October's top tungkol sa agrikultura tagalog slogan ideas. tungkol sa agrikultura tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tungkol Sa Agrikultura Tagalog Slogan Ideas

The Importance of Tungkol sa Agrikultura Tagalog Slogans

Tungkol sa Agrikultura Tagalog Slogans are catchy phrases used to promote the importance of agriculture in the Philippines. They are usually short and simple, but they carry a powerful message that can inspire and motivate people to take action. These slogans are important because they help raise awareness about the vital role of agriculture in the country's economy and food security. They also encourage people to support local farmers and their produce, which helps to create a sustainable agricultural system. Some of the most effective Tungkol sa Agrikultura Tagalog Slogans include "Sapat na ani para sa Pilipino," which means "Enough harvest for Filipinos" and "Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko" which translates to "Farming is not easy, hours spent crouching." These slogans are memorable because they use vivid images and emotions to convey a message that resonates with people. Whether it's reminding Filipinos of the joys and hardships of farming or calling upon them to support their local agriculture, Tungkol sa Agrikultura Tagalog Slogans play a crucial role in promoting a sustainable and prosperous agricultural sector in the Philippines.

1. Sagana at Masaganang Agrikultura, Kaunlaran ng Bansa!

2. Tuklasin ang Ginhawa sa Agrikultura!

3. Ang Agrikultura ay Buhay ng Sambayanang Pilipino!

4. Magpapakain sa Pilipinas, Baunin ang Kabuhayan!

5. Agrikultura, Pagunlad ng Pamayanan!

6. Modernong Agrikultura, Modernong Kaunlaran!

7. Tanim na Agrikultura, Aanihin ang Pag-unlad!

8. Ingat at Pagyamanin ang Kalikasan, Magtanim ng Agrikultura nang Makapamanang!

9. Kasaysayan ng Lahing Pilipino, Kasama ang Agrikultura sa Puso Nito!

10. Kaya Mo Magtanim, Kaya Mo Ring Umahon!

11. Agrikultura, Ilaw ng Kabuhayan!

12. Gawing Agrikultura, Source of Livelihood at Food Security!

13. Maging Agrikulturista, Maging Maka-Pilipino!

14. Unlad ng Agrikultura, Unlad ng Buhay!

15. Agrikultura, Kinabukasan ng Ating Bansa!

16. Serbisyo sa Bayan, Gawing Agrikultura.

17. Isulong ang Agrikulturang Makabago, Tulungan ang Bansang Mapagbigay.

18. Agrikultura, Sa Bagong Panahon, Mayroon Tayong Pag-asa!

19. Agrikultura, sa Pagsasaka, Ginto ang Aanihin!

20. Alagaan ang Kalikasan, Paunlarin ang Agrikultura!

21. Mayaman na Agrikultura, Kabuhayan ng mga Magsasaka.

22. Tanim-Buli-Buli, Aasenso ang Bansa Natin.

23. Magtanim, Magkabuhayan, Uunlad ang Bansa.

24. Alamin ang Lupa, Magsasakang Mabunga!

25. Sino ang Magtanim, Siya ang Mag-aani.

26. Magtanim, Pangangalaga sa Kalikasan!

27. Agrikultura, Pagpala ng Langit sa mga Magsasaka.

28. Pagbabago sa Agrikultura, Pagbabago sa Lipunan!

29. Ilaw ng Pag-asa, Agrikultura ng Pilipinas!

30. Masaganang Agrikultura, Magpapakain sa Ibat-ibang Bansa!

31. Kahapon, Ngayon at Bukas, Agrikultura ang Hatid ay Pag-asa!

32. Magtanim, Lumalaban sa Kahirapan.

33. Karunungan sa Agrikultura, Para sa Kinabukasan ng mga Kabataan.

34. Ayaw mo ng Palay, Sige ka ng Gutom.

35. Paunlarin ang Agrikultura, Tagumpay ang Ating Makakamit.

36. Tamang Pag-aalaga sa Lupa, Magaling na Ani, Sapat na Kabuhayan.

37. Magpakabigay sa Pagtatanim at Aanihin ang Kaunlaran!

38. Masaganang Agrikultura, Pagkain na Hindi Nagtatapon!

39. Ang Agrikultura, Bukid ng Pagasa!

40. Sa Agrikultura May Disiplina, Mayroong Katuparan ng mga Pangarap at Pananaw.

41. Agrikultura, Magcasting para sa Masaganang Buhay.

42. Kung Gutom ang Kalaban, Magtanim ang Sagot!

43. Tulungan ang mga Magsasaka, Para sa Atin at sa Bayan!

44. Maunlad na Agrikultura, Maunlad na Bayan!

45. Magtanim ng Mabuti, Mayroong Abundanteng Aanihin!

46. Quench the Nation's Hunger, Plant the Agriculture!

47. Paggalaw ng Agrikultura, Pag-UNLAD ng Ekonomiya!

48. Agrikultura: Ang Liga laban sa Kahirapan!

49. Magtanim ng Mabuti, Uunlad ang Buhay!

50. Maging Bayani sa Agrikultura, Plantech lang Ayos na!

51. Para maibsan ang Gutom, Magtanim ng Dugo't Potassium nitrate!

52. Makinig sa Payo ng mga Matatanda, Magtanim ng Mabuhay ta!

53. Unlad sa Agrikultura, Sagana sa Kabuhayan!

54. Ang Agrikultura ay Progreso, Ang Landas Paraiso!

55. Sa Agrikultura, Gabay ang Katapatan, Mabunga ang Pagsisikap!

56. Agrikultura: Crops ng Kinabukasan!

57. Sa Agrikultura, Maging Masipag, Magtani nang Tinig!

58. Magtanim ng Sama-samang Pag-asenso!

59. Sa Agrikultura, Pagbutihin ang Pagtatanim, iwasan ang Pag-aksaya ng lupa!

60. Magtanim ng Pag-asa, Magnegosyo ng Pagkain!

61. Tuklasin ang Kasiyahan sa Pagsasaka, Magtanim nang Lubos na Saya!

62. Masigla sa Agrikultura, Sigla sa Buhay!

63. Magsasaka ka man o hindi, Kasama ka sa Pag-unlad ng Agrikultura.

64. Makinig sa mga Payo, Mapalago ng mga Taon, Sa Agrikultura Maghari.

65. Abundanteng Pag-iipon sa Agrikulturang Maunlad!

66. Sapat na Pagkain, Sapat na Kabuhayan!

67. Sa Bawat Seeds na Itinatanim, Mayroong Bagong Buhay na Lumitaw.

68. Invest in Agriculture, Invest in Life!

69. Agrikultura, Tuloy-tuloy sa Pagbulalas ng Asenso!

70. Sa Maling Pagtatanim, Hindi Makapapakinabang sa Tamang Panahon.

71. Sa Agrikultura Masaganang Buhay, Huwag ka Lamang Anobing pasaway!

72. Magtanim ng Binhi, Magtanim ng Pag-asa ng Kinabukasan!

73. Disciplinahin ang Pagtatanim, Sagana ang Magiging Ani!

74. Buhay sa Agrikultura, Pagsasaka ang Kailangan Lahat.

75. Araw-araw na Panalo, Araw-araw na Agrikultura!

76. Magtanim ng Mabuti, Aanihin Ating Pangarap.

77. Magtanim ng Tamang Punla, Mag-aani ng masaganang Buhay!

78. Invest in Agriculture, Invest in the Future!

79. Sa Bawat Pagsasaka, Mayroong Pagsasama na Nagkakaisa!

80. Magpakatino sa Pagtatanim, Uunlad sa Sagana ng Ani.

81. May Agrikultura may Pag-asa, Walang Agrikultura, walang Pagkain.

82. Mayroon kang Makukuha sa Taong nagtatanim ng Pag-asa!

83. Agrikulturang Maraming Mabuting Potensyal na Dapat Bigyang-Pansin!

84. Agrikultura, Magtanim ng Pagkakataon, Sagana ang Ani sa Kinabukasan!

85. Magtanim ng Pag-asa, Magtanim ng Kabuhayan!

86. Sa Agrikultura, Pag-asenso ay Maaring Ipamana sa mga Anak!

87. Ano Pa Ba ang Hinihintay, Magtanim na ng Makulay!

88. Plantach Pampasigla ng Agrikultura!

89. Sa Agrikultura Mayroong Lakas na Matatag, Magsasaka ng Paglilingkod ay May Aalinlangan!

90. Asenso sa Agrikultura, Asenso sa Kabuhayan!

91. Magkasama Tayong Pagbutihin ang Agrikultura ng Bansa!

92. Sa Gawaing Agrikultura, Palagiang Nagpapahalaga, Mas Matagumpay na Pananim Susi sa Tagumpay!

93. Ang Agrikultura ay Dapat Bigyang-Pansin, Dahil Ito ay Buhay ng Sambayanan!

94. Isang Puwang sa Agrikultura, O Dili Kaya'y Isang Pagkakataon sa Buhay!

95. Magtanim ng Pagkain, Magsumikap sa Pag-unlad ng Buhay!

96. Karunungan sa Agrikultura, Sagisag ng Kabayanihan at Serbisyo sa Bayan!

97. Masaganang Agrikultura, Hiling ng Sambayanang Pilipino!

98. Sa Pagsasaka, Pagmamahal at Paggiliwang ay Nagdulot ng Sagana at Sakit-Sakit na Sipi ng Kasiyahan.

99. Magtanim ng Pagkapit sa Dakong Asenso!

100. Sa Agrikultura Sagana, Sa Bansa at Buhay Pag-unlad ang Hatid ay Gantimpala!

Creating effective Tungkol sa agrikultura tagalog slogans can make a significant impact on promoting agricultural awareness and its benefits. To develop memorable Tungkol sa agrikultura tagalog slogans, it is essential to keep it concise, straightforward, and unique. Choose your words carefully, think of catchy phrases, and consider using wordplay or puns to make it more memorable. Use positive language that evokes emotion in people, and make it informative yet straightforward to understand. Some possible Tungkol sa agrikultura tagalog slogans ideas include "Unang Pagsasaka, Sulit na Buhay," "Bumuo ng masaganang bukas sa pagtanim ngayon," and "Pagtanim ngayon, aanihin bukas." Overall, finding the right balance between creativity and information is key to crafting a convincing Tungkol sa agrikultura tagalog slogan that can inspire people to appreciate and support the agricultural industry.

Tungkol Sa Agrikultura Tagalog Nouns

Gather ideas using tungkol sa agrikultura tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tungkol Sa Agrikultura Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with tungkol sa agrikultura tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯