June's top tamang pagtapon ng basura slogan ideas. tamang pagtapon ng basura phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tamang Pagtapon Ng Basura Slogan Ideas

The Importance of Tamang Pagtapon ng Basura Slogans

Tamang pagtapon ng basura slogans are phrases or statements that encourage proper waste disposal practices among the public. These slogans play an essential role in promoting environmental consciousness and raising awareness about the negative impact of improper waste disposal on the environment. Effective slogans often feature catchy and witty phrases that can be easily remembered and understood by people from all walks of life. For instance, the slogan "Wag magkalat, upang ang kalikasan ay hindi malanta" is simple yet powerful, and it reminds people of the need to keep their surroundings clean to preserve the environment. Another effective slogan is "Basurang ayos, kalikasang buhay," which emphasizes the importance of proper disposal and how it can positively impact the biodiversity of our ecosystem. In conclusion, Tamang pagtapon ng basura slogans are an effective and easy way to promote good waste management practices to help preserve our environment.

1. "Laging Tamang Pagtapon ng Basura, Dapat Mong Ipaalala sa Magkakaila"

2. "Magtapon ng Basura ay Dapat na May Tamang Paraan, Upang Mapasigla ang Kalikasan"

3. "Basura Mo, Responsibilidad Mo. Tamang Pagtapon ang Dapat na Gawin Mo"

4. "Kung Gusto Mong Mapangalagaan ang Inang Kalikasan, Iwaksi ang Maliit na Basurahan"

5. "Bawat Basura May Lugar na Dapat, Tamang Pagtatapon ang Dapat na Gawin Mo"

6. "Walang Basura sa Ating Tahanan, Alagaan Natin ang Ating Kapaligiran"

7. "Basura ay Hindi Parang Saging, saanman Ito Ibasura ay Kailangan"

8. "Pagtapon ng Basura ay Disiplina, Kayang Gawan ng Aksyon sa Ating Pang-araw-araw na Aksyon"

9. "Problema ay Hindi Basura, Pero Basura ay Problema, Magtapon ng Ayos Kasiyahan ay Puno"

10. "Malinis at Maayos na Kapaligiran ang Anumang Hawak ng Kamay mo, Kaya’t Magtapon ng Basura sa Paaralan at Lugar ng Trabaho"

11. "Basura mo, Buhay ko, Ang Kapaligiran ay Ating Sangkop"

12. "Mga Basurang Ikalat ay Nakakasira, Walang Tawiran kaya’t Hindi dapat Mayroong Abwaganin"

13. "Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Para sa Malinis na Kapaligiran, Kayang Gawin Kahit Sino"

14. "Tamang Pagtapon sa Basurahan, Hindi mga Pader o sa Ibaba ng Mungkininan"

15. "Basurang hindi Tapon ay Balik alik, Ang Kapaligiran ay Hindi Tumatanggap ng Ipagtanggangsaka"

16. "Tamang Pagtapon ng Basura, Gawin Natin sa araw-araw, Upang Ikaw at Ako’y Matuwa Muli.

17. "Ang Basurang Itinapon ng’yo, Ay Kalat ng Iba sa mga Ilog at Sa Ilawo’y Napapatid"

18. "Iwas Kalat, Magtapon sa Tamang Paraan, Upang Mapangalagaan ang Ating Kapaligiran"

19. "Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Iwasan ang Kalat na Nagsisivisid"

20. "Magtapon sa Basurahan, Upang Ikaw at Ako Ay Masaya Lahat"

21. "Mula sa Atin, Patungong Kalikasan, Magtapon tayo, Isang Malinis na Daan"

22. "Malinis at Maayos na Kapaligiran, ang Hangarin ng Bawat Tao sa Mundo"

23. "Sapat na Basura at Kayo, ang Kasagutan sa Lahat ng mga Namumuhunan"

24. "Ang Basura ay Hindi Digapras, Tamang Pasabog ang Dapat nating Gawin"

25. "Tamang Pagtapon ng Basura, Hindi ang Nakakatagal ng Talampakan, Kundi ang Nakatutulong sa Ating Kapaligiran"

26. "Bawat Basura ay Laman ng mga Mantra, Para sa Wastong Pagtapon ng mga Basurahan"

27. "Isang Bote ng Tubig Ibigay Mo, Ngunit Hindi Basura, Dahil ang Basura’y Dapat Sa Tamang Lugar Ibasura."

28. "Isang Bayong ng Basura ang Pagsanib, Tamang Pagtapon ay Dapat sa Basurahan"

29. "Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Kahit Mag-isa ka Ay Kayang Gawin Mo"

30. "Ang Basura ay Hindi Lumuluha, Iwasan ito sa Pagtatapon at Buhay mo’y Hindi Mawawala"

31. "Ang Basura ay Dapat Nasuportahan, Huwag Gawing Kalat at Walong Tanawin Mo’y Masayahan."

32. "Kalikasan ay Mapagmahal, Tamang Pagtapon ng Basura Ay Dapat Gawing Magandang Paraan"

33. "Magsabihan Tayo sa Kanal, Huwag Magtapon Dito ng Basura, Dito lamang Natatapos ang Karalitan at Dumi."

34. "Kapaligiran ay Dapat pangalagaan, Walang Magtapon ng Basura Kundi ang Pagsaluddan"

35. "May Basurahan Ipinagkalat, Magtapon ka sa Tamang Lugar, Anong Chat Fataya at Maganda ang Ating Kapaligiran"

36. "Basurang Nakalat sa Saanman Ay Nakakabawas sa Ating Karugtong na Kaligayahan"

37. "Mula Buhay-Hayangan, Hanggang sa pamayanan ng Tao, isang Kapaligiran sa Masayang Lagda ay Pagtapon ng Basura."

38. "Ang Basura Ay Hindi Ibinabagsak sa Hangin, Tamang Pagtapon ang Dapat Gawin upang Patuloy na Mapangalagaan."

39. "Tamang Pagtapon ng Basura ang De-kalidad, Huwag Ito Ikalat, Upang Ligtas Tayo sa Dengue at Sakit."

40. "Sayang ang Oras sa Basura, Sa Tamang Pagtatapon Nagulistis ang mga Mangingisda."

41. "Wastong Pagtapon ng Basura ay Dapat Nating Gawin upang Mayroong Makakakain ng mga Isda at Kayo."

42. "Bumili ng Basurahan, Upang Magtapon ng Maliit na Basura, Kilo ng Pagmamahal at Mayroong Bayad na Kabayaran."

43. "Sa Mall o Kalsada, Sana’y May Basurahan sa Tagumpay Dahil may Kahirapan na Maliit na Basurahan sa Mukha Mo’y Pang-alis sa mga Sama ng Tao."

44. "Ang Basura ay Talagang Malungkot, Hindi Ako Basura Pero Nagtatago Ako sa Lahat ng mga Bayan Mo."

45. "Magtapon ng Basura sa Tamang Paraan, Upang Wala ng Magkaroon ng Daldalan."

46. "Basurang Hindi Tama, Saanman Ito Mapadpad ay Minimithi Lamang ng mga Bandila."

47. "Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Upang ang mga Taong Iniwaksi sa Pasaway ay Dumami Lahat."

48. "Tamang Pagtapon ng Basura, Isang Paraan ng Paghikayat, Upang ang Akin ay Buhay at malakas ang Kalikasan."

49. "Ang Basura ay nakakapagpipikit ng mga Tuta, Dapat Itong Iwasan upang Malinis at maayos ang ating mga Kalsada."

50. "Basurahan sa Bawat Bahay ay Dapat Ikalat, Upang Masiguro na ang Kapaligiran ay Kahanga-hanga."

51. "Isang Tama, Dalawang Sayaw, Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Walang Kalat walang Lugar na Iba."

52. "Wastong Pagtapon ng Basura, Isang Pagpapakita ng Respeto sa Kalikasan."

53. "Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Upang Magtugma ang Kapaligiran sa Inyong mga Pamantayan."

54. "Basura ay Hindi Litaw ng Bagay, Upang Ito’y Iwasang Dumumi.:"

55. "Walang Mangyayari sa Atin, Kung hindi Tayo Magtutugma at Pagsasama-sama, sa Tamang Pagtapon ng Basura."

56. "Ang Basurang Mabuti ay Kagandahan, at ang Basura ay Dapat Ibuhos sa Tamang Paraan."

57. "Mula sa Bahay patungo sa Kalikasan, Tamang Pagtaton ng Basura ay Dapat Nating Gawin."

58. "Basurang Dumi, Kalikasan ay Nasusuklam, Dapat itong Iwasan upang Maging Masaya Lahat."

59. "Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, at Huwag Shumopsy-Opsy, upang ang Kapaligiran ay Maginhawahan."

60. "Mga Basurang Pagsaluhan, Depensa sa Tao, Depensa Laban sa kung Anuman ang Kalagayan."

61. "Magtapon ng Basura sa Tamang Paraan, Upang Ating Mapangalagaan ang Kalikasan."

62. "Ng Iwasan ang Kalat sa Ating Bayan, Sa Tamang Pagtapon ng Basura Lahat Ay Happy"

63. "Tamang Pagtapon, Tamang Kaligayahan, Sa Basurahan Magtapon, Upang ang Inyong Kapaligiran ay Mikasa ng ating Pagpapakay."

64. "Magtapon sa Basurahan, Para sa Bagay na Maliit, Mula sa Kapwa Taong Buhay, Isang Pag-bigay."

65. "Kapaligiran Dapat Pangalagaan, Hindi Diyeta ng mga Bakal at Lahat Tula sa Tamang Pagtapon ng Basura ay Dapat Dama’n."

66. "Walang Basurahan, Binabagsakan ng Basura, Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Kayo’y Kapalit ng isang Heneral Kalamidad."

67. "Magtapon ng Basura sa Tamang Paraan, Nabubuhay Ka ng Mabuti, Si Inay at Tatay ay Masaya, Dahil sa Kapaligiran ay Malinis Lahat."

68. "Ang Pag-basura ay Hindi na Kulang, Kaya naman Tayo’y Nagbibigay ng Kilo ng Paggaling."

69. "Tamang Pagtapon ng Basura ay Dapat Nating Gawin, Upang ang mga Baon Natin ay Hindi Magkakalat sa Aling Ating.

70. "Isang Basurahan ang Dapat sa Lahat, Magtapon ng Basura sa Tamang Paraan, Dahil ang Kapaligiran ay Dapat ay Malinis at Mapayapa."

71. "Isang Bayong ng Basura Ay Mabusisi, Ngunit ang Tamang Pagtapon ay Hindi Masama."

72. "Magtapon ng Basura sa Sa Tamang Lugar, Upang ang Isda Ay Hindi Mahalata ang Lahat."

73. "Walang Silbi ang Basura, Kaya’t Isang Basurahan Ito’y Dapat Isaayos Lahat."

74. "Ang Basurang Naitapon ay Grupo ng Kaligayahan, Kaya’t Basurahan ay Dapat Itong Mahalagaan."

75. "Magtapon sa Basurahan, Dahil ang Kapaligiran ay Halaga ang Buhay ng Tao."

76. "Sapagkat Bagay ay Dapat Iwasan, Huwag Papasukin sa Bahay ng Tao, Magtapon sa Basurahan Lahat."

77. "Sa Pangkalahatan, Basuras ng Lahat ay Saklaw, Dapat Iwasan ang Laganap na Lahat."

78. "Protektahan ang Ating Kalikasan, Tamang Pagtapon ay Pangalagaan"

79. "Ang Basura Ay Kailangan ng Kwentada, Kaya’t Hindi Dapat Ito Ikalat sa mga Lugar na Hindi Nararapa."

80. "Magtapon sa Basurahan, Upang ang Kapaligiran ay Hindi Patawarin."

81. "Tamang Pagtapon ng Basura ay Patunay ng Ating Pagpapahalaga sa Kapaligiran."

82. "Kahit Basurang Maliit Ay Dapat Itong Pangalagaan, Sa Tamang Pagtatapon Dapat Gawing Ugaling Maliwanag."

83. "Ang Basura ay Hindi Agad Naglalaho, Ito’y Dapat Iwasan upang Karagdagang Ganda ng Kalikasan ay Magpakapapasa."

84. "Makapag-lilinis ng Kapaligiran, Dapat sa Tamang Paraan Magtapon ng Basura at Hindi Itapon kahit saan."

85. "Magtapon ng Basura sa Tamang Paraan, Upang ang Kalikasan ay Masaya at Puno ng Kaharian."

86. "Ang Basura Ay Hindi Kayang Mag-imbak, Kaya Iwasan ito Pagkat ikaw ay Aalpas."

87. "Tamang Pagtapon upang ang mga Isda ay Hindi Aalanganin, Magtangan ng Basurahan Lahat".

88. "Sa Kalinisan ay Nandiyan ang Kaligayahan, Kaya’t Magtapon ng Basura sa Tamang Paraan."

89. "Ang Basurang Itinatapon ng Ibahagi, Ang karagdagang Kumbaga sa ating Sultada."

90. "Magre-rejoice ang Inyong Kapaligiran, Kapag ang Tamang Pagtapon ng Basura ay Dapat Ninyong Panghawakan."

91. "Basura’y Dapat Iwasan Para Sa Masayang Karugtong ng Tahanan."

92. "Kapaligiran ay Makabago Ngunit Ito’y Dapat Pangalagaan, Ang Tamang Pagtapon ng Basura ay Dapat Maging Bukod-Tangi."

93. "Mga Mall o Kalsada, Walang Maiitapon na Basura Dahil sa Tamang Basurahan."

94. "Magtapon ng Basura sa Tamang Lugar, Sa Tamang Paraan Upang ang Pamayanan ay Maayos na Maglahu-Laguhang."

95. "Mula sa Basura Patungo sa Hatid na Kaligayahan, Dapat Nating Pangalagaan Ang Kapaligiran."

96. "Sa Tamang Pagtapon ng Basura, Ang Kalikasan Ay Pag-aabangan."

97. "Basurahan Sa Taas, Basurahan sa Banaagan, Mga Basura Magtapon, Sa huling Hulyo’s Mas Masayahan".

98. "Pagtapon ng Basura ay Tamang Pamamaraan, Upang ang Ating Kapaligiran ay Mas Mapayapa at Masayahan."

99. "Ang Basura ay Dapat Itapon sa Tamang Lugar, Upang ang Inyong Buhay ay Hindi Magiging Pambre-blemahin."

100. "Ang Tamang Pagtapon ng Basura Ay Dapat Pinagsisikapan, Upang ang Ating Kapaligiran ay Palaging Mas Masaya."

Tamang pagtapon ng basura, or proper waste disposal, is an important topic that affects not just our environment but also our daily lives. Creating effective slogans for this cause can be a challenge, but the key is to focus on the message and make it memorable. Some tips and tricks for creating memorable and effective slogans for Tamang pagtapon ng basura include using rhymes, puns or alliterations to make them catchy, using humor or emotional appeal to make them memorable, and keeping them simple yet impactful. Some new ideas for slogans could include "Don't let your trash become your legacy, throw it away properly today!", "Save the earth, one trash at a time", "Proper waste disposal, it's a habit worth keeping", and "Be a responsible citizen, dispose of your waste properly". Remember that Tamang pagtapon ng basura is a vital habit we should all practice, and creating effective slogans is one way we can spread this message to others.

1