December's top wikang katutubo tungo sa isang bansang pilipino slogan ideas. wikang katutubo tungo sa isang bansang pilipino phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Wikang Katutubo Tungo Sa Isang Bansang Pilipino Slogan Ideas

Understanding Wikang Katutubo Tungo sa Isang Bansang Pilipino Slogans

Wikang Katutubo Tungo sa Isang Bansang Pilipino Slogans are phrases or statements that promote the use and preservation of indigenous languages in the Philippines. These slogans aim to remind Filipinos of the importance of their heritage, culture, and identity, which are rooted in their native tongues. These slogans are important as they raise awareness on the dwindling use of indigenous languages in the country and promote their revitalization. The use of these slogans encourages the younger generations to embrace their cultural roots and appreciate the richness of their language. Some effective slogans that promote Wikang Katutubo Tungo sa Isang Bansang Pilipino include "Isulong mo, Wikang Katutubo!", "Maging makabayan, gamitin ang sariling wika", and "Ang wikang Filipino ay hindi lamang tayutay, ito ang puso't kaluluwa ng ating bansa." These slogans effectively encourage Filipinos to use their native languages with pride and passion. They are memorable and catchy, often containing rhymes or wordplays that add to their appeal. These slogans also resonate with the Filipinos' sense of nationalism, as they remind them that their language is not just a means of communication but an essential part of their national identity. Overall, the promotion of Wikang Katutubo Tungo sa Isang Bansang Pilipino Slogans is crucial in preserving and promoting the use of indigenous languages in the Philippines. By using catchy and impactful slogans, we can encourage Filipinos to take pride in their cultural heritage and embrace their native languages.

1. "Ipagmalaki ang wikang katutubo, para sa bayang Pilipino!"
2. "Buhayin ang ating wika, upang kaluluwa'y magliwanag"
3. "Isulong natin ang wikang Filipino, sa pangarap natin'y matupad"
4. "Kultura't wika ay naghahating-kabihasnan, buhayin natin ang katutubo't kasaysayan"
5. "Bayan natin ang lutang na nilalang, ating wikang katutubo'y muling sigla'y ibalik"
6. "Walang katiyakan ang susunod na henerasyon, kung ang wikang sarili ay hindi isinusulong"
7. "Pilipino tayo, wika natin mapangmataas, isabuhay natin ito't wakasan kahit anong hasa"
8. "Hindi uubra ang bulong-bulong, dapat masiglang isulong ang wikang katutubo"
9. "Katutubo't kultura, ating almusal at hapunan, pag-ibayuhin natin't sa bawat bibig ay may katuturan"
10. "Wika at kultura, magkaugnay na kamalayan, oras na upang muli'y sa puso ng mga kabataan ay maibabaon"
11. "Bawat salitang matamis, masarap, at malinamnam, wikang Pilipino'y tunay na kay sarap sa tainga't kaluluwa't pandama"
12. "Katutubong wika ay pasaporte sa ating kultura, kaytiyagaang dala'y karangalan nating tunay"
13. "Katutubo ay ating kapatid, kultura'y ating pinagmamalaki, gabay natin sa paglago, ating wika at kultural na kayamanan"
14. "Ipagmalaki ang wika't kultura, sa bawat tahanan at sa ating bayan, pagkakaisang lubos ang bunga, basta't wikang Filipino'y bida"
15. "Pag-ibig mo sa katutubo, kayamanan ng bayan, iyan ang tunay na pagka-Pilipino, ating wika at kultura'y puso ng unang kasaysayan"
16. "Wika natin ay taglay ng kultura't kamalayan, sa pagpapalakas ng katutubo, bayan natin makakamit ang tagumpay sa lahat ng panahon"
17. "Pilipinas, bayang magpapakatatag sa kanyang wikang katutubo, pagkakaisa ng bawat lahi, bunga ng pagmamahal sa sariling wika't kultura"
18. "Ating wikang katutubo, yaman ng bayang Pilipino, pangalagaan natin ito't ibangong muli sa susunod na henerasyon"
19. "Kung mahal mo ang bayan, ialay ang sarili't wikang katutubo, magkakaisang may kahalagahan at pagpapahalaga sa kultura't kamalayan"
20. "Mahal natin ang ating wika, dahil alamat at kwento'y muling mabubuhay, sariling kuwentong umiikot sa tunay na kasaysayan"
21. "Katutubo't kultura'y bunso't panganay na kasaysayan, ito'y haligi ng ating bayan, at sa wikang Filipino'y panalo sa buwan-buwan"
22. "Wika ng bayan, tunay na nag-iisa, nagpapakita ng pagmamahal sa tunay na kasaysayan, kultura, at kalikasan"
23. "Atin nang ibalik ang wikang kinalugdang bayan, baka sa susunod na henerasyon, masunog na ang ating legacy, ang kultura't kaalaman"
24. "Kumilos upang maibalik ang kahalagahan ng wikang ating minana, kultura, kasaysayan, at kabataan, ay pagbabalik ng ating karangalan"
25. "Kamalayan ng bayan, kasaysayan't wika natin ang daan, wag natin palampasin, ugnayan ng ating kapatid, ang kultura ng ating mga ninuno".
26. "Pagpapalakas ng wika't kultura, isang pagpapahalaga't pagpapayaman sa sariling identidad"
27. "Ang wikang ating dinadala, marka ng kasaysayan ng bayan, lumayo sa hamon ng kasawiang-palad, kapakanan ng bayan ating ihabol"
28. "Pilipino, magpuyat oras man o araw, i-alay mo sa ating kapatid, wikang katutubo pagkat hindi lang itong salita, ito'y tunay na kaugalian at alamat at bayanihan"
29. "Kapag hilig mo'y sa katutubo't kultura, masigla ang isip at anguinga, wikang katutubo'y sangkap ng tunay na kasaysayan't kabayanihan"
30. "Pilipino, bigyan ng halaga't kaligayahan ang sariling wika't kultura, ang kasiglahan ng bayan ay nasa atin, kasaysayan ay magbabalik"
31. "Mayroong ito, tayo man ay nagmula sa hindi magkakapareho'bansa, minumulan ng wika'y nakapagsasama, pangunahing kagalingan ng kasaysayan at kultura"
32. "Sa bawat taas ng sigla, wikang katutubo'y tunay na daan, kultura at kasaysayan nagiging makabuluhan, wika natin'y ingatan't palaganapin."
33. "Nasa ating mga kamay ang pagpapalakas ng wikang katutubo't kultura, dagdag na kahalagahan at pagbibigay ng halaga sa sariling pangkaalaman"
34. "Sari-saring wika ay tunay na kayamanan, sa ating bayan, lahat ay may magpapalaganap sa kasaysayan't kultura, unang hakbang ay pagsisikap at pagkilala sa tunay na kamalayan."
35. "Bundok ng impormasyon, pag-asa ng kinabukasan, wikang katutubo, kultura ay pagsisikap, kasaysayan naman ay tagumpay ng bayan"
36. "Magtulungan, buhayin ang katutubo't kultura, pagpapalalim sa kamalayan at sariling identidad, wikang Filipino'y magdadala ng tagumpay sa buwan-buwan"
37. "Bawat salitang ating ibinibigkas, bawa't kanta't tula, kasaysayan ng bayan ang maylaman at kumikilala, wika nating pinagpala't tagumpay ng mga ninuno't bayani"
38. "Ang wikang atin, biyayang mahalaga't kayamana, kung hindi natin ito pag-aaralan, kultura ng ating bayan ay mawawala sa paningin natin"
39. "May taglay na karangalan ang wikang ating iniingatan, nagbibigay kulay sa ating bayan, isaisip ang kultura't kasaysayan ng bayan, ating wika iparating sa susunod na henerasyon"
40. "Kapag iisipin, lahat ng mga kaganapan sa ating kasaysayan'y tagapagtala ng ating pagkakakilanlan, wikang katutubo, ng ating kultura ay tunay na kayamanan"
41. "Pilipino, buong puso kong hinihiling, igalang at ating pagmamahal sa sariling wika't kultura, tandang umaangat ang bayan sa lahat ng panahon"
42. "Bawat salita, kwento't larawan, wikang Pilipino ay may buhay at kulay, kultura at kasaysayan ng bayan, nakasalalay sa ating pagkakakilanlan"
43. "Sa bayan, wikang katutubo'y isa sa mga karangalan, pag-ibayuhin natin, habang lumilipas ang mga oras, ating kaalaman ay napapahalagahan't natitipon"
44. "Ang tagumpay ng bayan ay hindi lang para sa mga anak sa susunod, kundi para sa katutubo't kultura, mga pilit na pinahalagahan ng bawat isa sa atin"
45. "Sikapin nating masiglahin ang bayan, sa pagtataguyod ng ating wika at kultura, dahil sa bawat salita't tula, ay may lumilikha ng pangarap at umaalipin sa ating kamalayan"
46. "Ang wikang taglay ng kultura't kasaysayan, ay tunay na pahalagahan, tunay na magpapalawig ng kahulugan ng pagiging Pilipino"
47. "Magkaisa upang pag-ibayuhin ang pagsisikap sa pag-aaral, pagtataguyod, at pagpapalaganap ng ating wikang katutubo't kultura, sa pangarap na itinaguyod ng mga bayani at ating mga ninuno".
48. "Ang pag-ibig sa bayan ay hindi lang nangingibabaw sa sariling interes, kung hindi, pagpapahalaga sa ating kasaysayan, kultura't kamalayan"
49. "Kumilos, buhayin at mabuhay ang wikang ating iniingatan, kultura't kasaysayan ng bayan, ipagdiwang at ipamalas sa ating harapan ng walang anumang takot."
50. "Magkatulungan, upang ixintab ng ating bayan ang anyo ng kasikatan, kultura't kasaysayan ng bayan, tungo sa bagong paglago at kabuhayan"
51. "Patuloy na pag-alfresco sa iniibig na wika't kultura, ay patunay sa ating pagpapahalaga sa kasalukuyan at sa kinabukasan"
52. "Pagkilala sa sariling kultura at kasaysayan, pagpapahalaga sa ating wika, pagkakaisang lahat ng bayani, nagdadala sa ating tagumpay"
53. "Atin nang patunayan, wikang kaugalian ay kayamanan, maghatid ng tunay na pagkonsumo, sa sumusunod na henerasyon"
54. "Tugon sa panahon ng pagkakaisa, win and empower for the future of our Philippines"
55. "Mahalin ang sariling wika, dahil ito'y tala sa ating kasaysayan, kultura ay bunga ng pagmamahal sa bayan't dahilan kung bakit tayo ipinanganak"
56. "Katutubo't kultura'y makatutulong sa kapayapaan, wikang katutubo, sangkap ng kapayapaan at pag-unlad"
57. "Katutubong wika'y siyang tunay na kayamanan, itinalaga ng ating mga ninuno sa ating bayan, kultura naman ay siyang alamat na nagpapagkaisa sa ating kasaysayan"
58. "Kumakatawan ang wikang katutubo, kultura't kasaysayan ng bayan, iyong patuloy na pagharapin at pangalagaan, para sa kinabukasan ng ating bansa't hugis ng kahirapan"
59. "Hindi mawawala ang wikang katutubo't kasaysayan, dahil ito'y parte ng ating nalikha para sa susunod na henerasyon"
60. "Ang katutubo't kultura ay protektado't naka-seal, bawat salita at tula, ay limitado sa pamamagitan ng kamalayan"
61. "Sa kasaysayan ng ating bayan, ang mga katutubo at kulturang nagmula sa mga ninuno'y merong ring tatak, ipagkakalat natin ang pagpapahalaga rito"
62. "Ang kasaysayan ng bayan, ay palatandaan ng ating pagkakakilanlan, kultura't wika'y bukal ng kamalayan, tunay na kayamanan't batayan ng tagumpay"
63. "Ang ating pag-ibig sa wika't kultura, ay balang araw ay nagbibigay lakas, bawat salita at bawat pangarap, ay magsilbing kongkreto sa ating pagkakakilanlan"
64. "Kadalasang kinakaligtaan, ang kasaysayan't kulturang yaon, ngunit ngayon, pagkilala't pagpapahalaga'y lumilitaw sa makabuluhang halaga"
65. "Kahit anong kabanalan, ng ating kasaysayan at kultura'y may bunga, kayamanan itong binibigay ng ating mga ninuno, dahilan kung bakit tayo'y isinilang dito sa bayang Pilipinas"
66. "Ang wika natin ay siyang tagayan ng aming kultura at kasaysayan, dahilan nito'y kung bakit tayo'y ganito ngayon, kailangan nating protektahan at pagtibayin ang wikang katutubo't kultura"
67. "Ang kasaysayan at kultura, ay mapaigting at wastong kaparaanan, sa pamamagitan ng wikang katutubo, makapagtataguyod ng pagkakaisa at pagkakilala sa ating bayan"
68. "Katutubong wika, bahagi ng ating kulturang nalikha, kultura'y kayamanan, ng bayan nating tunay na malikha"
69. "Kay sarap humuning-huning sa kasaysayan ng bayan, pagpapahalaga sa wika't kulturang yaon, tayo'y magasawa ng panahon't pag-asa, magkakaisang maibibigay salamat sa ating sangkap ng kamalayan"
70. "Wika natin ay may malaking respeto't malaking karangalan, dahil ito'y sumisimbulo sa ating kasaysayan, kultura'y kabuuan na binubuhay sa ating bayan"
71. "Sa bawat salitang ating nabubuo, ay kasaysayan ng bayan't kultura nito, wikang katutubo'y siyang tatak ng ating pagkakakilanlan"
72. "Makatutulong sa nagtutulungan, kasaysayan't kulturang tunay na yaon, gamit ng bawat isa't kababayan, wikang katutubo't malasakit sa bayan"
73. "Wika natin ay siyang susi sa pag-unlad, kultura'y pedapaw na kasunduan, kasaysayan ng bayan ating gabay, bagong pag-asa, kung bakit tayo'y magtatagumpay"
74. "Panahon ng ating kasaysayan, kultura't kababayan, wikang katutubo'y siyang daan, tungo sa tagumpay ng bayan"
75. "Ang wikang ating dinadala, magdadala sa ating tagumpay, unang hakbang, pagsisikap sa bawat kakatuan, para sa ating bayan at sa ating sariling kamalayan"
76. "Bumabangon, lumalaban, sa pagtataguyod ng ating kasaysayan't kultura, itong wikang katutubo ang nagpapakita ng tunay na lakas ng ating kamalayan"
77. "Dahil sa wikang ito, nahahayag ang ating kasaysayan, kultura at kamalayan, bayang tunay, magiging tunay na malakas, dahil sa wikang pag-ibig ng ating mga ninuno"
78. "Kapag mayroong sinasabi ang wika, kung saan natatangi ang pangalan ng ating bayan, laging makisama't tumulong nang tuluy-tuloy, panahon ng pagkakapatiran"
79. "Ang kasaysayan at kultura ng bayan natin, pagpapahalaga sa katutubo't kapatiran, dahilan ng ating makabuluhang bpisang gamit ng bawat isa't kababayan"
80. "Kasaysayan, kultura't ating wika, marka ng pagkakakilanlan, pagpapahalaga dito, nagpapakita ng pagmamahal sa bayan"
81. "Ang wikang katutubo naglalamay sa

Creating memorable and effective Wikang katutubo tungo sa isang bansang pilipino slogans should focus on the Filipino identity and culture. The objective is to highlight the richness and uniqueness of the Filipino language and culture that is native to our country. To create an effective slogan, one should consider using simple and straightforward language, relevant catchy phrases, and a strong emotional connection. Use keywords such as "tunay na pagkatao," "pambansang wika," and "kultura ng Pilipinas" to capture the essence of the message. Incorporate new ideas such as using local dialects, graphics, and images that depict our rich culture and improve the slogans' visibility. Lastly, keep it short and memorable, so it easily sticks in the mind of the audience. Creating effective and memorable Wikang katutubo tungo sa isang bansang pilipino slogans is an effective way to promote and preserve our country's language and culture.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯