May's top tagalog tungkol sa su slogan ideas. tagalog tungkol sa su phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Su Slogan Ideas

Tagalog Tungkol sa Su Slogans: The Power of Captivating Phrases

Tagalog tungkol sa su slogans are expressions or phrases that are used to promote environmental awareness, conservation, and sustainability in the Philippines. The slogans are intended to create a sense of urgency, inspire action, and mobilize individuals and organizations to take steps towards a cleaner and healthier environment. Some effective Tagalog tungkol sa su slogans include "Ipag-alaga ang kalikasan, para sa kinabukasan" (Take care of nature, for the future), "Isipin ang susunod na henerasyon, huwag kamhantikin ang kalikasan" (Think of the next generation, do not destroy nature), and "Suportahan natin ang pagbabago upang magkaroon ng mas magandang mundo" (Let us support change to create a better world). These slogans are memorable and effective because they use simple words and phrases, rhymes, and alliteration to make the message stick in people's minds. They are also based on familiar and relatable themes such as family, future, and hope, which resonate with a wider audience. Tagalog tungkol sa su slogans are a powerful tool for environmental advocacy in the Philippines, and they serve as a reminder that even small actions can make a big difference in protecting our planet.

1. Sumunod sa suweldo, labanan ang kahirapan.

2. Suweldo mo, buhay ng pamilya mo.

3. May suweldo, may asenso.

4. Suweldo mo, serbisyo mo.

5. Suweldo ang puhunan, pagkakakitaan sa tamang pamamaraan.

6. Magtrabaho ng maayos, may magandang suweldo.

7. Suweldo ang magpapalaya sa kahirapan.

8. Suweldo mo, ipunin mo.

9. Suweldo mo, maaari kang mangarap ng malaki.

10. Suweldo na hindi nakikita, hindi naaabuso.

11. Ang suweldo, katas ng paghihirap.

12. Suweldo ang unahin, luho ay dapat itabi.

13. Magtipid ngunit huwag magpabaya sa suweldo.

14. Ibayong sipag, ibayong suweldo.

15. Kuripot sa gastos, maganda naman ang suweldo.

16. Suweldo na maayos, buhay na masaganang.

17. Tandaan, ang suweldo ay hindi biro.

18. Suweldo, sa bawat oras ng pagbabanat ng buto.

19. Suweldo na matagal ng hinintay, dapat ayusin at pag-igihan.

20. Suweldo, simula ng maipatayo ang kinabukasan.

21. Tumrabaho nang malinis, suweldo mo ay gaganda.

22. Maghirap at magsumikap, ang suweldo ay babalik.

23. Suweldo mo, kalinga ng pamilya mo.

24. Suweldo, bunga ng sipag at tiyaga.

25. Suweldo, paalala ng bawat oras at pawis.

26. Suweldo mo, panlaban sa abang pamumuhay.

27. Suweldong hindi binabaha, walang kahirapang hindi nalalampasan.

28. Huwag kalimutan, suweldo ay dapat legal at tama.

29. Suweldo mo, sagot sa mga pangangailangan.

30. Suweldo, blankong papel na hinihintay ng pangarap.

31. Suweldo, pintig ng bawat manggagawa.

32. Suweldo ang magpapakain sa iyo at sa iyong pamilya.

33. Kung may suweldo, may siguradong kinabukasan.

34. Bumili ng maliliit, pero huwag magpabili sa suweldo.

35. Suweldo, dahon ng bawat pangarap.

36. Sa tamang tiyaga, masaya ang suweldo.

37. Suweldo, sapat na sundin ang kautusan ng DIYOS.

38. Matakot sa DIYOS, huwag sa suweldo.

39. Suweldo mo ay hindi dapat barya-barya.

40. Sa bawat bayarin, may suweldo na sasapat.

41. Huwag magpakaloko sa suweldo na nakakatanggal ng kaba.

42. Suweldo mo ay hindi dapat nakawin o masira ang integridad.

43. Suweldo ang bagong simula ng tagumpay.

44. Suweldo, kabayaran ng bawat tungkulin.

45. Suweldo, hindi maaaring balewalain.

46. Suweldo, kahit sangkaterba, lahat ay dapat magtino.

47. Kung may suweldo, may pag-asa.

48. Suweldo, rason kung bakit pa manggagawa.

49. Suweldo, hindi dapat hindi umakyat.

50. Suweldo, naroon kung nasaan ang patas.

51. Lahat ng mata ay nasa suweldo.

52. Suweldo na tama at sapat, lahat kayang puntahan.

53. Suweldo, may pananagutan sa bawat pamilya.

54. Suweldo, hindi dapat patay.

55. Suweldo, hindi dahilan ng malaywang pamumuhay.

56. Suweldo, sa lahat ng oras ay dapat irespeto.

57. Suweldo, langhap ng bawat pag-asa.

58. Suweldo, pangakong binibitawan ng bawat kumpanya.

59. Suweldo, karapatan ng bawat manggagawa.

60. Suweldo, hindi dapat kainin ng konsensya.

61. Sa suweldo ay nakakamit ang pangarap.

62. Suweldo mo ay dapat pumasok ng tama.

63. Suweldo, pagmamay-ari ng bawat tirahan.

64. Suweldo, unahing idaan sa kasipagan.

65. Suweldo, tatak ng pagpapakahirap.

66. Sa tamang kamalayan, magpapakita ang tamang suweldo.

67. Suweldo, sagot sa anumang kagipitan.

68. Suweldo, nagdudulot ng mga sahod ng pagpapakahirap na dapat ma-appreciate.

69. Suweldo, dahilan ng bawat bukas.

70. Suweldo, sagot sa mga pangangailangan ng bawat pamilya.

71. Sa suweldo ay nakahanap ng pag-asa.

72. Sa suweldo ay nahanap ang kaginhawaan.

73. Suweldo, kung maghahalukay, magpapakahirap.

74. Suweldo, may magandang taon na papasok.

75. Sa suweldo ay maghahanap ng kasagutan.

76. Suweldo, kung nais ang isang kasagutan.

77. Suweldo, kung nais ng kasagutan.

78. Suweldo, hindi dahilan ng mga problema.

79. Suweldo, rason ng pagbangon.

80. Suweldo, dahilan ng tagumpay.

81. Sa suweldo ay magkakaroon ng pag-asa.

82. Suweldo ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob.

83. Suweldo, gamit ng bawat kumpanya.

84. Suweldo, pinakamahalagang kumpanya.

85. Suweldo, sagot sa isang pangangailangan.

86. Suweldo, bukal ng bawat pangarap.

87. Suweldo, magbibigay ng mga pangangailangan ng pamilya.

88. Suweldo, magkakaroon ng katuparan.

89. Sa suweldo ay maghahanap ng magagandang bagay.

90. Suweldo, hindi dapat nakatatanggal ng pag-asa.

91. Suweldo, nagbibigay sa iyo ng seguridad.

92. Suweldo, siguradong pasok sa oras.

93. Sa suweldo ay makakakita ng lakas ng loob.

94. Suweldo, nakakatulong sa sosyal na daloy ng pera.

95. Suweldo, gamit ng bawat proyekto.

96. Suweldo, magbibigay ng kaginhawaan sa buhay.

97. Sa suweldo makikita ang ugat ng buhay.

98. Suweldo, naaayon sa tamang halaga ng trabaho.

99. Suweldo, naaayon sa pangangailangan ng bawat pangarap.

100. Suweldo, walang gantimpala, dahil ito ay kailangan.

Creating a memorable and effective Tagalog tungkol sa su slogan is key to spreading awareness and promoting sustainable habits. One effective tip is to use humor or puns in a way that engages the audience and makes the message more relatable. Another is to use memorable images or metaphors that people can easily recall. It is also important to keep the message simple and concise, with a clear call to action that encourages people to make sustainable choices. Some possible new slogans include "Ang mga maliit na aksyon ay malaking tulong sa kalikasan," or "Su-sustansya para sa mga susunod na henerasyon." By using these tips and creativity, you can promote sustainable habits and inspire positive change within your community.

Tagalog Tungkol Sa Su Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa su nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Tungkol Sa Su Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa su are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯