October's top teenage pregnancy tagalog slogan ideas. teenage pregnancy tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Teenage Pregnancy Tagalog Slogan Ideas

Tagalog Slogans Tungkol sa Pagbubuntis ng Mga Kabataan

Bilang isang eksperto sa Tagalog Slogan, maari mong palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng mga slogans tungkol sa teenage pregnancy. Ang mga slogan na ito ay mga maikling pangungusap na naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa pag-iwas sa teenage pregnancy, at nagbibigay din ng inspirasyon sa mga kabataan na magpokus sa kanilang pag-aaral at iba pang mga bagay. Ang mga masasayang salita at catchy na tunog ng salita ay maaaring magpapakita ng mensahe at malinaw na magpapakalat ng kaalaman sa lahat ng mga kabataan. Halimbawa ng mga matagumpay na tagalog slogans tungkol sa teenage pregnancy ay "Sa Diyos ang awa, sa pagbubuntis ng maaga, brb ko na ang aking mga pangarap," "Ihiwalay ang pagiging bata sa pagiging ina" at "Magsaya ng buhay, at huwag burahin ang mga pangarap." Ang mga tagalog slogans na ito ay mga halimbawa ng matapang at palapit ng palapit sa kalooban ng mga kabataan. Magdagdag ng iba pang mga sikat na mga slogan sa iyong listahan at hindi ka magsisisi sa magiging epekto nito sa mga kabataan.

1. "Maagang pagbuntis, pilit na maiiwasan."

2. "Di pa handa sa mga sanggol, kaya't sana'y i-delay ang kabataan mo."

3. "Kung hindi pa handa, wag pa ituloy ang pagbubuntis."

4. "Ang responsibilidad ay lumalaki, kaya mag-ingat sa pag-ibig na sumasalisi."

5. "Sana'y huwag munang magpakalasing, dahil baka maagang maging ina."

6. "Bakit ka pa magmamadali, hindi ba mas maganda ang pagsulong sa kinabukasan mo?"

7. "Higit pa sa iyong damdamin, ang hinaharap ng buong kalayan,."
8. "Ang pag-simplify ng buhay ay hindi dahilan para magmura ng buhay."
9. "Ang prinsipyo ay kailangan para sa katatagan ng isang anak."
10. "Ang pagtatamasa ng kabataan ay tungkol sa pagiging libre, pero ang tunay na kaligayahan ay magpaplano para sa hinaharap ng bawat isa."
11. "Ang pananagutan bilang isang magulang ay hindi madali, kaya't mag-ingat ka sa mga desisyon mo."
12. "Sa pag-aaruga ng bata, andyan ang akin at ang iyong pagmamahal habang patuloy kang bumabangon sa mga hamon ng buhay."
13. "Hindi natin kasalanan ang maging bata, pero mas mahalaga ang tamang pagpapasya."
14. "Madaling maging ina, pero hirap talagang magsimula."
15. "Huwag nang payagan na ang kahirapan ay magpilit na humantong sa hindi tamang desisyon."
16. "Mga pangako natin ay hindi lamang sa isa't isa, ngunit para sa isang buong pamilya."
17. "Isang responsableng pamilya, nagbibigay ng kaligayahan at kasaganaan."
18. "Ikaw ay mas mahalaga para sa hinaharap, lalo na sa kanyang responsibilidad at makatarungang pag-aaruga."
19. "Kung hindi ka handa, huwag kang magmadali."
20. "Mahalaga ang kinabukasan, kaya't bumangon ka at lumaban."
21. "Ang mabuhay ng malaya ay hindi ang makapili sa mga hindi tamang desisyon."
22. "Higit na maigi ang sundin ang tamang landas para hindi magdulot ng pagsisisi."
23. "Magsilbing inspirasyon sa iyong kapwa, hindi lamang sa iyong anak."
24. "Ang pagpapalaki ng anak ay bunga ng inyong pagmamataas."
25. "Baguhin ang magagawa mong pagpapasya ngayon para sa kaligayahan ng bukas."
26. "Ang paghahangad ng pag-ibig ay mahusay, ngunit mayroong tamang; panahon para sa lahat ng bagay."
27. "Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamadali."
28. "Makipagkaibigan sa kanyang sariling pagkakakilanlan."
29. "Sana'y hindi mo ipagkait ang inyong kinabukasan para dahil sa magaaral ng husto at may tiwala."
30. "Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mag-iingat sa iyo para sa magandang kinabukasan."
31. "Mga pangako natin ay hindi lamang sa isa't isa, ngunit para sa isang buong pamilya."
32. "Ang tunay na pagibig ay hindi kusa na naisumbat ng mga namimiss."
33. "Ang paghahanap ng kaibigan sa panahon ng pangangailangan ay hindi mahusay. Makitulungan at maging totoo sa kanyang sarili."
34. "Ang magandang bukas ay hindi lamang tungkol sa pagtitiwala at pag-asa, ngunit pati rin sa tunay na pag-ibig."
35. "Ang tamang pagsukat ng ating ginagawa, ay nagpapakatotoo sa ating kaligayahan."
36. "Makipagkaibigan at magparami, ngunit hindi kinakailangan na makipagrelasyon."
37. "Kung hindi ka sigurado, wag mong isugal ang hinaharap mo."
38. "Maging totoo sa iyong sarili, dahil ang kalikasan ay hindi bayad ng iba."
39. "Ang kinabukasan ay hindi madali, kaya't mag-ingat ka sa mga desisyon mo."
40. "Ang malawak na pananaw ay hindi tungkol sa pagmamayabang, ngunit tungkol sa paninindigan."
41. "Ang pangangailangan para sa kaibigan ay walang katapusan, ngunit ang kaibigan na matunog sa mga panganib ay hindi sapat."
42. "Huwag mong isugal ang kinabukasan mo, dahil dito nakasalalay ang tagumpay."
43. "Sana'y huwag mong ikapahamak ang iyong kinabukasan dahil sa mga hindi tamang desisyon."
44. "Maging responsable sa iyong mga aktibidad, dahil ito ay nakakaimpluwensiya sa lahat ng uri ng buhay."
45. "Ang tamang pag-ibig ay hindi pwede mong paliliitin, ngunit pwede mong pabutihin."
46. "Madaling mag-admit ng pagkakamali, ngunit mahirap mag-umpisa muli."
47. "Ang bata ay nakasalalay sa pangangailangan ng pagpapalaki at pag-aaruga."
48. "Ang tunay na pag-ibig ay tumatagal, hanggang sa wakas."
49. "Ang pagpupumilit ay hindi dapat maging bahagi ng pag-ibig."
50. "Minsan, ang mga salita ay hindi sapat upang maipakita ang tunay na pag-ibig."
51. "Ang pagkakaroon ng bata ay hindi dahilan para maging responsable na."
52. "Ang pagpapalaki ng bata ay nag-uumpisa sa pangangailangan ng magulang."
53. "Hindi lahat ng nagmamahal ay nagtitiwala, ngunit ang lahat ng nagtitiwala ay nagmamahal."
54. "Ang pagmasid ang nagbibigay ng pag-asa, ngunit ang kalmado ng damdamin ang nagbibigay ng kalinawan."
55. "Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamadali."
56. "Ang pagpapalaki sa bata ay hindi madali, ngunit sila ay bisa ng pangako sa hinaharap."
57. "Ang malusog na kaisipan ay makakatulong sa pagpapalaki ng isang bata."
58. "Ang pagkakaroon ng bata ay hindi dapat na pinipilit ng sinuman dahil hindi ito ganap na pagsunod."
59. "Ang bata ay mahalaga sa bawat oras na nakatayo."
60. "Ang tamang pag-ibig ay hindi sumusukat ng mga tao, ngunit sa makabuluhang pagtingin sa buhay."
61. "Ang tunay na pag-ibig ay hindi namin naaabot ng madali lamang."
62. "Ang paghasa sa isip ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng aktibong isipan, ngunit pati rin tungkol sa likas na paghubog sa makabuluhang pagtingin sa buhay."
63. "Ang pagsunod sa iyong pangako ay hindi lang tungkol sa pagtitiwalag ng puso, ngunit pati rin tungkol sa pagkakaroon ng tiwala sa pagsulong ng iyong pangarap."
64. "Hindi lahat ng bagay ay madali upang maabot, ngunit ang tuluy-tuloy na paggawa ay magbibigay ng tagumpay."
65. "Ang pagpapalaki ng bata ay paunti-unti, ngunit kung mayroon kang tiwala, ay magkakaroon ng tagumpay sa hinaharap."
66. "Huwag magmadali upang maabot ang tagumpay sa tamang paraan, at mayroon din naman tayong pangarap sa buhay."
67. "Kung hindi magtagumpay sa unang pagkakataon, maghintay hanggang sa magkaroon ng bagong pagkakataon."
68. "Ang paglalakbay ay hindi madali, ngunit kung mayroon kang tiwala, ay magkakaroon ka ng tagumpay."
69. "Ang pagpapalaki ng isang bata ay hindi paubaya, ngunit ito ay isang responsibilidad na mahalaga sa hinaharap."
70. "Ang pagsubok ng buhay ay hindi madali, ngunit ang pagiging handa ay magbibigay ng tagumpay."
71. "Ang tunay na pag-ibig ay hindi bunga ng mga mesteryo, ngunit bunga ng pagsusumikap at pagsasakripisyo."
72. "Ang pagpapalaki ng bata ay mahirap sa unang pagkakataon, ngunit kapag nakakakita na ng kagandahan sa pag-aaruga ay magbibigay ng kaligayahan."
73. "Huwag magmadali sa pag-expect na kami ay mayroon na, ngunit maghintay hanggang sa mayroon na kami."
74. "Ang bata ay hindi basta-basta, ngunit sila ay nakasalalay sa pag-aaruga ng kanilang pamilya."
75. "Ang pagtitiis ay hindi sumasakatan ng wakas, ngunit nagbibigay ng tagumpay sawakas."
76. "Ang tunay na pag-ibig ay nakasalalay sa pagkakaroon ng takot at respeto sa isa't isa."
77. "Ang bata ay hindi dapat ituring na sakit ng ulo, ngunit ituring na bunga ng ibayong pagmamahal."
78. "Ang pagkakaroon ng tiwala sa kanyang sarili ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay."
79. "Ang pagbabago ay hindi madali, ngunit kapag nagsimula ka nang magpakatatag, ang tagumpay ay magkakaroon."
80. "Ang bata ay hindi dapat na ituring bilang pagkakamali, ngunit tingnan sa kanila bilang bunga ng bawat desisyon."
81. "Hindi dapat sukatin lamang sa mga hindi nagtagumpay sa nakaraan, ngunit sa kung paano mo ba binangon ang iyong sarili at lumaban."
82. "Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusukat sa estado na nasa sa iyo, kundi sa kakayahan ng iyong puso."
83. "Ang pagbibigay ng oras para sa bata ay hindi nasusukat sa dami ng sandali, nguni't sa kalidad ng oras na iyong ibinibigay."
84. "Ang pagtitiwala sa kanyang sarili ay isang kailangan para sa bata upang makilala ang kanilang sarili."
85. "Ang malalim na relasyon ay hindi lamang natutuo sa mga hindi magandang puntos, ngunit pati rin sa kalaki ng respeto."
86. "Ang pag-aaruga sa bata ay hindi paghuhugas lamang ng plato, ngunit higit na magpapakatotoo sa tunay na pagmamahal."
87. "Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng magandang pananaw sa buhay, ngunit hindi nagdudulot ng pananaw ng mga mata."
88. "Ang pagkakaroon ng bata ay hindi dapat ikatakot, nguni't dapat ituring bilang karangalan."
89. "Ang kaligayahan ay hindi sa pagpapaganda ng mukha, ngunit sa pagpapaganda ng kaluluwa."
90. "Ang mga pangarap ay hindi binibili, ngunit kinakamit sa pagpupursige."
91. "Ang tunay na pag-asa ay hindi tungkol sa mga bagay na materyal, ngunit sa pagsulong ng pananaw sa buhay."
92. "Ang pag-aaruga sa bata ay hindi kailangan na magdulot ng maraming gastos, ngunit ito ay nakatago sa simpleng aspeto ng buhay."
93. "Hindi dapat sukatin sa pagkakamali sa nakaraan, ngunit sa kung paano ka nagsimula muli at lumaban."
94. "Ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi dapat ituring na pagkakadisgrasya, ngunit dahil ito ay nagbibigay ng pagkakataon para magpakatatag at lumaban."
95. "Hindi dapat maabot lamang sa pagpapakita ng pagmamahal sa bata, ngunit kailangan ng buong pananaw ng paghabi ng bawat bata."
96. "Ang pagpapalaki sa bata ay hindi lamang tungkol sa paghahanda sa bukas, ngunit pati rin sa pagtitiwala sa kanilang kinabukasan."
97. "Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa masaya lamang na salita, ngunit pati rin tungkol sa mga magagandang gawa."
98. "Ang pagbibigay ng kaligayahan sa bata ay hindi kailangan ng malaking gastos, ngunit ito'y nakatago sa simpleng aspeto ng buhay."
99. "Ang pagkakaroon ng bata ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaki, ngunit pati rin sa pagkakaron ng natatanging pag-asa para sa hinaharap ng lahat."
100. "Ang panahon ngayon ay hindi tutukoy sa kawalan ng magagawa, ngunit sa kasamaan ng bawat desisyon."

Creating memorable and effective Teenage pregnancy tagalog slogans should focus on teens themselves. To make an impact, the tagline should be catchy, relatable and understandable for the target audience. It’s essential to keep the message simple, clear, and easy to remember. Including some relevant statistics and data about the consequences of early pregnancy can make your message more effective. Brainstorming new ideas related to the topic primarily involves exploring different perspectives on the issue, such as promoting safe sex, encouraging responsible behavior, and highlighting the long-term impact of teen pregnancy. Some potential taglines include "Pagiging teen mom kaagad, hindi makakaahon sa buhay" (Being a teen mom immediately will hinder your success in life), "Huwag pabaya sa kalusugan, protektahin ang kinabukasan" (Don't neglect your health, protect your future), and "Pagiyakan ang buhay ng bata, hindi ang bukas mo" (Choose to cry over the life of a child, not over your future). Ultimately, a powerful tagline can play a significant role in raising awareness and helping reduce teenage pregnancy rates in the Philippines.

Teenage Pregnancy Tagalog Nouns

Gather ideas using teenage pregnancy tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Pregnancy nouns: maternity, gestation, physiological state, physiological condition
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Teenage Pregnancy Tagalog Adjectives

List of teenage pregnancy tagalog adjectives to help modify your slogan.

Teenage adjectives: teenaged, adolescent, young, immature, teen

Teenage Pregnancy Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with teenage pregnancy tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Teenage: victorian age, black sage, wild sage, greige, cage, theater stage, take stage, swage, genital stage, onstage, legal age, standard gauge, page, ice age, oral stage, silver sage, restage, stage, age, wind gauge, iron age, plage, under-age, rib cage, latency stage, broad gauge, enrage, hage, squirrel cage, old age, schrage, brage, batting cage, upstage, gray sage, assuage, narrow gauge, of age, california sage, rain gauge, disengage, bone age, sage, chaparral sage, gauge, drage, wood sage, take the stage, voting age, thrust stage, lage, bethpage, mealy sage, stone age, rampage, phage, prairie sage, paige, pressure gauge, anal stage, bronze age, water gauge, drinking age, sand sage, backstage, mental age, micrometer gauge, chronological age, elizabethan age, full page, strain gauge, common sage, wage, wire gauge, minimum wage, middle age, fuel gauge, vacuum gauge, gage, landing stage, rage, silver age, engage, come of age, offstage, downstage, title page, macrophage, clary sage, kage, blue sage, osage, pitcher sage, space age, iron cage, golden age, gaige, jerusalem sage, outrage, living wage

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  8      Next ❯