May's top pollution tagalag slogan ideas. pollution tagalag phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Pollution Tagalag Slogan Ideas

Pollution Tagalog Slogans: Spreading Awareness and Encouraging Action

Pollution Tagalog slogans are catchy and memorable sayings that aim to raise awareness about the different types of pollution that harm our environment and inspire people to take action. Pollution is a pressing issue worldwide, and the Philippines is no exception. From air pollution caused by vehicles and factories to water pollution from improper waste disposal, it is crucial to educate people about the dangers of pollution and how to reduce its impact on the planet. These slogans are an effective tool to spread awareness and create a sense of urgency among the public. Some examples of effective Pollution Tagalog slogans include "Sa bawat basura may responsibilidad, bawat pagtatapon, may epekto sa kalikasan," which means "Every trash comes with a responsibility, every disposal has an impact on the environment" and "Mag-andar ng malinis na sasakyan, upang sa kalangitan ay magpapailaw," which means "Drive clean vehicles to light up the skies." These slogans are memorable because they use rhyming words and imaginative metaphors to convey their message. In addition, the use of the Tagalog language makes them relatable to the Filipino audience, which increases their effectiveness. With the help of Pollution Tagalog slogans, we can encourage people to take action and make a difference in our environment. By reducing our carbon footprint, recycling, or properly disposing of waste, we can help to reduce pollution levels and protect the planet for future generations. So the next time you see a Pollution Tagalog slogan, remember that it is not just a catchy phrase, but a call to action to make a positive change for the planet.

1. Mga Basurang Iwasan, Kalikasan Ayalagan

2. Ang pagpapahalaga sa kalikasan ay kayang panutan.

3. Mga basura sa tamang lalagyan, upang hindi na magkalat sa bayan!

4. Pag-ibig sa kalikasan, mahalin natin lagi ang ating mundo.

5. I-save ang mundo, wakasan ang polusyon.

6. Tayong lahat ay may responsibilidad, protektahan natin ang kalikasan

7. Bigas o plastik, resiklo ay dapat gawin mo nang bago maubos ka nang tubig!

8. Kapaligiran ay handog ng Diyos, huwag nating sirain ito.

9. Pagkakaisa sa pagsugpo ng polusyon, para sa kalinisang hangad ng ating bayan!

10. Basurang ibulsa, kinabukasan ay magbubulsa.

11. Hawak natin ang susi sa pagpapahalaga ng kalikasan

12. Mga basura sa tamang lugar, huwag sa hangin at dagat naman magkalat

13. Naturingang modernong uri, aka’y dapat maging alagad ng kalikasan din.

14. Ayusin ang basura, kung ayaw mong mamatay sa hirap ng medisina.

15. Magtipid at magrecycle, upang mabigyan ng solusyon ang polusyon.

16. Kalikasan ay tulad ng halaman, kung hindi natin iingatan, babaliin ito ng hangin

17. Mga basura ay mapapakinabangan, kung magaling mo lang itong iresiklo.

18. Huwag hayaang maging isa kang salarin, sa pagkamatay ng mga hayop at kalikasan.

19. Basura sa hindi tama, epekto ay hindi kaaya-aya.

20. Mag-aral at umaksyon, bukas natin ay sasaya ang kapaligiran.

21. Iwasang sirain ang kalikasan, upang hatid tayo ng tamis ng tagumpay.

22. Laughter is contagious, Huwag rin manalanta sa kapaligiran, baka magkasakit tayong lahat.

23. Masusi nang pag-iingat, bago maubusan ng mundo natin.

24. Polusyon ay madaling maibsan, kung sama-sama tayong magpapahalaga sa kalikasan

25. Basurang kinakalat, hindi dahilan para hindi ito ayusin lahat.

26. Daling magbuhos ng ating basura, ibahin ang tingin, resiklo sa tamang tula!

27. Hindi tayo magtatagumpay sa layon ng polusyon, kung hindi natin marunong magtitipid, magrecycle at magtapon nang tama.

28. Hindi lang tayong mga tao ang naapektuhan, maski ang mga hayop ay napupuksa rin.

29. Kinabukasan ng mga kabataan ay inyong hawak, protektahan ang kalikasan, upang ganap ang kinabukasan at tagumpay.

30. Basurang nabubulok, ilagay sa maayos na lalagyan, dahil ang ating mundo ay hindi tayo tatanggapin.

31. Magtulungan tayo para sa kalinisan, upang wala nang polusyon at krimen.

32. Huwag samakatuwid ang basura, sa maling lugar itapon naman, para bukas ay masaganang binyagang lupa ay makamit..

33. Hindi bawal magtapon, ba man sa lupa o dagat, ang importante ay sa maayos na lugar, upang kalikasan ay hindi mawawasak.

34. Tayo ang magpapalaunan, kaya sa basura ay huwag malilimutan, upang bukas ay magkakalanisan.

35. Basurang hindi maipapako, ayusin natin sa tama, bago magkalaon ay baka mapagsisihan natinsa at nakaraan.

36. Abutin natin ang layon, na masiglang mundo na walang polusyon.

37. Huwag nang maging palamuti ang basura, upang nagngingitngit sa kapaligiran, ay hindi na lang dahil sa atin.

38. Pagmamahal sa kalikasan, ay pagmamahal sa atin ring sarili.

39. Huwag hayaang magpabaya, dahil ang kapaligiran ay kinabukasan rin nating lahat.

40. Mga basura na hindi ayos, dapat ayusin natin sa tamang paraan, upang sa paraang ito ay buong mundo ay mapagaling.

41. Basurang wasto ay sa wastong lugar, at itong sa basurahang hindi, delikado lang ang kalagayan.

42. Pabata tayo nang pabata, at hindi rin naman tayo tumatanda, dapat magtulungan para kay kalikasan.

43. Hindi dapat iahon sa krisis, ngunit dapat unawain na ang kalikasan, ay dapat maging mahalaga.

44. Pagtapon sa tama ay utamang dapat aralin, upang magpatuloy ang buhay, at konsensya ay maipagmalaki.

45. Dapat magpahalaga sa iisa, dahil ang kalikasan ay iisa lang din.

46. Basurang nagdudulot ng sakit, hindi dapat maginamit, upang lakas ay maging and kuntentong kalagayan.

47. Upang kalikasan ay maging kalinga, pag-iingat ay dapat walang sayang.

48. Ano man ang basurang ating isinipagtatapon, sa tamang lugar dapat matutunan.

49. Mga basura ay dapat wasto, dahil dito ay nakasalalay ang maayang kalagayan ng mundo.

50. Ganap na mga tao, ay may pananagutan sa kapaligiran at rehim.

51. Adbokasiyang aking sinusulong, ayang kalikasan ay patuloy ko pong handugan.

52. Sa kalikasan ko ang aking pangako, protektahan hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil pagmamahal at pangalagaan.

53. Lahat tayo ay may tungkulin, na protektahan ang kalikasan at kapaligiran.

54. Isa sa mahalaga nating tungkulin ay magtipid, magrecycle at magtapon ng tama.

55. Hayop at halaman, sa kapaligiran ay nagtatago, kaya protektahan natin sa polusyon, upang sa ligaya ay magbahagi.

56. Kinabukasan ng kabataan, ay isa ng mapanganibang pangangailangan, kaya proteksiyon at pag-iingat ay dapat nating gawin.

57. Huwag magtiwala sa kamay ng iba, dapat masiguro na ang bawat isinusulong ay may dangal at katapatang nailalathala.

58. Huwag magpabaya sa mga basura, upang bukas ay masaganang kalagayan ay makamit.

59. Bawat mahalagang kalikasan ay kailangan ng ingat, dahil dito nakasalalay ang magandang bukas.

60. Kaya magtulungan para sa kapaligiran, upang magkasama ang buong mundo sa magandang kinabukasan.

61. Basurang nabubulok, upang magkakatugma ang mga tungkulin.

62. Ang kapaligiran ay para sa ating lahat, kaya naglilingkod na sa iyo ay dapat ipakita.

63. Magtipid at magrecycle, upang magkasama sa masaganang kinabukasan.

64. Basurang ibinubulok, ay gusto nating bebentang magmumura, ngunit hindi dapat joy mangloloko.

65. Huwag magpabaya sa kapaligiran, dahil dito tayo nakasalalay.

66. Polusyon ay hindi katanggap-tanggap, kaya sama-sama nating sugpuin.

67. Masugid na mag-aral, na iuid ang bawat basura sa tamang lugar.

68. Tungkulin ng bawat isa, ang pag-alsa ng kalinisan.

69. Basura ay mamahalin, upang kalikasan ay hindi makalilimutan.

70. Magkahawak kamay, para sa masaganang bukas na dapat ipangarap.

71. Bawat basura ay may lugar, kaya pagtapon sa tamang lugar ay dapat aralin.

72. Walang suerte sa kalikasan, kaya palaging magtulong-tulong upang sa kaligayahan ay magkakatuo.

73. Magtipid sa kalikasan at membutuhan, upang magkasama ang buong mundo sa kinabukasan.

74. Bag-o ibsut akong mga basura, at sistema’y ari nasud nga prantiko.

75. Wastong disposisyon sa mga basura, magandang simula sa magandang kinabukasan.

76. Tungkulin na kalingain ang kalikasan, para sa tagumpay na kinabukasan.

77. Tayong lahat ay may responsibilidad, sa pagpapahalaga ng kalikasan at kapaligiran.

78. Magtulungan upang magkasama sa kapaligiran, para sa masaganang kinalalagyan.

79. Basura sa tama, ay dapat lagakan, dahil pag-iingat sa kalikasan ay kailangan.

80. Ayusin ang basura ngayoni, upang sa bukas ay masaganang kinalalagyan ang abutin.

81. Ating ipagmalaki, ang bawat suhulan sa buhay natin, upang sa kinabukasan ay maganda ang kinalabasan.

82. Basurang pinatutigas, ay dapat ayusin nang mabuti, dahil masasamang epekto mayroong dala pa.

83. Yaman ng kalikasan, kailangang pangalagaan, dahil sa kanya nakadepende ang ating mga pangangailangan.

84. Huwag maging banga ng tubig, na walang pakundangan, dahil ating kapaligiran ang may dapat nating maging sundin.

85. Ang kalikasan may mga mahahalagang alahas, at harang sa ating bahay ay dapat ang pamalagi.

86. Pagpapahalaga sa kalikasan, ay pagpapahalaga sa ating kinabukasan.

87. Basurang pinatuyong, hindi ko ibubulsa, dahil ang kapaligiran ay walang suporta roon.

88. Huwag hayaang masira ang mundo, kaya samasama magtulungan para sa kalikasan.

89. Mahalin ang kapaligiran, tulad ng pagmamahal sa sariling pamilya at kinabukasan.

90. Putulin ang string, nang hindi pagkasira ang kalikasan.

91. Bawat basura ay may halaga, dapat itong ipatapon sa tamang paraan para sa kinabukasan.

92. Polusyon ay makakalaglag ng kaligayahan, kaya magtulungan na para sa masaganang kinabukasan.

93. Basurang dapat malinis, sa limutang basurahan lamang natitiyak ang magandang kinabukasan.

94. Huwag magpabaya sa kalikasan, at laging magtipid upang magkasama sa masaganang kinabukasan.

95. Mga basura sa tamang lalagyan, upang wala kasong nang mabulaklak na kaayusan.

96. Basurang nabubuluk, pagwagayan sa sanhayan, upang bukas ay magkakasama ang kaligayahan.

97. Pinagsasama ang mga ideya, nalilikha ang solusyon, kaya protektahan ang kalikasan upang magkakasama sa solusyon.

98. Huwag magpakalat, upang sa tagumpay ay mapabilang sa bawat pangalan.

99. Basura ay dapat itapon sa tamang lugar, dahil bukas ay magandang kinalalagyan ay nararating.

100. Magtayon ng oras sa pag-aingat ng dbasura, upang sa susunod ay maging wasto na ang pagtatapon ng somalinutan.

Creating a memorable and effective Pollution tagalag slogan can be challenging. One tip is to keep it short and simple so viewers can quickly remember it. Using rhyme or alliteration can make a slogan catchy, and incorporating humor or wordplay can make it more memorable. Another useful trick is to use strong and emotional language that connects with the audience's values and emotions. Words and phrases like clean air and water, our planet, and protect our future can make the message more powerful. Brainstorming new ideas is essential to creating a successful slogan, such as "Save earth to save us," "Better planet, Better future," and "Pollution is not an option; it's a choice we make." By following these tips and tricks, a Pollution tagalag slogan can be both memorable and effective.

Pollution Tagalag Nouns

Gather ideas using pollution tagalag nouns to create a more catchy and original slogan.

Pollution nouns: environmental condition, soilure, dirtying, contamination, impurity, defilement, dirtiness, uncleanness, impureness, decontamination (antonym), befoulment, soiling

Pollution Tagalag Rhymes

Slogans that rhyme with pollution tagalag are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Pollution: phosphate buffer solution, february revolution, industrial revolution, poisson distribution, contribution, saline solution, buffer solution, concurrent execution, technological revolution, heat of solution, normal distribution, devolution, october revolution, lucia in, genetic constitution, douche in, retribution, redistribution, destitution, medical institution, lending institution, frequency distribution, united states constitution, touche in, lilliputian, russian revolution, colloidal solution, attribution, electrocution, institution, su shun, emergent evolution, diminution, hu shin, correctional institution, constitution, writ of execution, american revolution, counterrevolution, mental institution, fuchsia in, conjugate solution, aqueous solution, solid solution, evolution, chinese revolution, shooshan, ellipsoid of revolution, french revolution, prostitution, binomial distribution, instrument of execution, stay of execution, crucian, house of prostitution, aleutian, delusions of persecution, joint resolution, bloodless revolution, financial institution, substitution, separate from solution, thrift institution, lucian, english revolution, primary solid solution, elocution, theory of organic evolution, resolution, revolution, execution, solution, glorious revolution, convolution, prosecution, depository financial institution, confucian, distribution, isotonic solution, penal institution, bernoulli distribution, sample distribution, absolution, andalusian, persecution, ku shun, educational institution, green revolution, dilution, theory of evolution, boucher in, dissolution, restitution, mexican revolution
1    2     3     4     5     6    ...  18      Next ❯