan, kahit saan’t kailan, Tagalog kami.

92. Tanggalin mo ang wika ng isang bansa,

marahas ang pagkamatay ng iisang bayan;

tunay nga namang may nagbago nito, ngunit sa wika ng mga iisa nating lahi, tunay nating nalalaman ang mga kaugaliang Pilipino.

93. Mga wika at pananaw, kaya namang paikutin

ng kasaysayan, ngunit bawat henerasyon ay may bahagi ng ating wika,

ito ang karunungan’t kakayahang kailangan para sa pagkakakilanlan.

94. Sa labanan at pakikibaka, sa isang linggong buwanan,

Matigas ang ulo ng Pilipino, pero kung sa pagpapakatino ay magsisimula tayo,

tila’y madali nang ipagtagumay tong Tagalog na wikang ating pinapag-alab sa puso.

95. Isang bansa, isang wika, isang sandata sa kahirapan at pagsulong.

96. Wika mo, buhay mo, ipaglaban ang kabuhayan natin sa pagiging Pilipino at pagbabalik ng karapatan sa ating wika.

97. Magpakatotoo sa wikang Tagalog, may pagbabagong babalik sa atin.

98. Sa bigkasan ng pangarap, may kaakibat na wika, masdan mo at magbago ang buhay – kapit-puso.

99. Hetong tayo sa Senado, kailangan bang mag-Ingles pa

wag sanang kami gwaping, opo sa Tagalog na lamang, kapwa aming alam.

100. Ang wika'y sumasalamin, ng ating kultura at pagkakakilanlan.

When it comes to creating Tagalog slogans that are both memorable and effective, it's important to keep them short and simple yet impactful. Think about using powerful words and phrases that resonate with your audience and capture the essence of your message. Additionally, try to use humor, wordplay, or cultural references to make your slogans more engaging and relatable to Tagalog-speaking communities. You can also draw inspiration from famous Tagalog slogans and customize them to suit your brand, cause, or campaign. Collaborating with a native Tagalog speaker can also help you identify the most appropriate words and phrases to use in your slogans. In the end, the key to creating unforgettable Tagalog slogans is to be authentic, creative, and culturally-sensitive.

Tagalog Nouns

Gather ideas using tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  7      Next ❯