May's top tungkol sa lindol slogan ideas. tungkol sa lindol phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tungkol Sa Lindol Slogan Ideas

Tungkol sa Lindol Slogans: Making People Remember and Prepare

Tungkol sa lindol slogans are catchphrases or sentences that aim to educate and raise awareness about earthquakes in the Philippines. These slogans often include preparedness tips, warnings, or advice on what to do before, during, and after an earthquake. They serve as reminders that earthquakes can happen anytime and anywhere, and that everyone must be ready in case an earthquake strikes. Effective Tungkol sa lindol slogans should be concise, easy to remember, and have a strong impact. One example would be the classic slogan "duck, cover, and hold on" which encourages people to take cover under a sturdy piece of furniture during an earthquake. Another memorable slogan is "linisin ang bakuran, iwas-basura, iwas-lindol" (clean your surroundings, avoid littering, avoid earthquakes) which reminds people to keep their surroundings clean and organized as a preventive measure. By using Tungkol sa lindol slogans, the public can better remember the necessary steps to take in case of an earthquake. These can range from having an emergency preparedness kit, to identifying safe evacuation routes, to practicing earthquake drills in schools, offices or communities. Overall, these slogans aim to change a culture of complacency into a culture of preparation, ensuring that everyone stays safe and informed during an earthquake.

1. Lindol hindi dapat naging panibagong landas, sa kabutihang paghahanda araw-araw, lindol maiwasan mo.

2. Huwag ng magpagulong-gulong pa, maging handa at magbigay ng kaligtasan.

3. Lindol ay walang sinusino, basta handa, iwasan ang karamdaman at kapahamakan.

4. Magprepare ng emergency kit sa kumot lamang, kaligtasan ang hangad ng bawat isa.

5. Lindol, sa kahandaan buhay natin mababago, ligtas, lalayo, at magkakaisa.

6. Nang araw na sumilip ang lindol, buhay mo’y di dapat mapako, ito’y oras na para sumaklolo at makatulong sa kapwa.

7. Sa lindol ay wag magpanic, kailangan natin to ng calm at collective action.

8. Huwag sayangin ng oras, ito ay mahlaga, kahandaan sa lindol ay ating kaligtasan.

9. Sa tulong ng teknolohiya, pangungusap ng globe, tayo’y maging handa at di mabibigo.

10. Lindol ay huwag balewalain, dahil bawat minuto ay mahalaga sa buhay natin.

11. Dalhin ang kumot saan man, kahandaan sa lindol ay dapat din gumawa.

12. Kahit kaunti lang talaga, mga kagamitan ay dapat handa, mahirap kung wala kang magagawa.

13. Huwag magbago ng direksyon, sa ganitong krisis dapat nating pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa.

14. Ipagpaubaya sa nakatataas, baka sa baba lang ay manalo kita.

15. Kailangan natin ng tunay na pagkakaisa, kapag lindol na ang nag-abot sa atin.

16. Lindol ay huwag balewalain, mahirap kapag di ka handa sa krisis na ito.

17. Sa lahat ng oras at panahon, kaligtasan ng mamamayan ang hangad ng pamugunan.

18. Sa mainit at malamig na panahon, handa kailangan natin sa lindol na darating.

19. Sa panahon ngayon, laging handa. Dahil sugod ang lindol nang hindi mo namamalayan.

20. Walang masama sa paghanda, huwag ng magpa-abot ng oras bago magkakaisa.

21. Sa paghahanda sa lindol, hindi kailangan ng magastos. Dapat lamang isama ang malasakit ng bawa’t isa.

22. Huwag ng magpakaligaw sa landas patungo sa kaligtasan, dapat ayusin agad agad.

23. Handa sa lindol, kaya’t lalo’t lalo’y ligtas.

24. Lindol ay huwag paglaruan, kadikit niyan ni kamatayan ay hindi kayang iwasan.

25. Lindol ay kalaban na hatid ng dios, huwag ng pabayaan ito’y dumalaw.

26. Maging handa sa anumang oras, lindol ay nanganganib sa ating kaligtasan.

27. Sa bawat paghahanda ay kaligtasan ang hangad, pangalagaan ang buhay, dahil sa lindol, pagkakataon hindi natin alam.

28. Lindol ay hindi dapat namanhid, dapat tayong lahat ay laging handa’t ready.

29. Iwasan ang nakalulunod na kalungkutan ng sakuna, ipaglaban ang buhay ng ating kapwa at ng ating lasa.

30. Sa kahandaan sa lindol, dapat lahat handa, bawat hamon ay tayong handa.

31. Ngayon pa, dapat na maghanda, lumihis sa sakuna, maging laging handa.

32. Dapat na handa sa oras ng krisis, dahil maaaring unti-unti nalang na patay tayo, dahil sa di paghanda.

33. Sa kahandaan, dapat nagtutulungan, dahil lalong malakas ang samahan.

34. Lindol ay pandemya ng kalikasan, dapat na laging handa sa oras ng kahit ano mang krisis.

35. Lindol ay parating, huwag ng wagfing magdrama, dapat na maghanda at hinding-hindi mahulog sa trapik na ito.

36. Ibangon ang halaga ng paghahanda, dahil ipapahalaga nito, ang pag-asa ng bawa’t isa.

37. Sa oras ng paglalagasay, kaligtasan ng bawa’t isa ang dapat na mabantayan.

38. Magtulung-tulong para sa kaligtasan, dahil laging mas epektibo kapag tayo sama-sama.

39. Kailangan sa bawat oras, dapat ay may kahandaan tayo sa oras ng sakuna.

40. Walang bago sa paghahanda, masigasig pa rin ng laging para sa kaligtasan.

41. Sa kahandaan aasa, dahil hindi natin maaaring kalimutan ang kaligtasan.

42. Lindol ay hindi dapat minamaliit, palaging handa kung paano ito itatama.

43. Ang kahandaan ay hindi hadlang, ito ay kahandaan ng pamunuan.

44. Mga kagamitan na dapat isama kung ihanda, dahil ito ay para sa ating kaligtasan.

45. Huwag kailanman isipin na hindi ito malala, dahil laging mas mabuti pa na handa na tayo sa oras ng kahit ano mang krisis.

46. Magbigay ng halaga sa ating kaligtasan, dahil kahit paano para ito sa ating kapakanan.

47. Bawat uli ay dapat gawin ng tama, dahil kaligtasan ng bawa’t isa ang hangad ng pamunuan.

48. Dahil sa sakuna, bawat isa ay maaaring mawalan ng pag-asa, kaya nangangailangan ng tunay na pagkakaisa sa panahon na ito.

49. Lindol ay hindi magugustuhan, dahil itoy labinta sa ating legalidad at hirap mong kapakanan.

50. Bawat ngiti na ibigay, dahil sa paghanda, ito ay hindi dapat kayang pagtawanan.

51. Iwasan ang mga peligro sa lindol, laging handa sa lahat ng krisis na dumarating.

52. Lindol ay hindi dapat balewalain, dahil bawat saglit ay malaking panganib kapag hindi handa.

53. Handa sa lindol para sa susunod, dahil ito ay hulyo.

54. Maghanda sa lindol, ang mga gunita ng kahapon ay kailangang alalahanin upang sa hinaharap ay hindi na mawawalan ng kahandaan.

55. Huwag sayangin ang punong abala sa paghahanda, itoy para sa kaligtasan ng bawa’t isa.

56. Lalo’t sa ganitong krisis, dapat magtanggol ng buhay ng bawat isa.

57. Lindol ay hindi na dapat paulit-ulit, dapat na ang hulog ay hindi nagpapahalaga sa ating buhay.

58. Iwasan ang matinding panganib, laging handa sa lahat ng oras, ipakita ang iyong pag-asa.

59. Walang mangyayari, kung walang handa, dahil laging malakas ang samahan.

60. Itigil ang pagkagulo, ito’y panahon upang maprotektahan ang kapakanan ng bawat isa.

61. Huwag ng paabutin pa ng panahon, maghanda para sa kahit ngayon.

62. Lindol ay parating, huwag mauna sa panibagong krisis.

63. Kailangan ang synchronised action, magtulungan, magpakatotoo sa panahon ng kahit ano mang krisis.

64. Dahil wala nang malinis na kalsada, basta tayong magtulungan.

65. Ating pagkaunawaan sa oras ng sakuna, laging magpakatotoo.

66. Kahit ano ang tulay, laging nagtatagal ang samahan, dahil ito ay nagmula sa tunay na pagkakaisa.

67. Sa panahon ng sakuna, dapat lahat handa, dahil kapakanan ng bawa’t isa ay dapat nating pangalagaan.

68. Lindol ay parang pagsabog ng bulkan, trabaho ng pamunuan na maghanap ng mga paraan na maiwasan ang panganib nito.

69. Sa paghahanda, dapat sumunod sa protocols, dahil kaligtasan ng taong bayan ang tanging hangad ng lahat.

70. Lindol ay tanging paalala, bawat isa ay dapat naman handa.

71. Sa bawat paghahanda ay may kasiguraduhan, hindi dapat ibigay ang oras.

72. Sa paghahanda, dapat laging isa lang ang layon, sinasakop ang kaligtasan ng lahat ng mga nangangailangan.

73. Laging pag-iingat ang ating layunin, dahil ito’y dapat na makapagbigay ng kaligtasan sa bawat isa.

74. Lindol ay pinatatamaan ng kalikasan, pero laging makaitutulong ang pagsilip sa disiplina.

75. Laging magtulungan, kahit sa oras ng sakuna.

76. Sa oras ng mga crisis, kaunting pagkakaisa ay maaari ng magbigay ng malaking pagbabago.

77. Kahandaan ay halaga, na kapag sigurado sa kinabukasan, walang maaring babanggain.

78. Laging magbigay ng pagkakataon, dahil baka sa susunod na sandali, pagkama baka nakamo na natin ito.

79. Lindol ay walang pinipiling oras, huwag sayangin ang bawat pagkakataon sa paghahanda.

80. Huwag maghina ng loob, salamat sa paghangad sa kaligtasan ng bawat isa.

81. Seryosohan na, dahil ang lindol ay parating na.

82. Bawat isa ay tungkulin, sa laging magbigay kaligtasan sa bawat isa.

83. Sa kahandaan at pagkakaisa, laging mas malakas ang ingay.

84. Lindol ay lubhang kahalayan, sino man ay dapat laging handa.

85. Sa oras ng lindol, dakilang halaga ang kahandaan ng bawat isa.

86. Sa paghahanda, hindi ka mag-iisa, dahil laging may tayong mga maaaring magbigay kahalayan.

87. Sa paghahanda, dapat magpakatatat nakapagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa.

88. Higit sa lahat, kaligtasan ng bawat isa ang hangad ng mga handa.

89. Handa sa lindol para sa susunod, dahil ito ay hindi natin maaaring kontrolin.

90. Walang masama sa paghanda, dahil ito ay para sa kaligtasan ng mamamayan.

91. Ngayon pa lang ay dapat maghanda, dahil hindi natin alam kapag dumating na ang susunod na krisis.

92. Huwag kalimutan ang bukas, dahil ito ay pagnanais para sa kaligtasan ng bawat isa.

93. Lindol ay huwag satsat, dapat ng maging handa’t proteksyon ang lahat.

94. Kapag lindol ay dumating, dapat maging panatag sa kaligtasan na may pag-asa pa.

95. Huwag sayangin ang oras, sa mga kahandingan ay dapat magpakatatag ang bawa’t isa.

96. Salamat sa pagkakaisa, bawat isa ay laging handa.

97. Sa paghahanda, bawat isa ay dapat naman pantay.

98. Kahit ano mang krisis, dapat hindi malilimutan ang tunay na pagkakaisa.

99. Lindol ay hindi dapat sinasapian ng takot, dapat tayong lahat handa.

100. Sa anumang oras dapat handa, dahil kaligtasan ng ating kapwa ay dapat pangalagaan.

Creating memorable and effective Tungkol sa lindol slogans can be a challenging task, but it is essential to ensure that the message is conveyed accurately, and the audience is engaged. To achieve this, it is critical to keep the slogans simple, impactful, and relevant to the topic. Use short and concise phrases with a strong call-to-action that resonates with people. Incorporating keywords such as "earthquake," "disaster," "safety," and "preparedness" can help optimize your search engine results. Brainstorm new ideas and take inspiration from previous efforts, but ensure that the slogan is unique and stands out from the competition. By keeping these tips in mind, one can create a memorable and effective slogan that raises awareness of Tungkol sa lindol and emphasizes the importance of disaster preparedness to ensure everyone's safety.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯