December's top bisaya for kagawad slogan ideas. bisaya for kagawad phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Bisaya For Kagawad Slogan Ideas

The Importance of Bisaya Tagline for Kagawad Slogans

Kagawads are vital members of the local government, and they play a crucial role in ensuring the welfare of their constituents. To rally support and encourage participation, Bisaya tagline for kagawad slogans are often used to grab attention and inspire action. Bisaya is the language spoken predominantly in the Visayas region of the Philippines. Using the vernacular makes the slogan more relatable to the people they are meant to reach, especially those who do not speak Tagalog or English. Effective Bisaya taglines for kagawad slogans are memorable, witty, and motivational. One example is "Kung mosalmot ta, makab-ot nato" which translates to "If we work together, we can achieve it." Another is "Sama-sama ta, serbisyo ayo-a" which means "Let's work together for better service." These taglines are effective because they are simple, easy to remember, and convey a sense of shared responsibility and accountability. Overall, Bisaya tagline for kagawad slogans not only help engage the community but also promote unity and cooperation toward the common good.

1. "Ang Kagawad nimo sa District, handa maghatag sa imoha'g assist!"

2. "Bayanihan, pagkabayanihan! Ang Kagawad sa distrito nimo, mangapadulong sa hatod!"

3. "Bisan diin nimong buhataan, andam magtabang ang kagawad!"

4. "Ania ang Kagawad sa Distrito, mahilig magpatabang aron tapad!"

5. "Kanang Kagawad sa imong distrito, karaang bahandi mas mahalaga pa sa ginto!"

6. "Imong katuyoan mahimong atong katuyoan, dungan ta sa pagbati uban sa Kagawad sa Distrito nimo."

7. "Padayon kita ug pag-uswag! Metro Manila, manguli-an u gang kagawad sa imong distrito!"

8. "Angasog nga dalan di mahurot, pagpa-iloy ni Kagawad to the rescue!"

9. "Kagawad sa Distrito: Maayo nang paagi, maayo nang nga tumong."

10. "Sa paglaya sa kalisud, manalipod sa Kinastilyo sa Kagawad."

11. "Aduna ta'y buhat nga dili mahimo sa usa, apan kung magtinabangay ra, kaya sa tagumpay nga wala'y pausa."

12. " Ang Kagawad sa imong distrito, makapapili sa maayong plsa san migalan."

13. "Gikalipay ang mga tawo, pinaugnat sa kagawad nga maalalahanon."

14. "Kagawad, tawo sa katawhan nga mouli sa kahulugan."

15. "May tawo nahimong bunga, mulitaw ko sa Kagawad nga nagpadayon sa pangandoy."

16. " Kagawad, dakong sa ikaasa sa kabag-ohan sa atong mga kaigsoonan."

17. " Makausa sa kapsula nga di gihatod; makatabang sa Kagawad nga andam sa tabang."

18. " Bisan pa sa sayop nga panahon, mag-balik pa kini sa kagawad nga panahon."

19. " Sulo sa pangadlawon ang kagawad sa pag-inadlaw."

20. "Bisan pa hapit tungod sa kahulogan, andam sa gilay-on, adunay sulod ang kagawad."

21. " Kagawad, halad sa pagtabang sa usa ka kaigsoonan, nga walay makalimtan. "

22. " Ubang mga planong manghasi, kami magtulunganon sa Kagawad nga mayang motikad."

23. " Andam kayo sa tawag nga gihatag. panglidni ako sa kagawad sa nagkadaiyang gawas."

24. "Mawili sa halingat nga pagsabot, tuyoa sa pagtabang sa kagawad sa kadautang adunay sulod."

25. " Maayong mag-umangkon sa espesyal nga hinungdan sa pagtabang sa kagawad sa imong distrito."

26. " Magkoneksyon sa mga kagawad nga mayang tabang aron makab-ot kini."

27. " Ang Kagawad sa inyong distrito, naay kinaiya sa ubang mga nindot nga planong bawalan."

28. " Sa pagtabang sa andam nga kagawad nga motabang sa mga problema ug kayahon, mag-unong kita nga mogamit sa opoendo ug bulsa."

29. " Ug kagawad sa imong distrito, andam mag-kanhing tuhon."

30. " Aduna'y miyo na makapahimo sa kasagaran, pero ang kagawad sa imong distrito sa pagpadayag adunay nag-unang bulong. "

31. " Mga usa ka Kagawad sa imong distrito, sa dalan sa kalinaw, sa fronton sa hustisya."

32. " Kabalo ka sa paghatod ug manamilit sa inyong mga panginahanglanon, pikas sa bisandakang kagawad sa imong distrito."

33. " Ang among gidugang nga pagtabang kamo sa kadautang adunay sulod nga andam sa pag-alagad. "

34. " Nagaabag ka sa laktod sa kadautang adunay sulod, kagawad sa imong abagan kamo."

35. " Aduna'y gahum ang di palungon, sama sa panagtabang sa kagawad sa distrito nimo kung mangtagubilin."

36. " Magpakasal sa pagbinuhat sa higala sa kagawad, daghang mahimo nga andaman ug malino."

37. " Adunay magtan-aw nga dalan sa kadalanan nga labing maunong, asa andamang magkadaiyang kagawad sa imong distrito."

38. "Pagpangga sa unahan sa pagtabang, andam sa andam nga kagawad sa imong distrito."

39. " Baganihan natong eskwelahan sa mingawon, ug tayoha sa kadautang adunay sulod, ubang kagawad sa distrito moabot."

40. " Karon nga kagawad na nimo sa distrito, adunay kamandoan sa tukma nga plsa."

41. " Ang andam sa kagawad nga manghatag sa imong mga panginhanlon sa walay pag-undang."

42. " Bisan pa sa kasagmahan, andam sa mga kagawad sa pag-alagad, ug andam sa pagtabang sa pagpadayag sa mga pangutbaan."

43. " Kagawad, ilahang pagtabang sa mga biktima sang banner kalamidad."

44. " Andam kang kagawad nga maghatag sa imong panginahanglan ug andam pang magduwa-duwa."

45. " Ang andam sa kagawad nga makapalagpot sa inyong mga problema sa distrito."

46. " Magkahiusaig kita nga maghimo sa pag-ampo aron makalab-ot sama sa pagtabang sa andam nga kagawad sa imong distrito."

47. " Isip kagawad sa imong distrito, abagan kita sa pangandoy nga walay untado."

48. "Sigurado kang andam sa tindog sa hilabaluan, sama sa kagawad sa imong distrito nga andam magtabang."

49. " Kagawad, dili mahulog, pag-amping sa iyang polisiya."

50. " Ipadayag sa imong tunga-tunga, tuyoa sa pagpanag-at sa kagawad sa imong distrito."

51. " Ug kagawad sa imong distrito, andam magpanguyam sa pagtabang sa kinaiya sa kadautang adunay sulod."

52. " Ang andam nga pagtabang sa tabang sa kagawad sa kasinatian."

53. " Ang kagawad sa distrito, nga mounaog sa kadalanan, andam sa pagbulig sa kadautang adunay sulod."

54. " Andam sa andam nga kagawad sa tabang sa gagmay nga mga lumolopyo sa imong distrito."

55. " Taliwala sa kamalig sa kasamok, andam sa mga kagawad nga maghatag sa imong panginahanglan ug andam pang magtulunganon."

56. " Ang kagawad sa imong distrito, andam magpanguyam sa pagpugong sa pagtaas sa presyo."

57. " Abagan ang atong kinabuhi, sama sa pagpatin-aw sa andam nga kagawad sa imong distrito."

58. " Kanunay andam sa kagawad sa distrito, andam sa pagpaluyo sa andam pang nagtratrabaho."

59. " Ang andam sa kagawad sa distrito, padayon sa pagpugngan sa mga adlaw sa kalisud."

60. " Ang imong kaugalingon nga kaulohan, andam sa tabang ni kagawad sa imong distrito."

61. " Malipayon nga tan-awon ang kagawad nga mohatag sa gihatag."

62. " Bisag unsa man nangyari, kagawad sa imong distrito, ilahang goalon andam sa pagpadayag sa mga panghinauton."

63. " Kagawad sa Distrito: Palibot sa Malinawon nga kahimtang."

64. " Andam sa andam nga kagawad sa tabang sa pag-amping sa kalinaw."

65. " Ang kagawad sa imong distrito, andam maghatud sa kaunon, tabang, ug lamisa."

66. " Ug kagawad sa imong distrito, andam magpanguyam sa pagpangulo sa mga problema sa kasinatian."

67. " Ang kagawad sa distrito, andam sa pagtabang sa mga biktima sa kalayo."

68. " Andam sa mga kagawad nga masayud sa pagtabang sa mga biktima sang banner kalamidad."

69. " Ang Kagawad nga nagabilin sa iyang mga pangako, andam sa pagtabang para sa usa ka malinawon nga nakaatubang."

70. " Kagawad sa Imong Distrito: Doohan sa Hiusa, Sa Lantaw, ug Sa Unom sa Kalamboan."

71. " Aduna mga butang nga makita, apan do fear nga tabanganan ni Kagawad sa imong distrito. "

72. " Kasaligan ni kagawad sa imong distrito nga andam sa tabang para sa kaluguran sa tanan tawo sa distrito."

73. " Serbisyo sa mga tawo ug sa kadautang adunay sulod, unsay andam sa kagawad sa imong distrito."

74. " Kagawad sa imong distrito: Andam alamia nga mga sugilanon ug mga pangloti."

75. " Ang andam sa kagawad nga kotse bangga, pag-sumpay sa mga komunidad."

76. " Dili maoy iyang silutan, pagsecret sa mga pakpak – kagawad sa imong distrito."

77. " Kagawad sa Imong Distrito: Naghulat sa pag-appreciate sa ilang tinguha."

78. " Kinsa ang muapil sa Kalihukan, Pikas sa Kagawad nga adunay sinsero nga binuhatan."

79. " Andam sa andam nga kagawad sa tabang sa mga nanginahanglan sa atong mga tawo sa distrito."

80. " Inyong kalihukan midaug, hinaut nga kamo ang nakahimo niini, mapaabot nga andam sa mga bag-o nga kagawad sa distrito."

81. " Kagawad sa Imong Distrito: Mundaug sa tabang sa mga panginahanglanon."

82. " Ang andam nga pagtabang sa kagawad, nagpaubs sa distrito sa mga pang-aliya."

83. " Ang kagawad sa imong distrito, uban kamo sa dalan sa panagkaisa."

84. " Dala ang presensiya, andam sa mga kagawad nga mobus og mamporo sa ilang paningkamot."

85. " Padayon ang kagawad sa distrito sa paglingkod sa katawhan."

86. " Pagkatawo paglaom sa tag-ano – andam sa andam nga kagawad sa imong distrito."

87. " Ang di-puhon, daghang tuo sa imong kinabuhi, andam sa kagawad sa imong distrito."

88. " Kagawad sa Imong Distrito: Bisan Asa sa Dagat, Topnotch sa Pagpaalagad."

89. " Andam sa andam nga kagawad sa distrito sa paghatag sa imong mga panginahanglan."

90. " Kagawad sa Imong Distrito: Nagtugot sa Paglaum, Nag-uli 'No sa Lawas, Ugmang sa Kadalanan."

91. " Dili kasabot nga buhat nga dili maguba, atong himuon ang andam nga kagawad sa pagpugong sa kadautang adunay sulod."

92. " Kagawad sa Imong Distrito: Padayon sa Pagbuhat sa Imong Kahigayonan."

93. " Ang kagawad sa imong distrito, andam maghatag sa kalipay sa inyong kinabuhi."

94. " Andam sa andam nga mga kagawad sa pagtabang sa kadautang adunay sulod."

95. " Ang kagawad sa imong distrito, andam magtaas ug serbisyo nga nindot ug kahamugawayan ang dalan."

96. " Sa atong mga tawo, kagawad nga impormal."

97. " Andam sa andam nga kagawad sa distrito sa pagpadayag sa mga panghinauton sa kadautang adunay sulod."

98. " Kagawad sa Imong Distrito: Sa Mga Panginahanglanon, Positibo sa Kaabtik."

99. " Ang kagawad sa imong distrito, andam maghatag sa malinawon nga panahon alang sa imong kinabuhi."

100. " Andam sa andam nga mga kagawad sa paghatag sa imong mga panginahanglan, pinusuot sa kaupayan sa dalan."


Creating a memorable and effective Bisaya tagline for kagawad slogans can be tricky, but following these tips and tricks can help make it easier. First, keep it short and simple. The shorter the tagline, the easier it is to remember. Second, make it catchy. Use words that rhyme or have a rhythmic feel to them. Third, make it memorable by including a play on words or puns that relate to the role of a kagawad. Fourth, make it relatable to the community. Incorporate common beliefs, values, and experiences that people in the community share. Finally, consider using humor or irony to make it stand out. With these tips in mind, you can create a tagline that not only represents your role as a kagawad but also resonates with the people in your community. Some new ideas for Bisaya taglines for kagawad could be: "Kagawad sa lihok, alang sa kaayohan nimo," "Mag-amping ang kagawad, pangalagaan ang kaayohan sa tanan," or "Kagawad, tagapangalaga ng ating katuwiran at kaligtasan."

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯