May's top kasabihan tungkol sa kababaihan slogan ideas. kasabihan tungkol sa kababaihan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Kasabihan Tungkol Sa Kababaihan Slogan Ideas

Kasabihan tungkol sa kababaihan Slogans: Inspiring Statements for Women's Empowerment

Kasabihan tungkol sa kababaihan slogans are popular phrases in Filipino culture that promote the value and importance of women. These statements serve as empowering reminders to inspire and motivate women to achieve their goals and fight for their rights. Kasabihan tungkol sa kababaihan slogans are significant in the society because they help in breaking down gender stereotypes and promoting gender equality. One example of an effective slogan is "Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda." This statement encourages women to love their own language and culture. Its use of metaphoric and vivid language creates maximum impact, making it memorable.Another example is "Ang karapatan ng kababaihan ay hindi dapat mabahiran ng kahit anong di pagkakapantay-pantay." This slogan highlights the importance of equal rights and opportunities for women. The use of the phrase "kahit anong di pagkakapantay-pantay" makes it clear that no discrimination, whether minor or major, should be accepted. Its emphasis on the right of women is empowering and inspiring, making it effective in motivating change.Overall, Kasabihan tungkol sa kababaihan slogans are useful for creating awareness and promoting the value of women in society. Their ability to inspire and empower women to become agents of social change makes them a valuable tool to promote women's rights and gender equality.

1. Babae ang tumatayo sa likod ng bawat tagumpay

2. Lakas ng loob at talino, yan ang dugong babae!

3. Sahod ng lalaking hindi marunong rumespeto, kailangan natin ng equal rights para sa kababaihan.

4. Kapag ang babae ay determinado, wala syang hindi kayang gawin.

5. Ang babae ay hindi lang pangkumpleto ng tahanan, sila ay pang-unawa din ng pamilya.

6. Babae, ikaw ay maganda at malakas!

7. Kababaihan ang bida sa buhay ng pamilya.

8. Maging matapang na tulad ng isang babae.

9. Magandang babae, magandang buhay.

10. Wala kang magiging kasama sa buhay, kundi ang kababaihan.

11. Hari ng tahanan ang mga babae.

12. Ang pakikibaka ay hindi lang para sa mga lalaki, kasama din namin ang kababaihan.

13. Sila ay hindi mga babaeng mababa ang uri.

14. Matapang at walang takot ang babaeng may paninindigan.

15. Huwag mo na akong tawagin na "babae", maganda lang sapat na.

16. Ang mga babae ay hindi lamang puro maganda, may kakayahan din sila.

17. Kasabihang si Maria ay kung hindi nakatayong mag-isa, hindi rin ibibigay ang kanyang karapatang pantao.

18. Kasabihang magtanim ka ng buto, para sa bukas na kabuuan ng panahon.

19. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo kayang mag-iwanan ng isang babaeng may paninindigan.

20. Ang babaeng may tagumpay ay hindi takot sa mga hamon ng buhay.

21. Pagmamahal ng ina ay hindi matutumbasan ng pera ngunit ng buong-buong pagbibigay mo ng oras at atensyon.

22. Ang kagandahan ay hindi panghabang-buhay, ang katalinuhan at mahusay na asal ay habang buhay.

23. Ang kasabihan na "kapag may tiyaga may nilaga" ay lalo pang napapatunayan sa mga babaeng matiyaga.

24. Ang wastong pagsuot ng kasuotan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng karapatan ng kababaihan.

25. Babae, nasa iyo ang pagiging makabago at melagyin kung paano magpalitan ng mundo.

26. Tandaang ang kaligtasan ay dapat magmula sa sarili at hindi sa ibang tao.

27. Ang babae ay hindi lamang para sa mga lalaki.

28. Mabuhay ang mga babaeng matapang at walang takot.

29. Kasabihang huwag magpatalo sa mga karanasan subalit sa halip ay tumindig nang matibay.

30. Mahalaga ang edukasyon hindi lamang para sa mga lalaki kundi para din sa mga kababaihan.

31. Si Maria Clara ay isa sa mga nanguna sa pakikibaka para sa karapatan ng kababaihan.

32. Kapag mayroon kang isang ina, mayroon kang lakas.

33. Maging isang lider at hindi lamang isang tagasunod.

34. Ang babaeng may paninindigan ay hindi imposibleng magtagumpay.

35. Pagdiin sa mga karapatan ng kababaihan ay hindi lamang tungkol sa advocacy, kundi tungkol sa katotohanan.

36. Kasabihang kapag may itinanim, may aanihin. At sa bawat babae, may tagumpay na mapapala.

37. Talino, diskarte, at kahandaan – yan ang mga katangiang makapagpapalakas sa mga babae.

38. Ang babae ay hindi lang pangbuntis at pangalan ng tahanan, kaya't magpatuloy tayong lumaban para sa karapatan natin.

39. Babae, ikaw ay isang inspirasyon at yaman sa buhay ng iba.

40. Hindi lamang mga lalaki ang mga bayani, ang mga kababaihan din ay ganito.

41. Huwag kang magpadala sa pagsubok, ang pag-asa ay nasa iyo ngayon.

42. Kasabihang hindi lahat ay may kakayahang magpatawad, ngunit ang mga kababaihan ay kadalasan ay may big heart.

43. Pagkakapantay-pantay sa kasarian ay magpapasarap ng buhay!

44. Malamang na kung ikaw ay nasa kinikilalang kalagayan ngayon ay dahil sa kababaihan.

45. Ang iyong talino ay hindi na lalabas ng bahay, magpakatotoo.

46. Kababaihan, palakasin ang inyong boses at ipaglaban ang mga karapatan natin.

47. Babae, hindi ka lang nakakapag-multitask, nakakapagkampanya ka rin para sa kapakanan ng marami.

48. Ang bawat babae ay mayroong naghihintay na tagumpay.

49. Kasabihan na kapag may hirap may ginhawa, lalong mas nararapat sa mga kababaihan.

50. Kahit gabihin man, ang mga babae ay determinado para sa tagumpay.

51. Naniniwala tayong lahat na ang kasiglahan ng pilipinas ay nasa marapatin ng mga babae.

52. Huwag magbanggit ng pangalan ng babaeng hindi mo kayang pahalagahan.

53. Pagkakapantay-pantay ng kasarian ay pagpapantay ng lipunan.

54. Ang mga babae ay kailangang mapangunahan at hindi lamang papangalanan.

55. Babae, kayang-kaya mo ito!

56. Isang kasabihan na patuloy na nagpapaalala sa atin, ang kalayaang kailangang higit na pinaiiral.

57. Ipaglaban si Ina at si Nanay, mga babaeng nagsikap para sa tagumpay ng kanilang mga anak.

58. Maya-maya ay hindi kailanman, kaya't mag-isip lang bago magdesisyon.

59. Mahal ang mga babaeng may paninindigan at tumatayo para sa kanyang prinsipyo.

60. Huwag magpasapaw sa mga problema, kaya mo yan.

61. Babae, hindi lamang mabuti sa bahay – mabuti sa mundo!

62. Ang pagiging proud sa ating mga kababaihan ay hindi lamang tungkol sa iilan, ito ay tungkol sa lahat.

63. Huwag kang magpaapekto sa opinyon ng iba, sundin mo lang ang tama.

64. Kasabihang ang kahinaan ay humantong sa tagumpay, kaya'y lumevel-up!

65. Babae, ipakita mo ang katatagan at lakas ng loob na mayroon ka.

66. Huwag ipilit ang hindi pinapayagan, i-achieve mo muna ang sarili mong tagumpay.

67. Ang babaeng may paninindigan ay hindi papayag na mapakapit ang ibang tao sa kanilang kasinungalingan.

68. Kasabihan na malakas kapag nasa malakas, lalong magpapalakas ng mga kababaihan.

69. Sa mundo ngayon, dapat ituring natin bilang mga kayumanggi at hindi babae o lalaki.

70. Huwag matakot na magpakatotoo sa iyong mga pangangailangan at mga kagustuhan.

71. Ang babae ay hindi lamang sikat sa kagandahan, ito ay tungkol sa katalinuhan at talino.

72. Ang palagi mong pakikinig sa mga boses ng kababaihan ay magpapalakas ng ating bansa.

73. Hindi iiwan ng mga babaeng may paninindigan ang kanilang pangarap.

74. Kasabihang simulan ang kasaysayan ng pagbabago sa iyong sarili.

75. Huwag matakot na magpakita ng sarili mong katalinuhan at talino.

76. Ang mga kababaihan natin ay hindi lamang mabuti sa kusina at sa pagluluto – mabuti din sa governance.

77. Ang kasabihan na walang mangyayari kung walang aksyon, ay dapat magpatibay sa mga kababaihan ngayon.

78. Babae, ilagay ang pangarap at pagpapakatao mo sa unahan.

79. Ang mga kababaihan ngayon ay lalong matapang at mas determinado.

80. Pagiging pantay-pantay ng kasarian ay posibilidad ng tagumpay.

81. Huwag matakot magpakatotoo, dahil sa kababaihan nakadepende ang pag-unlad ng bansa.

82. Babae, hindi ka mauubusan ng kaya mong gawin.

83. Kasabihang kung gusto may paraan, kung ayaw ay mayroong dahilan ayang bakit ang mga kababaihan ay nakikibaka para sa tagumpay.

84. Ang mga kababaihan ay hindi lamang para sa kusina, ang ilan ay mahusay na businesswomen pa nga.

85. Ang kasabihan na mahirap ang buhay ay hindi mo kayang suungin, ay likas sa mga kababaihan.

86. Huwag matakot na magpakatotoo, dahil sa kababaihan nakadepende ang pag-unlad ng bansa.

87. Ang mga kababaihan ay hindi lamang pang-guwapo, pero dapat pang-marketability din.

88. Kasabihan na kung may buhay ay may pag-asa – dahil buhay ang mga kababaihan, may pag-asa ang mundo.

89. Ang pakikibaka ay hindi lamang tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, ito ay tungkol sa tagumpay ng nakararami.

90. Babae, hindi ka man mukhang superhero, pero sa pananagutan mo sa mundo ay siya na.

91. Ang pagiging pantay-pantay sa kasarian ay nagbibigay sa lahat ng tao ng malawakang oportunidad.

92. Kasabihang walang kinahihinatnan ang mga nananahimik, kaya't ipakita ang lakas ng bayan ngayon.

93. Babae, hindi ka mawawala sa iyo, dahil kung tutuusin, ang mga kababaihan ang lumikha ng mundo.

94. Ang pagsulong ng kababaihan ay hindi para sa kabutihan lamang ng kanilang mga sarili, ito ay tungkol sa kabutihan ng lipunan.

95. Kasabihang walang araw na hindi umuupa sa lalawigan ng buhay.

96. Ang mga kababaihan ay hindi maipapantay sa mga lalaki, tunay silang nakapag-aambag sa ating lipunan.

97. Si Maria Clara ay maaaring itinuturing na isa sa mga unang aktibistang kababaihan na nagpahayag ng paniniwala.

98. Kasabihan na hindi mo dapat epektuhan ng kapaligirang hindi nagbibigay ng lakas sa iyo, ikaw mismo dapat sa iyong sarili nagmumulan ng lakas.

99. Ang mga kababaihan ngayon ay lalo pang tumatayo para sa kanilang mga karapatan.

100. Babae, ipakita sa lahat na kayang ikaw ay magtataguyod ng mga pagbabago.

Kasabihan tungkol sa kababaihan slogans can be incredibly powerful if crafted correctly. To create a memorable and effective slogan, try using vivid imagery, humor, or wordplay. Similarly, incorporating an element of surprise or a unique perspective can make a slogan stand out. Make sure the slogan is easy to remember and keep it short and sweet. Another useful tip is to tap into positive female stereotypes like strength, resilience, and intelligence. By using these traits to create a slogan, you can help empower women and promote gender equality. To brainstorm new ideas, try thinking about the various roles women play in society and use these as inspiration. For example, a slogan could be focused on motherhood, career women, or women in the arts. By creating unique, memorable slogans that celebrate the diversity and power of women, we can help change society's perceptions and attitudes towards women for the better.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯