Aanhin mo ang palasyo, kung ang nakatira ay kuwago, mabuti pa ang bahay kubo, ang nakatira ay tao.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2022

Slogan Generator

1 Aanhin mo ang palasyo, kung ang nakatira ay kuwago, mabuti pa ang bahay kubo, ang nakatira ay tao.
Copy

Tagalog Slogans