October's top vaccination in marathi language slogan ideas. vaccination in marathi language phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Vaccination In Marathi Language Slogan Ideas

टीका: उत्तम स्वास्थ्यासाठी

टीका असल्याने आपण आपले स्वस्थ ठेवण्यासाठी वापरलेले घटक आहे. टीका एक संरक्षण उपाय आहे ज्यामुळे आपण आपली आरोग्यसंबंधी समस्या शुद्ध करू शकतो. टीका सर्व उंची आणि संदर्भावर सुरक्षित टिकाऊ असते. टीकांचे लाभ हे आहे की टीका देण्यासाठी थेट प्रक्रिया असते आणि संधी अनुपस्थित असताना असे टीका देणे गुरुत्वाकर दिसते. काही उत्कृष्टता टीका मराठी निर्माणातील स्लोगन्स आहेत, जे जनतेप्रती आकर्षक असते आणि थेट बुध्दीवर काम करते. उदाहरणार्थ, "टीका अंगावर, कळवळावर असावा" या मराठी स्लोगनने आपल्या मनात ठरवण्याचे उत्साह वाढवते आणि टीका घेणाऱ्या लोकांच्या जमलेल्या जागा आणि संदर्भाशी जडणारे असतात. टीकांची लागवड, सामाजिक न्याय्यता, आणि संरक्षणाची जागृती ह्यांनी जनतेवर बहुरंगी प्रभाव दिल्या आहेत. हेही या दुष्काळीच्या वेळी आपणास आमचे स्वास्थ्य टीकांच्या माध्यमातून संचेचे करणे आवश्यक आहे.

1. प्रथम आणि सर्वात मोठे घंटाव वॅक्सीनेशन।

2. वॅक्सीनेशन आपल्यासाठी साथी, कोरोना व्हायरसासाठी हर्षवर्ती।

3. स्वास्थ्याच्या दारे ओढून आपल्या देशाचे भविष्य सुरक्षित ठेवा।

4. जणू जडले तरी दिसते आस्वाद वॅक्सीन चा।

5. आता खुशीचा किंवा आरोग्याचा वेळ नाही, वॅक्सीन सापडली तर टिकाऊ भविष्य तयार झाला।

6. कोणत्याही समयावर वॅक्सीन सापडणे हा अपमान नाही, आणि आपल्या समाजात रूढीवाड होणे बंद करा।

7. वॅक्सीन घ्या, आरोग्य समृद्धीसाठी जीत!

8. आपण एक समाज, एक भविष्य। वॅक्सीन घ्या, आरोग्य सुरक्षित!

9. व्हायरस चा मुकाबला वॅक्सीनेने केलं, आता आपण व्हायरसच्या चुकीच्या टाका हवा।

10. आपल्या स्वास्थ्याबद्दल सावधानता घाला, आणि वॅक्सीनेच्या मार्गाने सुरक्षित ठेवा।

11. आपले स्वस्थ आपले हतोत्साह, वॅक्सीन हा आपला साथी!

12. आज वॅक्सीन आणि कल एक सुरक्षित आरोग्य समुदाय!

13. होऊ द्या स्वस्थ, वॅक्सीन घ्या!

14. आपण व्हायरसपासून हॅपी राहायला आणि वॅक्सीनेसह सुरक्षित ठेवायला योग्य आहोत।

15. आजच वॅक्सीनेशन करा आणि कोरोना व्हायरसला झालं विजयी!

16. तुमचे आरोग्य, आमचे स्वास्थ्य। वॅक्सीन घ्या आणि सामुदायिक स्वास्थ्य सुरक्षित ठेवा!

17. वॅक्सीनेशन या दुर्घटनाशी लढण्याच्या शिवाय कसल्याही कामासाठी सरकार सर्व दाखवते.

18. वॅक्सीन आणि सावधानी, दोन गोष्टी जास्तीत जास्त आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतात!

19. वॅक्सीन घ्या, कोरोनाकडून मोठी जिंक!

20. स्वच्छता सुरक्षितता आणि वॅक्सीनेशन, या तीन चवळयांमध्ये आरोग्य सुरक्षितचा तोंड बचतो।

21. अकाल टाकले पण वॅक्सीन घ्या कारण आरोग्य जागृत करणं महत्वाचं आहे!

22. वॅक्सीन घ्या, आणि तुमचा समाज सुरक्षित ठेवा!

23. आजच्या दिवशी वॅक्सीनेशन करा आणि कोरोना विरुध्द लढा!

24. आपल्या स्वास्थ्याबद्दल सजग राहा, आपल्या समुदायाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यास वॅक्सीनेची मदत घ्या!

25. आजच्या दिवशी धेर सारे लोक वॅक्सीनेशन करत आहेत, याच्या फायद्यासाठी जॉईन करा!

26. वॅक्सीनेशनाने जोरदार मार्गदर्शन घ्या, आणि आपल्या मित्रांना आदर्श द्या!

27. आपलं संघ आणि अस्पताल बँकेत वॅक्सीन घ्या, दुर्घटना संपल्याचं वाटलंय!

28. खाली श्वास घ्या आणि वॅक्सीन घ्या, आरोग्य सुरक्षित ठेवा आणि नादारांना रक्षा करा!

29. आपसाचे सहभाग घ्या, वॅक्सीनेशन करा आणि संपूर्ण समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवा!

30. आता वॅक्सीनेने जीतले आहे, कोरोनाच्या मुख्य जुगारावर परास घ्या!

31. आपल्या परिवारात वॅक्सीनेने जोडपत्ता पाळा, आपल्या समुदायात सुरक्षितता असण्यास कारणोंत देओखा!

32. सर्वांना वॅक्सीन द्या, स्वस्थ अणि सुरक्षित अणि कोरोनापासून टोंड ठेवा!

33. वॅक्सीन घ्या, व्हायरसना विजेता बनवा!

34. स्पष्टपणे वॅक्सीन घ्या, कोरोनापासून दुर्गम वृत्त टाळा!

35. आज वॅक्सीन करा आणि भविष्यात शांतता घ्या!

36. वॅक्सीन आणि संयुक्त मोठ्या शक्तीची उत्पत्ती, सुरक्षितता आणि समुदायाची सेवा!

37. वॅक्सीनेचा वापर करा आणि सार्वजनिक स्वास्थचेतना बढवा!

38. आपल्या माणसा सांगा, वॅक्सीनाचा अर्ज ह्याजवळ आहे!

39. टीका लागु करा, सामुदायिक सुरक्षित राहा!

40. जीता वॅक्सीनेचा साथी, हारा कोरोनापासून!

41. वॅक्सीनची गोष्ट नाही, स्वस्थ ठेवण्यासाठी एक महत्वाची गोष्ट!

42. आजच्या दिवशी वॅक्सीनेशन करा आणि आपल्या समुदायात सुरक्षित टाका!

43. दुकान ताल्या, बैठकं निरसला, आणि वॅक्सीन करून आपला राज्य सुरक्षित ठेवा!

44. कोरोनाची लढाई वॅक्सीनेच्या माध्यमातून जिंका!

45. सामुदायिक स्वास्थ्य मापणे मुख्य आहे, वॅक्सीनेशन करून सुरक्षित ठेवा आणि आपले समाज संपूर्णपणे सुरक्षित ठेवा!

46. वॅक्सीन घ्या, सामुदायिक सुरक्षितता आणि संपूर्ण समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवा!

47. आपल्या मित्रांची तेरवें मीटिंग शेवटी अथवा इंस्टॉल करून वॅक्सीन घ्या!

48. दुर्घटना कमी करण्यासाठी नियमित वॅक्सीनेशन करा!

49. वॅक्सीन घ्या आणि संपूर्ण समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवा!

50. व्हायरसच्या चुकीच्या टाकांना टाळा, वॅक्सीन घ्या आणि सुरक्षित ठेवा!

51. वॅक्सीनवर भर विश्वास, कोणत्याही अंतराने वॅक्सीन घ्या!

52. हटो व्हायरस, जीतला वॅक्सीन!

53. आजच्या संध्याकाळी पूर्ण प्रशिक्षण होत आहे, वॅक्सीन घ्या आणि सुरक्षित ठेवा!

54. देशाचेच स्वास्थ्य सुरक्षितता, टाळा व्हायरसच्या चुकीच्या टाकांसह वॅक्सीनच्या सहकार्याने!

55. आपण सर्वात मोठे टिकाऊ, वॅक्सीन घ्या!

56. वॅक्सीन घ्या आणि कोविशीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जिंका!

57. आपल्या सामुदायिक स्वास्थ्याकरिता जोडपता घ्या आणि वॅक्सीन घ्या!

58. संपूर्ण समाजासाठी स्वस्थ राहा, आपले हात उचला आणि वॅक्सीन घ्या!

59. वॅक्सीन घ्या आणि प्रियजनांना सुरक्षित राखा!

60. वॅक्सीनच्या जागा आणि फळशी पुस्तकाच्या जागांवर कोरोनापासून खात्री घ्या!

61. नातेवाईकांच्या अस्वस्थतेला खंगाला कोरोना व्हायरसच्या चुकीच्या टाकांसा पर

वैक्सीन प्रभावी आहे आणि गरिबांसाठी धिडक नाही. आपल्या समाजातील लोकांना वैक्सीन आवश्यक असते, ज्यामुळे त्यांना आरोग्याची संपूर्णता मिळते. वैक्सीन घेणे आपण आपल्या कुटुंबात संचाळित करू शकतो आणि जगातल्या संपूर्ण समाजात फरक करू शकतो. आपल्या महत्वाकांक्षी लोकांना वैक्सीन घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामुळे वैक्सीन आपणास एक उत्कृष्ट वाचक करू शकते. वैक्सीन घेतल्यानंतर नियमित रुग्ण तपासणी करावी आणि दैनंदिन रोगांच्या विचारांबद्दल सदैव सावध असावे. हया वैक्सीन च योजनेत अतिरिक्त भाग घ्यावे ज्याचा आपल्या आणि आपल्या समाजाच्या संबंधावर अतिशय समजदारी असावे. वैक्सीन हा आपल्या स्वास्थ्याची जिम्मेदारी आहे, ह्यामुळे आपल्याला हा निरंतर ध्यान द्यायचा आहे. जगातला समुदाय एकत्र आणि संपूर्णता मिळवणारे वैक्सीन आपणस्व देवाने निश्चित करू शकतो.

Some potential slogans for improving Vaccination in marathi language could include :

इथं राहणार केवळ आपल्या स्वयंपाकऱ्यांना हिरो बनवणारे वैक्सीन सर्वांच्या आवश्यकता आहे.

वैक्सीन घ्या, आरोग्य घ्या, लोकमत्तासाठी एकत्र आणि एकत्र.

आपल्या प्रेम म्हणजे आपली वैक्सीन आणि आपल्या आरोग्याला प्राथमिकता द्या.

आपल्या स्वस्थ्याचे निर्माण आपल्याकडून सुरू झाले आणि वैक्सिनच्या जदंतीनंतर होते.

वैक्सीन घ्या, आणि जागतिक स्वास्थ्य समस्यांना हारण्यात प्रतीक्षा न करा.

वैक्सीन घेतल्यानंतर जुन्या सदीच्या आरोग्याशी वाढतील ह्या सदीच्या आरोग्याशींपेक्षा बेहतर.

वैक्सीन ळगदपट झाले तरी प्रेम घ्या, आपल्याला आणि आपल्या समाजाला खात्री द्या.

आजचा वैक्सिन बुद्धिमता, कलाची आनंद, आणि उद्योगातील फुल असतो.

आपल्या परिवारात जागृती करा आणि वैक्सीन लागण्यात देखील सक्षम राहा.

वैक्सीन घेऊन तुमच्या नात्यांची रक्षा! वास्तव म्हणतात, आपल्या पसंतीचे वेग ते निर्देशित करतात आणि तुमचे नाते जिंकतात.

These slogans can play a big role in creating awareness and encouragement amongst the people of Maharashtra for vaccination which is absolutely crucial for preventing the spread of disease, especially pandemics like COVID-19. The people of Maharashtra must be encouraged to get vaccinated for safeguarding personal and community health.

Vaccination In Marathi Language Nouns

Gather ideas using vaccination in marathi language nouns to create a more catchy and original slogan.

Vaccination nouns: inoculation, scar, cicatrice, immunisation, immunization, cicatrix
Marathi nouns: Marathi, Sanskrit, Sanskritic language, Mahratti
Language nouns: linguistic process, communication, spoken communication, speech, mental faculty, word, auditory communication, oral communication, faculty, speech communication, lyric, text, terminology, higher cognitive process, textual matter, spoken language, module, nomenclature, speech, linguistic communication, words, voice communication

Vaccination In Marathi Language Rhymes

Slogans that rhyme with vaccination in marathi language are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Vaccination: situation, trepidation, presentation, precipitation, transportation, corporation, application, motivation, configuration, aberration, information, edification, sensation, citation, abomination, representation, education, vacation, collaboration, relation, interpretation, consideration, preparation, medication, revelation, altercation, rehabilitation, station, anticipation, association, appreciation, implication, discrimination, accommodation, location, constellation, reservation, orientation, salvation, collocation, segregation, transformation, notation, articulation, administration, remuneration, generation, connotation, evaluation, gentrification, alliteration, radiation, translation, dissertation, dedication, consternation, affirmation, compensation, obfuscation, vocation, reputation, approbation, correlation, adaptation, organization, civilization, aspiration, conservation, communication, litigation, abbreviation, determination, meditation, observation, remediation, nation, proliferation, designation, ramification, integration, obligation, indignation, innovation, expectation, reconciliation, variation, quotation, population, conflagration, inclination, conversation, inspiration, manifestation, foundation, pronunciation, operation, deviation, mitigation, cooperation, implementation

Words that rhyme with Marathi: dot e, ammirati, totty, faught e, doughty, motty, maserati, ga t, earshot he, brought tea, dotty, bhatti, crotty, scotty, brott t, haughty, boughty, zloty, galotti, bought tea, hot he, giamatti, caught he, delligatti, lahti, ha t, scottie, hot tea, lanzelotti, benenati, braggiotti, dot he, fought he, got t, scotti, karate, andreotti, brought he, got tea, aught he, capriati, cot he, knotty, rosati, sgambati, potty, gotti, liberati, got e, forgot he, beninati, naughty, da te, ma te, hottie, donati, knot he, la t, distraught he, bilotti, lot he, hlavaty, galati, forethought he, bought he, jereissati, got he, clotty, kiribati, la ti, dhoti, law t, cotty, salvati, snotty, bugatti, ah t, doughtie, spotty, minotti, literati, pavarotti, candiotti, mariotti, squatty, afterthought he, bertinotti, da ti, dottie, da t, biscotti, diodati, vigliotti, amati, lottie, lotty, bought t, ma t, grotty, benotti
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯