May's top tungkol sa katapatan sa salita at gawa slogan ideas. tungkol sa katapatan sa salita at gawa phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tungkol Sa Katapatan Sa Salita At Gawa Slogan Ideas

The Importance of Tungkol sa Katapatan sa Salita at Gawa Slogans

Tungkol sa katapatan sa salita at gawa slogans are statements that promote the values of honesty, integrity, and accountability. They serve as reminders to individuals and organizations to uphold their promises and commitments and to act in a manner that is consistent with their words. These slogans are essential in promoting trust among people, building strong relationships, and fostering a culture of honesty and integrity. Effective Tungkol sa katapatan sa salita at gawa slogans are simple and catchy, making them easy to remember and understand. One excellent example is "Words mean nothing without actions." This slogan effectively captures the essence of the message and motivates individuals and organizations to back up their words with actions. Another memorable slogan is "Say what you mean and mean what you say." This simple yet powerful statement emphasizes the importance of being truthful and authentic in communication, which builds trust and strengthens relationships. In conclusion, Tungkol sa katapatan sa salita at gawa slogans are valuable tools in promoting integrity and accountability among individuals and organizations. By incorporating these slogans into their values and practices, they can cultivate a culture of honesty and trust, which is essential in building meaningful relationships and achieving success.

1. "Huwag magpadarko, katapatan sa salita't gawa."

2. "Kung pangako'y sinabi, gawin mo hanggang wakas."

3. "Katapatan sa salita, katapangan sa gawa."

4. "Salita't gawa, magsama sa pagpapala."

5. "Katapatan sa salita, buong-buo ang dangal."

6. "Gawa mo'y kagaya ng sinabi, panalo sa buhay."

7. "Higit na kayamanan, panatilihing katapatan."

8. "May katapatan sa salita, may tiwala sa gawa."

9. "Wag padalus-dalos, mag-iingat sa salita't gawa."

10. "Katapatan sa salita, bilang isang tao ay nagpapakita."

11. "Masaya ang buhay kung tayong lahat ay totoo."

12. "Maging tapat sa sarili, maging tapat sa lahat."

13. "Katapatan at disiplina, sinumpaan sa pag-ibig sa bayan."

14. "Kung meron kang salita, panindigan mo sa gawa."

15. "Bayaning tunay, mga salita't gawa ay hindi mag-kaiba."

16. "Ang katapatan sa salita at gawa ay hindi kayang bilhin o bayaran."

17. "Hindi sapat ang salita, kailangang susundin ng gawa."

18. "Tapat ang tao sa salita't gawa, pribilehiyo sa pamilya't bansa."

19. "Tungkulin ng bawat isa, magpakita ng tapang sa katapatan."

20. "Ang totoong lider, may katapatan sa salita't gawa."

21. "Iwasan ang pagmamalaki, laging maging tapat sa salita at gawa."

22. "Kung may patutunguhan, siguraduhin na tapat sa salita at gawa."

23. "Kahit ano pang mangyari, palaging kanlungan ang katapatan."

24. "Kung ang salita ay dahan-dahan, ang gawa'y pagpapasalamat."

25. "Katapatan sa salita, sabay na dalangin."

26. "Katapatan sa salita't gawa, buhay ng bawat tao'y pina-iigting pa."

27. "Maging totoo sa sarili, maging totoo sa lahat."

28. "Hindi sapat ang salita, kailangang susundin ng gawa."

29. "Kapwa-tao, bago ang sarili, dapat lagi nating isipin."

30. "Ang mga taong tapat sa salita, laging may panalo."

31. "Ang pagkakatapata'y isang katangian, hindi lamang kaya mong isinagawa."

32. "Katapatan sa salita, magtutulungan tayo."

33. "Salita at gawa, magkasabaysa ipinakikita."

34. "Ang tunay na kaibigan, laging tapat sa salita at gawa."

35. "Tapat sa salita, patas sa gawa."

36. "Dapat laging maging tapat sa sariling salita't gawa."

37. "Ang katapatan sa salita at gawa, nangingibabaw sa lahat ng usapin."

38. "Kahit anong mangyari, laging magpakatotoo sa salita't gawa."

39. "Ang mga tapat sa salita't gawa, laging handa sa kahit ano mang hamon."

40. "Ang katapatan sa salita't gawa, palatandaan ng mga taong may paninindigan."

41. "Ang katapatan sa salita at gawa, hindi natututong nakawin o ibenta."

42. "Maganda man ang salita, mahalagang may kahalintulad na gawa."

43. "Ang katapatan sa salita't gawa, nagbibigay ng matibay na pundasyon."

44. "Laging sumunod sa salita't gawa, para maging tagumpay sa buhay."

45. "Ang tunay na tapat sa salita't gawa, hindi nabibili o nagbibingi-bingihan."

46. "Sa mundo ng kasinungalingan, ang tapat sa salita't gawa ay mahalaga."

47. "Kapag tapat sa salita't gawa, tagumpay ay hindi malalayo."

48. "Katapatan sa salita at gawa, ang pundasyon ng magandang kinabukasan."

49. "Tunay na matibay, ang mga taong tapat sa salita at gawa."

50. "Ang tapat sa salita't gawa, magbibigay ng kalinawan sa buhay."

51. "Dapat laging maging tapat sa salita't gawa para sa mahusay na kinabukasan."

52. "Ang katapatan sa salita't gawa, nagbubuklod ng lahat ng tao."

53. "Kung totoo sa salita at gawa, kahit anong hamon ay kayang daanan."

54. "Ang pagiging tapat sa salita't gawa, palatandaan ng isang tunay na lider."

55. "Ang mga taong tapat sa salita't gawa, may pusong matatag at may paninindigan."

56. "Hindi sapat ang salita, kailangan ng papel na maipapakita."

57. "Ang tapat sa salita't gawa, nagbibigay ng inspirasyon."

58. "Maging tapat sa salita at gawa, para sa isang magandang hinaharap."

59. "Hindi sapat ang pangako, kailangan ng katuparan sa gawa."

60. "Bawat taong may katapatan sa salita't gawa, tagumpay ay hindi malalayo."

61. "Maging totoo sa sarili, upang maging tapat sa salita't gawa."

62. "Ang pagiging tapat sa salita at gawa, nagbibigay ng tunay na saya sa puso."

63. "Ang tunay na nagtatagumpay, ay may tinatanggap sa salita't gawa."

64. "Ang paggawa ng tama ay nagmumula sa katapatan sa salita't gawa."

65. "Ang tunay na tapat sa salita't gawa, ay masipag at may sipag."

66. "Tapat sa salita't gawa, ganoon dapat ang tao."

67. "Salita at gawa, magkasama sa tagumpay."

68. "Kung may katapatan sa salita't gawa, tiwala ay hindi mawawala."

69. "Pagtitiwala'y mataas, kung tunay kang tapat sa salita't gawa."

70. "Hindi sapat ang malalaking salita, kailangang maging tunay sa salita't gawa."

71. "Magiging malakas at matagumpay ang taong tapat sa salita't gawa."

72. "Tunay na kagitingan, ay nanggagaling sa tapat na salita at gawa."

73. "Sa bawat pangako, magpakatotoo sa salita at gawa."

74. "Salita at gawa, magkasabaysa bubuo ng matatag na dangal."

75. "Kung katapatan sa salita't gawa, malilinang ang simpleng kaisipan."

76. "Tunay na tapat, may tapang sa salita at gawa."

77. "Salita't gawa, magkasama sa pagpapaunlad ng bayan."

78. "Kung totoo sa salita't gawa, tagumpay ay laging abot-kamay."

79. "Ang taong tapat sa salita't gawa, masaya sa kabila ng lahat."

80. "Hindi sapat ang pangako, kailangan ng katuparan sa gawa."

81. "Ang tunay na tapat sa salita't gawa, hindi nagbubulag-bulagan."

82. "Salita at gawa, nakabatay sa pagpapala sa bawat tao."

83. "Maging totoo sa sarili, maging tapat sa salita't gawa Laban sa hamon ng buhay, kayang-kayang daanan."

84. "May pagpapalang dumadating sa mga taong tapat sa salita't gawa."

85. "Ang katapatan sa salita't gawa, nagbibigay-daan sa magandang kinabukasan."

86. "Masaya ang buhay na totoo sa salita't gawa"

87. "Ang tunay na tagumpay, kayang abutin basta tapat sa salita't gawa."

88. "Salita at gawa, magkasabaysa lubos na tagumpay."

89. "Kung pangako ay sinabi, dapat gawin hanggang wakas."

90. "Pagtitiwala'y mataas, kung tunay kang tapat sa salita't gawa."

91. "Ang pagiging totoo sa sarili, ay simula ng pagiging tapat sa salita't gawa."

92. "Katapatan sa salita't gawa, nagbibigay ng magandang halimbawa."

93. "Magpakatotoo sa salita't gawa, para sa puso't kaluluwa ay laging ligaya."

94. "Ang taong may katapatan sa salita't gawa, masaya sa kabila ng lahat."

96. "Ang katapatan sa salita't gawa, nagbibigay ng lakas ng loob."

97. "Salita't gawa, magkasama sa pagpapagal ng buhay."

98. "Kung totoo ang salita't gawa, tagumpay ay maaabot."

99. "Ang tunay na silid-aklatan, nagagawa ng tao na tapat sa salita't gawa."

100. "Tunay na tagumpay, kayang abutin basta't totoo sa salita't gawa."

Creating a memorable and effective slogan about Tungkol sa katapatan sa salita at gawa is crucial when sending a message about honesty and integrity. It is important to choose powerful words that convey the essence of these values. Using puns, alliteration, or rhymes can make your slogan catchy and easy to remember. Strive to make it short and direct, being mindful of your target audience. Coordinating it with eye-catching graphics can attract more attention and increase its impact. When crafting your slogan, ensure that it is clear and unambiguous as it would help you strike a chord with your audience. Remember, sincerity and transparency are the keys to designing an effective Tungkol sa katapatan sa salita at gawa slogan. Let your slogan embody your morals and beliefs so that it represents the integrity and honesty that you stand for.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯