December's top tagalog tungkol sa kalinisan ng kapaligiran slogan ideas. tagalog tungkol sa kalinisan ng kapaligiran phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Kalinisan Ng Kapaligiran Slogan Ideas

Tagalog Slogans Tungkol sa Kalinisan ng Kapaligiran

Mga slogan tungkol sa kalinisan ng kapaligiran ay naglalayong magbigay ng kamalayan sa mga Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa ating kapaligiran. Ang mga slogan ay naglalayong magbigay ng mensahe sa mga Pilipino na maging responsable sa pag-aalaga sa ating kapaligiran. Ang mga slogan ay maaaring maging mga katagang maliit na may malalim na kahulugan. Halimbawa, ang "Mag-ingat sa Iyong Pangangalaga sa Kalikasan, Para sa Iyong Kinabukasan!" ay isang slogan na nagpapahayag ng kahalagahan ng pag-iingat sa kapaligiran, upang makamit natin ang isang mas magandang kinabukasan. Ang iba pang mga slogan ay maaaring maging "Pangalagaan ang Kalikasan, Para sa Kaligtasan ng Susunod na Salinlahi" o "Magtulungan tayo Upang Panatilihin ang Kalinisan ng Kapaligiran". Ang mga slogan ay maaaring maging isang simpleng paraan upang magbigay ng kamalayan sa mga Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa ating kapaligiran.

1. Maglinis Para sa Kalinisan ng Kapaligiran!

2. Ganda ng Kalikasan, Ganda ng Kinabukasan!

3. Iwasan ang Basura, Ganda ng Kalikasan!

4. Kalinisan ay Kaligtasan!

5. Kalinisan ay Pag-ibig sa Kalikasan!

6. Magsimula sa Kalinisan, Magsimula sa Kaligtasan!

7. Iwasan ang Basura, Iwasan ang Sakit!

8. Maging Responsableng Pamamahala sa Kapaligiran!

9. Iwasan ang Basura, Magkaroon ng Kalinisan!

10. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kalinisan!

11. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kaligtasan!

12. Pag-ibig sa Kalikasan, Magkaroon ng Kalinisan!

13. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kalikasan!

14. Kalinisan ay Kaligtasan, Kalikasan ay Kaligtasan!

15. Kalinisan ay Kalikasan, Kaligtasan ay Kalikasan!

16. Kalinisan ay Kaligtasan, Kalikasan ay Kaligtasan!

17. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kaligtasan!

18. Maging Responsableng Pamamahala, Iwasan ang Basura!

19. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Ganda!

20. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kaligtasan!

21. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Kaligtasan!

22. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Ganda!

23. Magkaroon ng Kalinisan, Maging Responsableng Pamamahala!

24. Ganda ng Kalikasan, Magkaroon ng Kalinisan!

25. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kalikasan!

26. Maging Responsableng Pamamahala, Iwasan ang Basura!

27. Iwasan ang Basura, Magkaroon ng Kalikasan!

28. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Kalikasan!

29. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kalikasan!

30. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kaligtasan!

31. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Kaligtasan!

32. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Ganda!

33. Magkaroon ng Kalinisan, Maging Responsableng Pamamahala!

34. Iwasan ang Basura, Magkaroon ng Kalikasan!

35. Kalinisan ay Kaligtasan, Kalikasan ay Kaligtasan!

36. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kaligtasan!

37. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Ganda!

38. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kalikasan!

39. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Kalikasan!

40. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kalinisan!

41. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kaligtasan!

42. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Kaligtasan!

43. Maging Responsableng Pamamahala, Iwasan ang Basura!

44. Kalinisan ay Kalikasan, Kaligtasan ay Kalikasan!

45. Ganda ng Kalikasan, Magkaroon ng Kalinisan!

46. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kalikasan!

47. Iwasan ang Basura, Magkaroon ng Kalikasan!

48. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Kalikasan!

49. Maging Responsableng Pamamahala, Magkaroon ng Kaligtasan!

50. Magkaroon ng Kalinisan, Magkaroon ng Ganda!

Coming up with Tagalog tungkol sa kalinisan ng kapaligiran slogans can be a great way to spread awareness on environmental cleanliness. To start, brainstorm keywords related to the topic such as 'kalinisan', 'kapaligiran', 'pagkalinga', and 'pag-iingat'. Then, think of catchy phrases that incorporate these words to create a slogan. For example, 'Alagaan ang Kapaligiran, Maging Kaaya-aya ang Kalinisan' or 'Pag-iingat sa Kapaligiran, Maging Ligtas ang Kalinisan'. Additionally, it is important to remember that slogans should be concise and to the point in order to be most effective.

Tagalog Tungkol Sa Kalinisan Ng Kapaligiran Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa kalinisan ng kapaligiran nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Tungkol Sa Kalinisan Ng Kapaligiran Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa kalinisan ng kapaligiran are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯