May's top rape tagalog slogan ideas. rape tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Rape Tagalog Slogan Ideas

Rape Tagalog Slogans: A Powerful Tool for Raising Awareness

Rape is a heinous crime that affects millions of women and girls around the world. In the Philippines, where rape is a prevalent issue, activists and victims have turned to catchy and impactful slogans in Tagalog to raise awareness about the issue. These Rape Tagalog Slogans are powerful tools that aim to challenge cultural stigma, inform the public about sexual violence, and urge victims to speak out. Some of the most memorable and effective slogans include "Walang Susuko, Laban sa Rapistang Gahaman" (Never give up, fight against rapists), and "May Pag-asa sa Muling Pagbangon, Huwag Magtago at Lumaban" (There's hope in rising again, don't hide and fight). What makes these slogans impactful is their concise language and memorable phrases that encourage action and empowerment. Rape Tagalog Slogans are crucial in creating social change and advancing the fight against rape and sexual assault.

1. Gawing ligtas ang bawat hakbang ng buhay.

2. Mahalin niyo po ang inyong katawan at tao, at hindi kayo i-devote ng nag-iisip ng karahasan.

3. Iwasan ang rape - kahit pa ang kaluluwa ay nakalaro.

4. Ang katahimikan ay hindi takot anon.

5. Magsalita laban sa karahasan sa ating mga kababaihan.

6. Ang boses ng isang babae ay kailangan maririnig.

7. Hindi kailangang manahimik - ipaglaban ang iyong karapatan.

8. Hindi kayang makipaglaro sa puso - paglalaglag na pagawa.

9. Hindi siya masaya, ni malaman na siya ay isang biktima ng krimeng mapagsamantala.

10. Hindi pwede, hindi dapat - hindi bibigay ang kababaihan at mabibigay.

11. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito.

12. Tignan ang buong larawan at huwag lamang mag-focus sa suot o kaanyuan ng isang tao.

13. Ang kaligtasan ng mga kababaihan ay hindi dapat nagkakahalaga.

14. Labanan ang rape culture - hindi dapat ito sumasalaro.

15. Sa tuwing tumatahimik tayo - nakakalimutan natin ang mga nangangailangan ng tulong.

16. Hindi tayo nag-iisa laban sa krimen ng rape.

17. Ang bawat tao ay dapat may dignidad.

18. Ang bawat babae ay may karapatang magpakatotoo at maging ligtas.

19. Walang insekto sa katawan, tamang pagmamahal lamang ang kailangan.

20. Isulong ang pag-ibig, ibaon ang karahasan.

21. Hindi dapat maging takot sa krimen na kasamaan.

22. Maging lakas upang hindi maging biktima laban sa sexual violence.

23. Huwag hayaang manirahan ang takot sa iyong puso.

24. Hanggang may mga taong makakarinig, maglagay tayo ng boses sa mga biktima ng rape.

25. Pakinggan ang boses ng mga nabiktima at mag-isip ng paraan upang protektahan ang mga kababaihan.

26. Ang kultura ng rape ay hindi dapat makatawid sa ating kultura.

27. Respetuhin ang pangangailangan ng kapwa.

28. Ang karantinang makasalanan ay walang lugar sa ating bansa.

29. Hindi tama kahit kalian ang pang-aabuso sa kapwa.

30. Mga kaibigan, ngayon tayo ay mag-samahan upang maglaban laban sa karahasan.

31. Walang pumapasok sa puso nang hindi pinapayagang makapasok.

32. Sa bawat krimen, tayo ay dapat mag-igki na laban dito.

33. Hindi makatuwiran na mabigat ang kaparusahan sa raper at hindi sa biktima nito.

34. Ang karahasan ay hindi makakapagtanggal ng karahasan.

35. Hindi magtatapos ang hindi natin kinakasalutan.

36. Maging tagapagligtas ng bawat isa.

37. Isipin ang halaga ng dignidad ng bawat isa.

38. Hindi kayo nag-iisa sa problemang ito.

39. Lumalaban laban ng walang palaman - laban hanggang dulo.

40. Ang katahimikan ay hindi pumapayag na magtatagtag ng katarungan sa krimen na rape.

41. Bawat kababaihan ay may karapatang protektahan ang kanyang katawan at kaluluwa.

42. Hindi dapat abusuhin ng alak, droga, o kapwa ang tao.

43. Protektahan ang mga anak at sa susunod na henerasyon.

44. Hindi dapat i-demonize ang biktima ng rape - paglingkuran at tulungan.

45. Ipaglaban ang kaligtasan ng lahat.

46. Hindi tayo bibigay sa pang-aabuso at takot.

47. Hindi dapat paglaruan ang damdamin ng isa't isa - proteksiyon laban sa sexual violence.

48. Walang sinuman ang dapat magtataguyod ng kultura ng rape.

49. Hindi pumasok ang karahasan sa walang boses na katawan.

50. Ipaglaban ang sexual freedom at kapangyarihan sa pagpapasya ng bawat tao.

51. Huwag lubayan ang kababaihan sa oras na ang kanyang karapatan ay kinakailangan.

52. Hindi dapat maging takot magpahayag ng sarili.

53. Ang bawat karanasan ay magkaibang dahilan ng takot ngunit hindi ito hadlang sa paglaban.

54. Iwasan ang pangigipit, protektahan ang kapwa.

55. Nakinig sa bawat babae at maniwala sa kanyang testimonya.

56. Hindi dapat magkakahalaga ang kaligtasan at dignidad ng bawat tao.

57. Isipin ang karapatan ng kababaihan - gantimpala sa bawat porma ng exploitation.

58. Magsalita upang hindi na kayay biktima sa hinaharap.

59. Iwaksi ang masamang presyo ng modelo ng kaisipan.

60. Ang tao ay hindi dapat kumukunsinti sa karahasan.

61. Maglakas ng loob para tayo'y magbigay ng proteksiyon sa isa't isa.

62. Hindi dapat maging takot sa paghabol ng katarungan.

63. Sa droga, walang cap tila, dahil ang kapwa ay walang pagkakaiba sa baluktot nang tila't mula-guhit.

64. Buhayin ang dignidad ng bawat babae sa lipunan.

65. Walang pagkakaiba ang lahat ng tao sa ibabad sa kasinungalingan at pang-aabuso nang desisyon.

66. Iwasan ang pang-aabuso sa kapwa - proteksiyon sa bawat isa.

67. Huwag lumuhod sa karahasan, lumaban tayo.

68. Nakakalimutan natin ang buong kasaysayan at tila't Pilipinas ay isang bayan ng rape.

69. Sa bawat karahasan, mayroong buhay na labang nakatago.

70. Walang kalayaan sa pananakot - maging malakas laban sa krimen na rape.

71. Magpaka-lalaki at ipaglaban ang karapatan ng kababaihan.

72. Dahil sa kalayaan ng wika, mas naliwanagan ang bawat pag-unawa sa karahasan sa kapwa.

73. Ang bawat tao ay may kakayahan na manindigan at magbigay ng proteksiyon sa kanyang kapwa.

74. Hindi dapat paglaruan ang buhay ng bawat tao.

75. Hindi magpapatiwakal ang kababaihan sa kultura ng rape - magsalita at maglakas ng loob.

76. Huwag maglaro ng NAKAKATAKOT NA LARO, paninindigan ang dignidad ng bawat babae.

77. Iwasan ang krimen na rape - bumuo ng lugar ng proteksyon para sa bawat isa.

78. Tumindig kayo laban sa karahasan sa kapwa.

79. Maging tagapagligtas ng kaligtasan ng kapwa.

80. Ang dignidad ng bawat babae ay pribilehiyo nang lahat.

81. Ang karahasan ay pumupulandit sa maraming walang kakayahan.

82. Laban sa kultura ng sunod-sunuran - pagbigay ng karapatang magpasya sa bawat tao.

83. Protekatahan ang karapatan ng bawat kababaihan upang magpasya ng sarili.

84. Ibigay ang karapatang magpasya sa bawat tao upang tuparin ang sariling pangangailangan.

85. Sa bawat aksiyon ay may paglalagom ng respeto.

86. Hindi kayang abutin ng mga predator ang kaligtasan at proteksiyon ng kababaihan.

87. Iwasan ang rape krimen - maglaban hanggang sa dulo.

88. Hindi dapat kinakasama ang karahasan sa kultura ng mga kabataan.

89. Paglaban laban sa kaltura ng karahasan at pagiging biktima.

90. Hindi dapat magkakahalaga ang kaligtasan, dahil ito ay karapatan ng bawat isa.

91. Ang bawat babae ay may karapatang protektahan ang sarili.

92. Bumuo ng ligtas na lugar sa kapwa.

93. Magsalita upang ipagtanggol ang dignidad ng bawat babae.

94. Iwasan ang mga krimen ng pang-aabuso sa kapwa.

95. Ang boses ng isa ay kailangan marinig upang magkaroon ng proteksiyon.

96. Magtulungan para sa ligtas na lugar ng proteksiyon.

97. Hindi dapat gawing biktima ang kababaihan sa kultura ng lipunan.

98. Nakakalimutan natin ang kalayaan ng bawat babae sa ating lipunan.

99. Hindi niyo kayang patahimikin ang boses ng bawat babae.

100. Hindi kayo tatalikuran ng lipunan sa pakikipaglaban laban sa karahasan sa kapwa.

Creating memorable and effective Rape tagalog slogans requires a delicate balance between sensitivity and impact. The slogan must not only capture the essence of the issue but also resonate with the audience. A well-crafted slogan can help raise awareness of the issue and encourage people to take action. To create a powerful slogan, start by understanding the key message you want to convey. Then, look for inspiration from within the community and other advocacy groups. Make sure your slogan is simple, easy to remember, and highlights the severity of the issue. Some ideas for Rape tagalog slogans include "Hindi sila nahahalata ngunit sila ay nasisira", "Walang lugar para sa sekswal na pang-aabuso sa aming bansa", and "Stop rape, now and forever." Remember, a memorable and effective slogan can make all the difference in raising awareness and advocating for change.

Rape Tagalog Nouns

Gather ideas using rape tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Rape nouns: rapine, pillage, violation, pillaging, colza, assault, plundering, sexual abuse, sex offense, sex crime, ravishment, sexual assault, Brassica napus, mustard
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Rape Tagalog Verbs

Be creative and incorporate rape tagalog verbs into your tagline to have more of an impact.

Rape verbs: assault, violate, dishonor, despoil, assault, ruin, destroy, spoil, outrage, assail, set on, ravish, dishonour, violate, plunder, attack

Rape Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with rape tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Rape: distorted shape, crepe, knape, videotape, audiotape, lape, oregon grape, swape, clape, round shape, angular shape, cabernet sauvignon grape, pinot grape, fox grape, curved shape, agape, xeriscape, taipeh, disk shape, cone shape, drape, tape, change of shape, digital audiotape, take shape, trape, friction tape, insulating tape, good shape, amorphous shape, ape, barbary ape, great ape, bell shape, oregon holly grape, snape, fire escape, pape, reshape, shipshape, graip, mag tape, passero cape, scrape, escape, lesser ape, magnetic tape, gape, funnel shape, scotch tape, adhesive tape, red tape, concord grape, change shape, crape, inchcape, shape, ticker tape, convex shape, cassette tape, chape, chardonnay grape, natural shape, eggshape, cape, polygonal shape, mountain grape, sauvignon grape, netscape, canton crepe, wave shape, wedge shape, poor shape, slape, frape, narrow escape, landscape, scape, grape, muscat grape, leaf shape, concave shape

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  11      Next ❯