July's top tagalog para droga slogan ideas. tagalog para droga phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Para Droga Slogan Ideas

Catchy Tagalog Para Droga Slogans: Their Importance and Examples

Catchy Tagalog Para Droga Slogans are phrases or statements that convey a message about the harmful effects of drugs in the local Filipino language. These slogans aim to raise awareness about the dangers of drug abuse and encourage people to avoid using drugs. They are crucial in promoting a healthy lifestyle among the youth and adults in the Philippines. Effective Catchy Tagalog Para Droga Slogans should be short, memorable, and impactful. One example of an effective Catchy Tagalog Para Droga Slogan is "Droga, hindi ka cool!" which translates to "Drugs, you're not cool!". The word "cool" in this slogan appeals to the youth and emphasizes that using drugs does not make one cool. Other effective slogans include "Droga, kalaban ng buhay" meaning "Drugs, enemy of life" and "Sa droga, walang happy ending" which means "There's no happy ending with drugs". These slogans are memorable because they get straight to the point and use powerful language to convey their message. Overall, Catchy Tagalog Para Droga Slogans are essential in promoting a drug-free lifestyle in the Philippines. They serve as a reminder that drug abuse can have severe consequences, and the catchy slogans can easily stick in people's minds, helping to deter them from using drugs. It is crucial for organizations and individuals to continue creating and promoting effective Catchy Tagalog Para Droga Slogans in the fight against drug abuse.

1. Huwag magdroga, mamuhay ng buong-buo.

2. Sa droga, wala kang patutunguhan.

3. Panalo ang buhay, kung walang droga.

4. Pag droga, lagot ka sa kupunan.

5. Wag ng uminom ng mga tiles para hindi mapasahan ng droga.

6. Ang droga ay laban sa ating kalusugan.

7. Pagkatapos magshabu, ikaw ay tutumba.

8. Dapat tayong magtulungan para laban sa droga.

9. Itigil ang droga, magkaroon ng magandang bukas.

10. Iwaksi ang droga, mamuhay ng malaya.

11. Huwag magdroga, may pamilya kang aalagaan.

12. Bawal ang droga, bawal din ang magpalamig.

13. Droga, hind mo mararanasan ang tunay na saya.

14. Ang droga ay sumira ng kabuhayan.

15. Wag magdroga, masamang epekto ay dulot niyan.

16. Pag droga, sa huli ikaw ay maa-out.

17. Mas kaunti ang droga, mas masaya ang buhay.

18. Panlaban sa droga, laban sa kasamaan.

19. Mas masaya ang buhay ng walang droga.

20. Kung may mga droga, hindi tayo magiging ligtas.

21. Ang droga, iwasan at wag tularan.

22. Alisin ang droga, magkaroon ng maganda at masaya na kinabukasan.

23. Pag droga, ika'y mawawala sa sariling pagkatao.

24. Magtulungan para maalis ang droga.

25. Wag magdroga, ika'y iwas sa kalamidad.

26. Ang droga, dagdag sa mga problema.

27. Itigil na ang droga, upang tayong lahat ay magtagumpay.

28. Hindi masaya sa droga, nakaka-damage sa ating kalusugan.

29. Pag laban sa droga, sama-sama tayong magpakatatag.

30. Ang droga, nagbibigay ng masamang epekto sa atin.

31. Naniniwala tayo na magtatagumpay tayo sa laban sa droga.

32. Laban sa droga, wag tayong aatras.

33. Sa droga, wala kang ibang mapapala kundi kawalan ng dignidad.

34. Ang droga, ikaw ay mapupuna dahil sa hitsura at katusuhan.

35. Laban sa droga, hindi tayo bibitaw.

36. Huwag magdroga, sa sarili mo'y magtiwala.

37. Ang droga ay nakakasama sa kalusugan, pag-uugali, at sa kabuuan.

38. Ang droga, pagtikimin mo'y walang magandang kahihinatnan.

39. Ang droga, hindi magnanais ng kabutihan sa buhay.

40. Pumili ng tunay na kaligayahan, wag magdroga.

41. Ang droga, maaring ikaw ay mapahamak.

42. Ang droga, maaring ikaw ay mapabulaan.

43. Droga, hindi karapat-dapat sa ating buhay.

44. Magpa-stop na sa droga, upang magkaroon ng mas makabuluhang buhay.

45. Ang droga, sumisira sa ating pagkamakatao.

46. Pag droga, nasasayang ang halaga ng oras natin.

47. Alamin ang mga epekto ng droga, upang makaiwas sa malaking panganib.

48. Huwag magdroga, sumama ka sa mga responsableng mamamayan.

49. Pag droga, kinabukasan ay kawalan.

50. Ipagkakanulo mo ba ang iyong dignidad, para lang sa pansamantalang kaligayahan?

51. Wag magdroga, dahil sa bawat tikim ay may halong panganib.

52. Ang droga, hindi sagot sa mga suliranin na ating hinaharap.

53. Magtiwala sa sariling kakayahan, at magpakatatag sa paglaban sa droga.

54. Piliin ang mas makabuluhang buhay, wag magpakagago sa droga.

55. Huwag magdroga, gawin mong inspirasyon ang iyong pamilya.

56. Maaring masarap ang droga, pero darating ang panahon na ito ay hahamak sa inyong buhay.

57. Wag magpatanga sa droga, sa kabutihang naghihintay ka.

58. Ang droga ay walang pumapakain, walang pinapapalamutian, at walang kabutihan.

59. Sumama sa paglaban sa droga, upang magtagumpay tayo sa lahat ng laban.

60. Ang droga, sablay sa may magandang hangarin sa buhay.

61. Ito ang ating laban, kaya't dapat tayong kumilos upang kayo'y maging ligtas.

62. Huwag magdroga, dahil sa bawat tikim ay parang sinusunog mo na ang iyong kinabukasan.

63. Sa droga, ikaw ay pawang magiging talunan.

64. Magkaisa laban sa droga, upang magka-isang mundo ng kaligayahan.

65. Ang droga, nakakapuksa sa mga pangarap ng bawat isa.

66. Kapag nagpakatanga ka sa droga, huwag kang umasa sa kahit anong pagbabago.

67. Wag magdroga, para sa pamilya mo at sa mga kasama mo.

68. Mas madaming pangarap na matupad, wag magpatuloy sa droga.

69. Ang droga, sagabal sa kaligayahan at pagbabago.

70. Dapat tayong kumilos upang mapaikli ang buhay ng droga.

71. Huwag magdroga, dahil sa bawat tikim ay parang kinakain mo na ang buong kinabukasan.

72. Tumayo, lumaban, wag magpatuloy sa droga.

73. Sa laban sa droga, dapat tayong magpakatatag at magkaisa.

74. Ang droga, hindi nakakatulong sa ating lahat.

75. Panlaban sa droga, kahit anong laban ay kayang-kaya natin.

76. Wag papahamak sa droga, para sa mga taong mahal natin.

77. Sa droga, wala kang magandang mararating.

78. Huwag magdroga, kahit isang tikim ay magiging parang isang krimen sa hinaharap.

79. Ang droga, hindi nakakatulong sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng ating bayan.

80. Kapg walang droga, masayang mamumuhay sa kaligayahan.

81. Pagdroga, kasiraan sa ating hinaharap.

82. Alisin na ang droga, sa kapakanan ng bawat isa.

83. Wag magdroga, para makapagtayo ng isang lipunan na walang droga.

84. Sa droga, wala kang magiging malaking tao.

85. Ang droga, sumisira ng pangarap sa mga mag-aaral.

86. Labanan ang droga, upang magtagumpay ang bawat isa sa ating kinabukasan.

87. Maging lagablab sa laban sa droga, upang kayo'y magtatagumpay.

88. Wag magpakadamay sa droga, para sa kapakanan ng ating bayan.

89. Ang droga, hindi nagpapahintulot sa inyo upang magtagumpay sa buhay.

90. Panlaban sa droga, kaisipan at pagkilos ay magkaisa.

91. Ang droga, hindi mapapatakbo ang ating mga pangarap.

92. Kapag mayroong droga, magiging talunan ka sa huli.

93. Huwag magpadala sa droga, para sa mas magandang bukas ng bawat isa.

94. Mas malinis na kinabukasan, kailangan natin ng malinis na pag-iisip - ang mga droga ay hindi kasama roon.

95. Sa droga, lahat ay nawawalan ng mga pangarap at kinabukasan.

96. Iwasan ang droga, upang magkaroon ng malawak na kinabukasan para sa bawat isa.

97. Huwag magdroga, mas maigi ang panatilihin ang ating dignidad.

98. Ang droga, hindi nagpapadala sa inyo sa kung saan ninyo gustong marating.

99. At sa droga, lahat ay may pwedeng mawala.

100. Labanan ang droga, upang magkaroon ng makabuluhang bukas.

Creating catchy and effective Tagalog slogans for drugs can be challenging, but it's crucial to get the right message across to the target audience. To start, a slogan should be simple and easy to understand. It should also be memorable and resonate with people's emotions, experiences, and values. Likewise, incorporating humor, rhyme, alliteration, or wordplay can make the slogan more engaging and impactful. Using strong verbs and adjectives can also help convey the intended message effectively. Furthermore, addressing the negative consequences of drug use or promoting the benefits of a drug-free life can influence people to make better choices. Some new ideas for Tagalog slogans for drugs may include "Wag mag-drugs para laging maligaya," "Say no to droga, live a better life today," "Huwag sayangin ang kinabukasan, huwag mag-drugs," among others. Overall, a Catchy tagalog para droga slogan should be persuasive, inspiring, authentic, and culturally sensitive to the Filipino audience.

Catchy Tagalog Para Droga Nouns

Gather ideas using catchy tagalog para droga nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper

Catchy Tagalog Para Droga Adjectives

List of catchy tagalog para droga adjectives to help modify your slogan.

Catchy adjectives: difficult, attention-getting, hard, appealing, tricky

Catchy Tagalog Para Droga Rhymes

Slogans that rhyme with catchy tagalog para droga are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Catchy: pachy-, catch e, match he, sachi, mcclatchey, cachi, hachey, snatchy, pachy, strachey, patch he, latch he, wonksahachee, mcklatchy, hatch he, catch he, scratch he, apache, scratchy, mcclatchy, brachy-, tachy, patchy, achey, batch he, dispatch he, tachy-, san carlos apache, brachy, wenatchee, machy, tracheae

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara
1    2     3     4     5     6    ...  23      Next ❯