Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

1 Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim.
Copy

Tagalog Slogans