December's top gender equality in tagalog slogan ideas. gender equality in tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Gender Equality In Tagalog Slogan Ideas

Paghahatid ng Karapatang Pantao sa Lahat: Gender equality sa mga Slogan sa Tagalog

Ang gender equality sa mga slogans sa Tagalog ay naglalayong manguna sa kampanya para sa pantay na pagtingin at turing sa lahat ng kasarian. Ito ay isang uri ng pagpapahayag na naglalaman ng maiksing at makapangyarihang mga salita na naglalayon na palaganapin ang pagkakapantay-pantay at paggalang sa bawat indibidwal sa lahat ng antas ng lipunan.Ang mahahalagang mensahe ng gender equality ay kailangang maiparating sa lahat upang makagawa ng pagbabago at mahubog ang isang mas pantay at nakatutugon na mundo. Nais ng mga slogan na ito na kilalanin ang kasarian bilang isang mahalagang sangkap sa komunidad. Mahalaga ang gender equality sa mga slogans sa Tagalog dahil ito ay nakatutulong upang maghatid ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay at sa pagsusuporta ng mga tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao.Mayroong maraming magandang halimbawa ng Gender equality sa mga slogans sa Tagalog. Ang "Walang kasarian sa katarungan" ay isang malinaw at malambot na pahayag na nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng bawat indibidwal sa ilalim ng batas at karapatan. Ang "Pantay na pagtingin, pantay na pagturing" ay isa pang halimbawa ng maiksing at malinaw na salitang naghahayag ng ideya ng gender equality. Hindi lamang ito gumagana sa pagsusulong ng karapatan, kundi naghahatid din ng kaunting saya sa pakikipaglaban para sa pantay na pagtingin at pagturing sa kasarian.Ang mga gender equality sa mga slogans sa Tagalog ay epektibong dahil hindi lamang ito nakahahatid ng mensahe, kundi ito ay namamagitan sa iba't-ibang uri ng tao. Ang mga pangungusap ay mas madali ring matandaan dahil sa mga wikang nag-iiba ng tono at kahulugan.Sa kabuuan, ang gender equality sa mga slogans sa Tagalog ay isang malaking hakbang sa pagkakaroon ng mas pantay na lipunan. Ang mga slogans na ito ay nakatutulong upang magbigay ng karapatan sa bawat indibidwal sa lahat ng kasarian. Ito ay walang pagsidlan sa tagumpay ng mga taong nagpapakita ng pagmamahal ng kapwa at tunay na pagtutulungan.

1. Pantay na karapatan para sa lahat!

2. Babae o lalake, may karapatan sa kapantayang pagtingin.

3. Kasama ng kababaihan, pantay na nagmamahal sa bayan.

4. Walang pagkakaiba ang kulay ng ating dugo, lahat ay pantay na tao.

5. Gender equality para sa lahat, protektado ng batas ang bawat isa.

6. Babae o lalake, may kakayahan para umangat.

7. Pantay na suweldo para sa lahat, kasama ng kalidad ng trabaho.

8. Lahat pantay na may pag-asa, may karapatan sa pangarap.

9. Babae at lalake, may kakayahang magpakalaya.

10. Huwag magpatuloy ang kasaysayan ng pang-aapi, labanan ang gender-based discrimination ngayon.

11. Ang tunay na ganda ay nanggagaling sa kalooban, hindi sa kasarian.

12. Walang pagkakapareho o pagkakaiba, pantay ang pagtingin sa lahat ng tao.

13. Babae o lalake, may kalooban na pang-matagumpay.

14. Gabayan ang bawat isa tungo sa isang mas pantay na lipunan.

15. Patas na pagtingin, hindi lamang sa kasarian kung hindi sa lahat ng pagkakataon.

16. Pantay na oportunidad, pantay na pagsusumikap, pantay na tagumpay!

17. Kababaihan, hindi panget ang maging matapang!

18. Babae man o lalake, lahat ay may kapasidad na umangat.

19. Ang pangarap ay walang kinikilalang pagkakapareho ng kasarian.

20. Tunay na kagitingan, pantay na karapatan.

21. Babae, huwag kang magpakatanggap sa kahit anong uri ng pang-aapi.

22. Patas na pagtingin, magiging pulido ang ating lipunan.

23. Nagkakaiba man ang kasarian, isang tao pa rin sa mata ng Panginoon.

24. Lahat pantay na may laban, may katalinuhan para sa pag-unlad ng bayan.

25. Babae, huwag kang papayag na magpakulong sa tahimik.

26. Pantay na karapatan, pantay na hukom, pantay na katarungan.

27. Walang pagkakaiba, may pagkakahawig lamang.

28. Kasama sa tagumpay ng bansa ang kalidad na pinapairal sa bawat kasarian.

29. Siya o ako, pantay na karapatan sa bawat pagkakataon!

30. Huwag magpatuloy sa pananaw ng kasarian, bawat isa ay may kayang magpakita ng sipag at tiyaga.

31. Karamihan ng mga puso ay pantay-kalidad.

32. Ang pagsubok sa kasarian ay hindi mahalaga, ang sustansya ng pagkatao ang mayroong halaga.

33. Kasama ng babae, may mga lalake rin na pantay na nakikipaglaban sa gender equality.

34. Ambag ng bawat isa para sa pantay na karapatan.

35. Walang pagkakaibang dapat pinag-aresto.

36. Ang pagkakatulad ng kakayahan ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon.

37. Ang pag-asenso ay hindi lamang para sa lalake, para rin sa babae.

38. Patas na pagtingin, patas na lipunan, at patas na kinabukasan!

39. Unahin ang pagtingin sa kakayahan, sa panahong walang pagkakaiba sa kasarian.

40. Ang tunay na diwa ng kalidad ay hindi nakadepende sa kasarian.

41. Kahirapan at dugong pantay, may karapatan sa pag-unlad ng bayan.

42. Sa bawat kasarian, may kakayahan para sa pag-asa ng kinabukasan.

43. Walang kaibahan, may mga karapatan na kailangang paunlarin at pangalagaan.

44. Halina nang magtulungan, maging patas sa bawat panahon.

45. Babae at lalake ay magka-sapat sa mga oportunidad, magkaka-sabay sa pag-angat sa buhay.

46. Kasama sa pagkalinga ng bayan ay ang pagkalinga sa pantay na karapatan.

47. Ang tunay na kasarian ay nakatago sa puso, hindi sa panlabas na anyo.

48. Walang pag-iibang kinikilala sa kasarian, lahat ay may kayang gawin.

49. Sa pagiging pantay, may katuparan ng bawat pangarap.

50. Ang kasarian ay hindi nakakapigil ng lapit ng pagtingin, ang angkop na suporta ay kailanganin.

51. Huwag ipamalay ang sarili sa kasarian, ngunit ipamalay sa kakayahan.

52. Pantay ang bigat ng responsibilidad sa bayan.

53. Ang pang-aapi ay hindi pantay, labanan na natin ito.

54. Ang pagkakatulad ay nagbibigay ng pagkakataon, hindi ng pag-uusig.

55. Babae at lalake ay magkaka-sangayon sa bawat oportunidad sa buhay.

56. Walang pagkakataon ang dapat na magdulot ng pagkalugi sa buhay ng isang tao.

57. Patas na laban, pantay na panahon.

58. Sa gender quality ay may kalidad ang bawat pagkakataon.

59. Kasama ng babae, mayroon ding mga lalake na naniniwalang pantay ang karapatan.

60. Walang pagkakapantay-pantay sa lumikha sa atin.

61. Ang katalinuhan ay walang pagkakaiba, para sa babae man o lalake.

62. Lahat pantay na may kahalagahan, may mga karapatan na kailangan pangalagaan.

63. Huwag magpakatanggap, labanan ang gender-based discrimination.

64. Lahat pantay sa pagpapahalaga, sa kasarian man o relihiyon.

65. Babae o lalake, may kayang magpakita ng katapangan.

66. Hindi kasarian ang dapat na maging basehan, kung hindi ang kakayahan ng isang tao.

67. Pantay ang pagtingin sa edad, kasarian, at kulay ng balat.

68. Ang pagpapakalapit ng lahat ay nagbibigay ng pantay na karapatan.

69. Pagsasama-sama para sa pantay na kalagayan.

70. Walang pang-iibang dapat mangyari, pantay na karapatan dapat na maging laging bantay.

71. Maging patas, magtulungan, at maipaglaban ang mga karapatan.

72. Pantay na pagkakataon, pantay na tagumpay.

73. Huwag magdamot sa karapatan, pantay na kaalaman sa bawat isa.

74. Ang puso ay tunay na mahalaga, hindi ang kasarian sa pagtingin ng Panginoon.

75. Lahat pantay na may pag-asa, may mga karapatan na dapat pakinggan at pagsamahin.

76. Maging pantas, maging karapat-dapat, maging pantay sa harap ng mga pagsubok.

77. Tungo sa kalayaan ng lahat, pantay na karapatan ang dapat na pangangalagaan.

78. Patas na laban, kahit kanino pa galing.

79. Patas na pagtingin, upang makamit ang pangarap na pareho ng bawat isa.

80. Ang kabanalan ng kalagayan ay hindi nakadepende sa kasarian.

81. May pagkakapantay-pantay sa paglikha, walang kakapusan sa kakayahan.

82. Kailangan natin ng patas, hindi ng pag-hahati-hati.

83. Patas na kalagayan, ang tumpak na landas tungo sa tagumpay.

84. Huwag ipamalay ang sarili sa kasarian, maging tunay sa kakayahan.

85. Wala pang pagkakapantay-pantay na nanganganib sa kasaysayan ng pang-aapi.

86. Lahat pantay sa mga oportunidad ng pag-unlad.

87. Maging panatag sa paraan ng pagtingin, sa bawat pagkakataon.

88. Maging patas sa pagpapahalaga, sa gender equality natin may tagumpay.

89. Kasama ng kasaysayan, naglalakbay sa pantay na katarungan.

90. Patas na aprove, magiging patas ang mga tagumpay.

91. Walang pagkakaiba sa simula ng kalagayan, pantay ang pagkasimula.

92. Itaguyod ang gender equality, sa bawat panahon.

93. Pantay na pagtingin sa mga kakayahan, upang makamit ang pangarap na sa atin para.

94. Ang kasarian ay walang halaga, sa uri ng kalidad lamang nababase ang halaga.

95. Patas na kahulugan, patas na tingin, pantay na asenso.

96. Maging patas sa pagkakataon, magkaroon ng pantay na karapatan.

97. Kahit sa gayon, mas mulat at pantay na tingin ay dapat mapatag.

98. Walang kukulangin sa kakayahan, sa pag-unlad ng bayan at pantay na karapatan.

99. Patas na kalagayan, sa bawat isa ay may kinabukasang magaganda at kaaya-ayahan.

100. Hakbang tungong pantay na lipunan, magpagkaisa sa kasaysayan ng katarungan at katumbas na karapatan.

Para magkaroon ng mga slogan na nakakapukaw ng damdamin at epektibong nagpapakalat ng mensahe ng Gender Equality, mahalagang bigyang halaga ang mga sumusunod na kaalaman. Una, dapat magbalik-tanaw sa mga karapatan ng lahat ng kasarian na nagpapasa sa kultura at tradisyon ng bawat rehiyon sa bansa. Pangalawa, dapat tukuyin ang salitang "Pagkakapantay-pantay" bilang pagsusulong ng Gender Equality upang maiwasan ang maling interpretasyon ng mga indibidwal. Pangatlo ay dapat gawing maikli at madaling matandaan ang mga slogans upang mas kumalat ang mensahe sa mga maraming tao. Ang ilang mga ideya ay dapat maguugnay ng mga salita tulad ng "babae/male empowerment", "reakyon", "kasarinlan", at "respeto". Ito ay mga katagang nagpapahiwatig ng mensahe ng kapantay-pantayang pagtrato sa lahat ng kasarian. Sa ganitong paraan, mas maiibahagi ang kampanya ng Gender Equality hindi lamang sa mga Tagalog kundi pati na rin sa iba pang mga kultura sa bansa.

Gender Equality In Tagalog Nouns

Gather ideas using gender equality in tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Gender nouns: sex, grammatical category, syntactic category, physiological property, grammatical gender, sexuality
Equality nouns: par, position, inequality (antonym), sameness, status, equivalence, equation
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Gender Equality In Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with gender equality in tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Gender: offend her, bender, sender, penned her, amend her, slender, challender, spend her, engender, offender, n der, tender, ten der, brender, blend her, end her, bartender, bittenbender, allender, pretender, big spender, brendor, en der, den der, endor, trender, contender, vandevender, gen der, intend her, pretend her, mender, lend her, vendor, comprehend her, apprehend her, yender, callender, lender, cavender, tend her, fender, eastender, bend her, kender, legal tender, ender, wender, send her, fassbender, expend her, zehnder, defend her, public defender, render, fend her, surrender, defender, commend her, recommend her, skender, extender, suspender, zender, blender, vender, splendor, spender, einbender, mend her, friend her, suspend her, weekender, stender, befriend her, denn der, transcend her, wende der, fasbender, extend her, attend her, first offender, wend her, ende der, pender, weekend her, transgender, schlender

Words that rhyme with Equality: high quality, frivolity, parental quality, causality, quality e, low quality, decline in quality, paternal quality, maternal quality, inequality, polity, quality, wallet he, jollity

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯