May's top tula tungkol s slogan ideas. tula tungkol s phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tula Tungkol S Slogan Ideas

Understanding Tula Tungkol Slogans: Importance and Examples

In the Philippines, Tula Tungkol Slogans, also known as Taglines for Poetry, are brief, catchy phrases that express a message or idea about a particular topic. They are often used in rallies, protests, and campaigns to raise awareness, promote activism, and spark change. These slogans have become an essential part of Filipino culture and play an important role in shaping and reflecting the country's socio-political landscape.One example of an effective Tula Tungkol Slogan is "Education is not a privilege, it is a right." This slogan highlights the importance of education and emphasizes the need for equal access to education, regardless of social status or economic background. It has been used in various education-related campaigns to promote the value of education and raise awareness of the issues facing the country's educational system.Another memorable Tula Tungkol Slogan is "Walang mahirap, basta't may tiyaga." This slogan promotes the value of perseverance and hard work, emphasizing that success is achievable by anyone who is willing to put in the effort. It has been used in entrepreneurship and poverty-alleviation campaigns to encourage people to pursue their dreams and overcome obstacles.Overall, Tula Tungkol Slogans are powerful tools that can inspire change and promote awareness of important issues. They are concise, memorable, and effective in conveying messages that resonate with people's values and beliefs. By understanding the importance of these slogans, we can use them to advocate for positive change in our communities and beyond.

1. "Tula ang ating laging sandigan, sa bawat problema, may tugon sa paksa natin."

2. "Iba't ibang tula, sa damdamin natin nakaukit na."

3. "Ang tula ay sining ng puso't isip, tampok sa ating kultura't kasaysayan."

4. "Ipinapakita ng tula ang taglay na husay, sa pagtula'y nakakamit ang kalayaan."

5. "Layunin ng tula, magbigay ng aral, maghatid ng saya, at magpagaan ng darnyal ng kalooban."

6. "Kung hanap mo'y lunas sa hirap, tula ang 'di mo pwedeng itapon."

7. "Sa tula ay walang limitasyon, bawat bida, mayroong kanyang sariling himig at tono."

8. "Hinuhubog ng tula ang istraktura ng pananalita, mapapasaimkab sa bawat tula na isinusulat."

9. "Tula ay libreng paglalakbay, sa daigdig ng mga kaisipan at damdamin."

10. "Dumaraan ang araw, ngunit ang tula'y nakapading, magpakailan man, ito'y magpo-provide ng kakalusan."

11. "Tula ang boses ng mga nasirang pangarap, binubuksan ang landas patungo sa bago at mapayapang panibagong bukas."

12. "Maghatid ng mga salita na may kabuluhan, ang tula ay nagtutulungan upang tayo'y maglahad ng tunay na pagkatao natin."

13. "Isulat mo ang pagkakaiba, upang maging kampeon sa larangan ng tula."

14. "Sa bawat tula ay mayroong mensaheng binibigkas, maghahanap tayo ng kanlungan sa bawat puntong nasabi."

15. "Ang tula ay isang likhang sining, nakapagbibigay ng talas ng kamalayan."

16. "Naghahanap ng kaunting inspirasyon, isulat ang kaso sa tula, nang malunasan ang problema't kalungkutan."

17. "Para sa masaya, malungkutin, at seryosong bida, maging marunong mag-isip at magpatawa."

18. "Magpapakatotoo ngunit huwag magpapakatanga, magtula nang may sariling pagtingin at perspektiba."

19. "Sa tula ay walang limitasyon, sumusuporta sa kaisipan at isipin at mga pangarap na ibinabahagi."

20. "Bakit kailangan bumirahe, kung mayroong tula na naglatag ng kinauukulan."

21. "Mas matimyas ang tula kaysa sa kandila, nagbibigay ng liwanag sa mga pangarap ng mga bida."

22. "Pag-ibig, pakikibaka, at pagsabog ng damdamin, ang tula'y nakapag-aalay ng pag-asa't inspirasyon."

23. "Walang hindi umuurong sa mga salitang may tula, ang makina niyay katulad ng puso't kamalayan."

24. "Pagpapakain lang ng kalsada, ano ba kayang mas masarap, magbahagi ng tula sa mga nais maglayag?"

25. "Ayao pangumana sa pananahimik, mas mainam sumulong sa tula, na mapagbiyay ng kakatawanan't kasiglahan."

26. "Magsulat ng tula, magbigay ng pag-asa, maski sa mga puso ng nabigo, mayroong maghahatid ng liwanag."

27. "Kahit pa hindi lahat ay nauukol, sa tula'y mapapawi sinumang pusong napuno ng kalungkutan."

28. "Isulat ang mga salita nating matamis, sa logbook ng tula makakaipon ka ng mga kwento nating mula sa mundo ng pangarap."

29. "Sumulat ng tula, magpakilala sa sarili, nang malaman kung ano't paano ang ating nakikita."

30. "Sa bawat salitang inilapat, may kaganapang humuhugot sa mga damdamin nating patago."

31. "Magsulat ng tula, upang malibang, hindi lamang para sa sarili kundi maging sa iba pang layon."

32. "Ang tula ay sining ng paglikha, ito'y laging pinasabik at pinayayaman ng mga isipan."

33. "Ang tula ay nagbubukas ng mga pintuan, nag aalab sa damdamin, maghahatid ng pag-ibig, kasama ng katarungan."

34. "Huwag mahiyang magbuti, magsulat ng tula, bahagi ng puso mo, na kukumitangka ng lahat ng oras."

35. "Kahit pa hindi kita kilala, sa tula'y pwede tayong magtulungan, maglakbay, at magbigay ng tulongan."

36. "Sumulat ng tula sa nakakalimutang pag-ibig, chinuchubher sa kandungan ng bawat salita, ang sandatang bago."

37. "Tula, tula kaibigan, kasama sa bawat simula ng mahigpit na sintig, tungo sa paglikha ng bagong ating bukas."

38. "Sa bawat kahulugan ng buhay, tugma itong tula, isang tiyak at malinaw na pagbago."

39. "Ipinapakita ng tula, gustong tarantado o matalino, nang ating pwedeng maghari't magdahas ng papel."

40. "Mula sa pusod ng kaluluwa, nagmumula ang tula, nang aalis sa liwanag ng isang bagong pagasa."

41. "Sa tula ay walang kabisado, lahat ay nasimulan sa sariling impormasyon."

42. "Nang mapagpapahalagaan, pangarap at pangangarapin, sa maniwala ka o hindi, panalo sa bawat tumbok ng iyong tula."

43. "Hindi lahat ng bida ay may pinagmulan, ngunit sa tula, bawat bida ay may maipapakitang sa isipan."

44. "Ang tula ay hindi nakakalimutan, higit pa sa ala-ala, ito'y pinasasabik nating magbalik-balikan."

45. "Ipinakikta ng tula ang mga saysay ng tunay na buhay at mapapamahal ka sa damdamin."

46. "Sa kalungkutan ng mga natuya, may ilaw sa tula, mga salita habang nagliliparanang kaunting pag asa."

47. "Tula mo, tula ko, tula nating lahat. Sa pagtula'y dumarating ang pagkakakilanlan."

48. "Ating itinatalakay ang mga nais nating sabihin, sa tulasang ito, maski 'di sang-ayon, may sariling bayarin at kinikilan."

49. "Sa tula, pakikipagsapalaran, pagbabakasakaling, makakuha ng kaunting kaginhawahan."

50. "Sa tula, buhay ng mga ideya. Maski wala sa mundo, mayroon sa ating ika'y."
51. "Hindi lahat ay nabubuhay ng ganap, pero sa tula ay kayang maihatid lahat ng isang bida't function."

52. "Masigla ka na! Magsulat ng tula, upang mapagtanto, sa bawat palapag na ito, mayroong naghihintay, upang malaman ang totoo."

53. "Ibuhos ang kalooban sa bawat tula, sa bawat paglabas ng salita, matatagpua yang tambalan ng hinahanap."

54. "Sa simple o repleksyong 'di mo aakalain, maiipakita at maipapakita ang alin mang gusto mong ipaalam."

55. "Magsulat ng tula habang iniinom, pagkat si nasa-tula ay iyong pangangarapin."

56. "Kung ikaw ay tatak Pinoy, magsulat ng tula, upang malaman kung gaano ka kainam sa paglalaro ng mga salita."

57. "Sa tula at dagat, maraming kahawig, tanging pagkakaiba, tula'y walang araw, habang ang dagat, may hangganan."

58. "Binibigyang-buhay ng tula, ang mga ninais nating sabihin, sa tula'y may kabuluhan, may silbi't pangangarawan."

59. "Kahit walang makakakita, mayroon kang bagong kagigising pa lamang, sa tula, pangaranin na ito ay hindi papatay."

60. "Ang tula ay likhang sining at malayang pag-iisip, sa pagtula'y naging malinaw ang mga bagay na dati'y kasing labo ng salitang nababasa mo."

61. "Tulad ng puso, sa tula'y nakadadama, nakahihikayat at puno ng kalungkutan sa araw-araw."

62. "Huwag magsulat sa tula't magdulot ng kalituhan, kundi nang malinaw tayong lahat ay maiintindihan."

63. "Sa bawat salitang ating ibinabahagi, mayroong bayarin, higit sa anu pa man, ang tula'y binibigyan ng halaga na bagay na nagbibigay-aral."

64. "Hindi magbabago ang hugis ng mundo, ngunit sa tula, magiging mas maganda ang pakiramdam."

65. "Sa pagtula ay sumisikat ang kagaspangan, hindi ito nangangahulugan na puro kalungkutan."

66. "Isulat ang mga eksena sa buhay, iyan ay mula sa pag-unawa, na mayroon kang karanasan."

67. "Kung ang tanong ay saan nanggagaling ang tula, ang sagot ay sa bawa't pusong may mga salita na napapaloob dito."

68. "Hawakan nang mahigpit ang mga salita, sa bawat tula, makapagbibigay-daan sa seremonya."

69. "Sa tula, wala kailangan na pang-agham, mahalaga ang kalooban't simpleng kagalakan."

70. "Tulad ng palad natin, sa tula ay mayroong kahulugan, magbigay ng puso't aking sarili sa mga nagbabasa."

71. "Ang tula'y para sa mga taong nagsisimula't nagtatapos, nagdadala at nag-aanlong ng kasaganaan ng buhay."

72. "Gamitin ang tula upang magbigay ng dignity sa bawat salita kailanman."

73. "Tulad ng sariling buhay, sa tula'y napapahalagahan, at nang patuloy na lumalago."

74. "Ang tula ay tulad ng pagkakaroon ng kapangyarihan, ito'y malaya't nangangailangan ng mabuting pagsagot."

75. "Patulan mo ito, o huwag, sa tula, hingin ang alamos ng iyong kalooban."

76. "Ang tula ay nag-aalay ng mga bagay sa atin, nang sa Pag-ibig pa rin ang hangarin.'

77. "Ang tula ay pagsisikap, pagsasakripisyo, at taglay na silbi ng sining."

78. "Tulad ng mundo, sa tula ka makakahanap ng kasiyahan, kapahamakan o ng pananakit."

79. "Sa pag-ibig, kadalasan ay nagpapakatotoo ang puso, sa tula, pagbubuklud ng tibay ng loob at karanasan."

80. "Ang tula ay hindi nakalilibing, ito'y patuloy na nabubuhay, magkakaroon ng hangganan kung kailan natin isinisigaw."

81. "May magiging kagila-gilalas na mga pangarap, susunod sa tulasang hinaharang."

82. "Sa bawat tula ay mayroong kahulugan at kakanyahan, maski hindi pa mallaya, sana ngayon ay papawalilalin."

83. "Ang tula ay isang halimbawa ng presyo, katulad ng paghaga sa kakanyahan, ginagawa ay isang kasanayan."

84. "Ang tula ay parang repleksyon, nagbibigay ng liwanag sa mga kwento ng buhay."

85. "Ibuhos ang damdamin sa mga salita, ito'y mula sa kawalan, binibigyang-kulay at nagbibigay ng tunay na boses."

86. "Sa bawat araw, napapawi ng tula ang kalungkutan, sa bawat salita, magkakamit ng pinakamabuting kapalaran."

87. "Sa tula, katapatan at kabaitan, hindi mapapantayan ng alin pa man na regalo."

88. "Isulat ang mga tula, ngunit huwag laging magpakalumbay, ito'y upang tayo ay mabuhay at magkapurihan."

89. "Laging buksan ang puso sa impormasyon, sa tula makakakita nang ganito kaupdas, mapagpabilis ng kalooban."

90. "Magsulat ng tula, upang ipaalam sa buong mundo, na ikaw ay biyaya, nagkukunan, at umiiral na nagkakaisa."

91. "Huwag matakot magsimula, magsulat ng tula, pagkat mapapagusapan, wag mo itong ikahihiya."

92. "Sulatan ng tula ang bawat araw, upang magbigay-daan sa pagsikat ng araw, at magbigay ng ligaya sa bawat taon."

93. "Wag kuhanin ang libo, wag baliwalain ang tula, nakapagbibigay ng karangyaan sa morong puri."

94. "Isulat ang tula na may punong kahoy, sa kanyang hugis ay mayroong kahulugan."

95. "Ang tula ay asin at kayamanan, nakapagbibigay ng kasiyahan sa bawat kwento ng buhay."

96. "Sa bawa't kwento na nais nating ipahayag, mayroong tula, mayroong bida, na bigyang halaga."

97. "Ang tula ay pangarap ng puso, nagbubukas ng kaisipan, sa mga bagay na 'di mo pa napapansin."

98. "Tula, sana'y magbigay lakas, magdulot ng katuwarton at magpunla ng pag-ibig sa kasaysayan."

99. "Ang kahapon ay gabay, ang masingit sa ating pigil-liparan, sa tula'y maibigay ang lahat ng hilig na tumula."

100. "Mas magandang gamitin ang tula, upang tuluyang maibahagi sa kaibigan, kasama, sa mga nais magpakadalubhasa, at mahirap pa sa lahat, sa sariling kakayahan."

Tula tungkol sa slogans can be an effective way to convey a message, but it can also be challenging to create one that is memorable and impactful. When creating Tula tungkol sa slogans, it is essential to keep in mind the message that you want to convey and the emotions that you want to evoke. One useful tip is to use simple and easy-to-understand language to ensure that your slogan is easily remembered. Another technique is to use rhythmic words or phrases to make it more memorable. Adding humor or clever wordplay can also make your Tula tungkol sa slogans more effective. Remember to keep the tone and theme of your Tula tungkol sa slogans consistent with the message that you want to convey. Some key ideas to explore include highlighting social issues, promoting a product or service, or inspiring people to take action. By following these tips and tricks, you can create Tula tungkol sa slogans that leave a lasting impact on your audience.

Tula Tungkol S Rhymes

Slogans that rhyme with tula tungkol s are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tula: pascagoula, lu le, vestibule a, pakula, review le, fulah, deux le, ula, gula, moola, moolah, bulau, vue le, hula, beula, pu le, stool a, pastula, dula, lemuela, padula, eula, fool a, ou le, medulla, beulah, liverpool a, school a, pikula, mule uh, abdulla, q le, deptula, pribula, shula, coup le, mule a, bakula, poole a, rule a, overrule a, zappulla, mikula, pool a, cool a, chula, cebula, lula, matula, kotula, tu le, afula, ciulla, molecule a, spool a, nasrullah, valenzuela, bula, arambula, drool a, tallula, que le, kula, missoula, istanbul a, sekula, cibula, u le, mula, su le, vedula, fatula, rue le, regula, lieu le, tallulah, tue le, raoul le, tool a, rula, ridicule a, du le, hugh le, babula, feldmuehle, vu le, vous le
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯