December's top wikang tagalog slogan ideas. wikang tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Wikang Tagalog Slogan Ideas

Wikang Tagalog Slogans: The Importance of Preserving and Promoting our National Language

Wikang Tagalog slogans are meaningful lines of text that effectively convey a message, a call to action, or a memorable tagline using the national language of the Philippines. Fluent in history and culture, the Tagalog language reflects the values and identity of the Filipino people, and therefore, preserving it is crucial for the next generation. Creating and promoting Wikang Tagalog slogans encourages the widespread use of the national language and fosters national pride, promoting inclusivity and unity among Filipinos. Effective Wikang Tagalog slogans are memorable and convey messages that are relevant to contemporary social and political issues. For instance, the slogan "Ang Puso ng Pilipino ay Hindi Barya." encourages citizens to donate generously to worthy causes. This example slogan features a play on words (barya means coin), which is an effective way to make it memorable. Other slogans like "Isulong ang Wikang Filipino" and "Maging Matipid sa Salita, Magpakatotoo sa Sarili" encourages the use of the Tagalog language in daily life, promoting national solidarity and identity. In conclusion, Wikang Tagalog slogans are an effective tool for promoting national unity and pride, and preserving the Tagalog language for generations to come.

1. Tulungan natin ang wikang Tagalog magliwanag sa iba't ibang adhikain.

2. Ang pagmamahal sa wikang Tagalog ay hindi nakakasawang pag-ibig.

3. Mapakain mo man ang katawan, huwag kalimutang pakainin ang isipan.

4. Ang wikang Tagalog ang tugon sa pagtitingkla ng ating pagka-Pilipino.

5. Magpadama ng pagmamahal, salitang pamilyar alamin, wikang Tagalog ay iangat!

6. Ang wikang Tagalog nagsasaad, kasaysayan nagpapakita, kinabukasan nagtutulak paakyat.

7. Ang wikang Tagalog pinapagkatitibay, pagpapakilala sa mundo at pag-umangat sa kapwa-tao.

8. Liwanag ng wikang Tagalog, sumusukat sa pagiging isang tunay na Pilipino.

9. Wikang Tagalog kasangkapan sa pakikipagtalastasan, sa pagiging makabayan ay gagaling.

10. Wikang Tagalog kayamanan nating lahat, mamadaliin nang hindi naman nakakayaman.

11. Iribong ang wikang Tagalog sa bawat araw nating, kalimutan ang mamaliit sa mga salitang nating!

12. Ang wikang Tagalog parilala ng ating kultura, salitang iilinag sa bukas ng kinabukasan!

13. Purihan ang wikang Tagalog na nagpapakamatay upang ating pagtayo ay maitatanghal.

14. Sumabay sa wikang Tagalog, isarado’t ibuka ng ating nais, sa wika man o panghimagas.

15. Tularan ang wikang Tagalog na laging bumabangon, di mawawala sa araw ang tagumpay natin.

16. Walang kapantay ang wikang Tagalog, sa bigkas, gamit at pagmamahal.

17. Wika natin ang ipagtanggol, wikang Tagalog ka-galing-galing!

18. Tuloy ang pagsulong ng pag-unawa sa wika, wikang Tagalog ka-must-try pa kasi.

19. Wikang Tagalog ayating unawain, mga puso nating laging makakatipid.

20. SULONG Wikang Tagalog, patibayan ng kalikasan na ikaw ang laging malinang!

21. Pakinggan ang tunog ng wikang Tagalog, dahil ang ating kasaysayan ay di malilimutan.

22. Ipagmalaki ang wikang Tagalog, tayong lahat ay kokonsulta lang!

23. Sa wikang Tagalog, kasaysayan natin makikita, sa kabutihang wagas gaganda natin!

24. Wikang Tagalog ka, nagsasanib sa iba’t-ibang kultura para tanghalin ang ating pinagmulan.

25. Likas na kagandahan ng wikang Tagalog, pagkakapatong-patong ang di malilimutan.

26. Kasagingan ng wikang Tagalog, kung saan tayo nanggaling, aabutin nang tiyak at hindi mawawalan ng direksyon.

27. Wikang Tagalog na kay sarap bigkasin, mag-aalay sa atin ng kabutihan.

28. Unawain ang bansa sa pamamagitan ng wikang Tagalog, para magaan ang ating pag-iisip at pag-eliminate ng maling paniniwala.

29. Igleyn ang wikang Tagalog, sarili’ng kultura at ang mundo ay mas magiging makabuluhan.

30. Pang-araw-araw na kasintahan, wikang Tagalog, akapin at wag pakawalan.

31. Tulad ng init ng araw, wikang Tagalog rin ang magbibigay ng ningning sa ating kinabukasan.

32. Tayo ay Pinoy, ang wikang Tagalog ay puso, sasabihin natin sa mundo, wika nating lahat ang tunay na talino.

33. Lakbay-tagalog, simulan ang napakalawak na pag-alam sa ating panitikang tunay na malakas.

34. Magpamalas-depensa sa ating kultura, sa wikang Tagalog kalayaan tayong mga Pilipino.

35. Wikang Tagalog tunay at pang-habang buhay, tatak ng kasarinlan, puso ng lahi.

36. Nandito na ang wikang Tagalog, hindi tayo nauubusan ng kalikasan na dapat pang parusrin!

37. Ang Wikang Tagalog ay hindi lang sadyang katutubo, kundi syang hiladas ng ating kasaysayan at Kabataang Pilipino.

38. Lakbayin ang wikang Tagalog, kung saan ang mga espiritu ay nagkakaisa para makaalay sa bayan.

39. Wikang Tagalog, huwag matakot dalhin, manatili sa puso ng bayan at bukambibig ng sambayanan.

40. Sa wikang Tagalog, kasaysayan nating iguguhit, kung saan sa bawat henerasyon ay tunay na di makakalimutan.

41. Itingin sa mata ng Pilipinas, wikang Tagalog, ang panitikang tunay na may layuning pagbabago.

42. Tulay ng pag-iisip, ideya’y malilinaw, ng wika’y Tagalog, kultura at kasaysayan natin ay magtatagumpay.

43. Sa wikang Tagalog, sumama tayo sa tunay na mag-aaral.

44. Wikang Tagalog, ang pagsikat ng araw, magbibigay ng liwanag na handang sumalamihat.

45. Wikang Tagalog, kapatirang likas, na nagbubuklod sa mga Pilipino saan man ay nagkakaisa.

46. Tanging wikang Tagalog, ang tunay na magiging sandigan natin, sa haligi ng tahanan at sa paglalakbay.

47. Asapap ng salita ay sa wikang Tagalog, lumaganap para sa kabutihan ng buong bayan.

48. Pinakamagandang wika na may sining, wikang Tagalog lahat ay aantabayanan.

49. Ang wikang Tagalog, puso ng ating lahi, magbigay ng sapat na panahon para pagaan ang buhay.

50. Ipagmalaki at pahalagahan ang wikang Tagalog, kung saan ang kasaysayan natin ay tunay na mamamalas.

51. Sa wikang Tagalog, lahat ay magkakaibigan, magtiwala sa kalikasan at sa iba pa nating mga bagay ay mabubuhay.

52. Ipagmalaki ang wikang Tagalog, magbigay lakas sa ating nasyonalismo.

53. Walang makapapahamak sa wikang Tagalog, kung saan lahat tayo ay nagkakaisa.

54. Tagapagligtas ng kasaysayan, wikang Tagalog ay yumakap na sa ating kultura.

55. Wikang Tagalog, kasangkapan sa pagtuto, tagumpay baga na sa ibang mga bagay na kahanga-hanga.

56. Patayin ang salot na namamayagpag, wikang Tagalog kay ganda, kay hatag ng aral at pananalita.

57. Wikang Tagalog, salamin sa kaluluwa, isang alamat sa ating mga mahal sa buhay at mga kultura.

58. Kung ayaw mong masira ang kasaysayan, wikang Tagalog ka, kasama sa lahat ng ating pakikipaglaban.

59. Preserbahin ang tatak ng lahi, Isulong ang wikang Tagalog!

60. Wikang Tagalog, kalikasan bayanihan, sumalungat sa kaguluhan.

61. Hanapin ang kinikilalang kasaysayan, wikang Tagalog, kailangan ng buong bayan.

62. Sa wikang Tagalog, kung saan ang mga salita ay nagbibigay ng mga katagang mahalaga.

63. Ang wikang Tagalog, magbibigay ng boses sa kabataan, at magpapalaksa sa tao ng mga problema.

64. Sa wikang Tagalog, kasaysayan ay maiuuwi, magbigay ang kalikasan ng kasayahan.

65. Sa wikang Tagalog, kabuluhan tayo ng ating mga puso, sa milyon-minilyong impormasyon, dito ay magagamay natin.

66. Bahala na! Filipinong tunay, walang hiyang muling magdadayad sa wikang Tagalog.

67. Ang wikang Tagalog, gabay sa ating mga panahon, at patnubay sa bukas na tunay ng bayan.

68. Wikang Tagalog, gawin nating maligaya ang ating kasaysayan, sa salitang tunay na maaaring magbigay ng kasiglahan.

69. Wikang Tagalog, iangat sa kalangitan, baya’y giginhawa, bigyan mo rin ng wakasang pusod!

70. Sa wikang Tagalog, kayang ipakita ang pagkakaisa, na nasa kadalasan ay mapagsamantalang paniniwala.

71. Wikang Tagalog, kasama mo sa pag-uusap, lahat are very harmonious, magbigay ng panalangin at pag-asa.

72. Ang wikang Tagalog ay kay sigla, kay ligaya, kayamanan ng ating kinabukasan.

73. Sa wikang Tagalog, mundo’y lumiliyab, katibayan ng lahing Pilipino.

74. Wikang Tagalog, boses ng bayan, kayamanan ng kahapon, kabataan ng bukas.

75. Wikang Tagalog, mula sa ating diwa ay walang pagsisisi, sa bisa ng salita ay magkakaisa’y tunay na maka-Pilipino.

76. Magmula sa ginintuang puso ng pinagmulan, ang wikang Tagalog ay tunay ng nangunguna.

77. Tutulong ka ba sa muling pagbangon ng wikang Tagalog, sa pagsukat ng itaas nitong layo at kaganapan?

78. Ang wikang Tagalog ay nakasulat sa sangandaan upang pagmulan ng inuupaan.

79. Sa wikang Tagalog, lahat ay bubuwag-buwag sa pagkakaisa, at sa samu’t saring paniniwala ay mahahagilap ang katahimikan.

80. Wikang Tagalog, isang alamat sa bawat salita at tunay na kayamanan.

81. Sa Wikang Tagalog, laging magpakain ng balita, naam lang sa meron at wala at sa lahat ng longrading ng pag-iisip.

82. Ialay ang wikang Tagalog, upang mapaunlakan ng ating magandang kalikasan.

83. At sa wikang Tagalog, suliranin man ng bawat araw, nais pa rin nating makabangon.

84. Tulungan natin ang wikang Tagalog na lumitaw ang hustisya, katibayan at tunay ng pagkalikasan.

85. Sa wikang Tagalog, kamulatan ang galing, sukat na magbigay ng pagkakataon sa ating maging malaya.

86. Sa wikang Tagalog, tunay na kayamanan, kayamanan ng ating kultura at kabataan.

87. Wikang Tagalog, pang-umagang liwanag, unawain ang halaga at maelffwto ang salita.

88. Wikang Tagalog, kabalikan ng ngiti sa ating mga puso, nagbibigay liwanag sa ating pagtango.

89. Sa wikang Tagalog, silbi sa pagkakaroon ng kaunlaran, at patunay sa ating mga kababayan ng kasarinlan.

90. Wikang Tagalog, buong-tao’t sa likod ng trabaho, nasa salitang ito ang kabuuan ng tao.

91. Sa wikang Tagalog, kay ganda ng ating pagkakaunawaan, kasama ang kalikasan, tunay na napapagaanan ang buhay.

92. Unawain ang wikang Tagalog, upang magkakaisa ang tayoy lahat.

93. tunay na wikang Tagalog, kasali sa paslit, at tunay ng tayoy mga bata pa lang ay nalalaman.

94. Pinakamatayog ng debosyon, salitang ating pamilyar, wikang Tagalog na nagpapamalas ng tunay na pagtingin sa ating pinagmulan.

95. Sa likod ng mga modernong komunikasyon, kaunti na ang natitirang itaas, ang taglay ng wikang Tagalog ay walang kapantay.

96. Sa wikang Tagalog, tunay ng inilalarawan ang ating damdamin, at pakikibaka dahil sa yaman ng ating kultura.

97. Wikang Tagalog, taong mananabik sa bawat sandali, na pinapagaanan ang lahat ng yugto ng buhay.

98. Sa wikang Tagalog, salamin ng ating kultura, kabataan nating lahat, laging nakasilip!

99. Kahit gaano man na-unti, wikang Tagalog ay di maghihinto, magbibigay ng magandang bukas.

100. Takda ng buhay, sa bawat salita at pagiging seryoso, ang wikang Tagalog ay magtutulak sa atin upang magbigay ng iyong tunay na kabuluhan.

Creating memorable and effective Wikang Tagalog slogans can be a challenging task, but with some helpful tips and tricks, it can be achieved. Firstly, keep it short and concise. The shorter the slogan, the more likely people will remember it. Secondly, use simple language that is easy to understand. This will make your slogan relatable to a wider audience. Thirdly, incorporate humor, puns, or rhymes. This can add a fun and creative element to your slogan. Additionally, consider using popular Tagalog phrases or colloquialisms to make your slogan more relatable. Lastly, make sure your slogan aligns with your values and mission as a brand or organization. By doing so, you'll ensure that your slogan is memorable and resonates with your target audience. Some possible slogan ideas could include "Wikang Tagalog, Bayanihan ang sagot," which emphasizes the importance of unity and cooperation, or "Tagalog nating lahi, walang iwanan," which highlights the idea of resilience and solidarity.

Wikang Tagalog Nouns

Gather ideas using wikang tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Wikang Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with wikang tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  7      Next ❯