December's top tagalog tungkol sa safety slogan ideas. tagalog tungkol sa safety phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Safety Slogan Ideas

Tagalog Tungkol sa Safety Slogans: Keeping Safety Top of Mind

Tagalog tungkol sa safety slogans are phrases or statements in the Tagalog language that are designed to promote safety awareness and encourage safe behavior in the workplace or any other setting. These slogans often highlight important safety practices, such as wearing protective gear, avoiding distractions, and following proper procedures. They play a critical role in preventing accidents and injuries by keeping safety top of mind for employees and other individuals. Effective tagalog tungkol sa safety slogans are designed to be short, catchy, and memorable. They often use rhyming and alliteration to create a memorable and engaging message. Some examples include "Isip bago gawa, kaligtasan sa buhay," which translates to "Think before you act, safety in life" and "Mag-ingat lagi, hawak mo ang kinabukasan," which means "Be careful always, you hold the future in your hands." These slogans are effective because they emphasize the importance of safe behavior and make a lasting impression on individuals. In conclusion, tagalog tungkol sa safety slogans are a critical tool in promoting safety awareness and encouraging safe behavior. By using memorable and impactful slogans, individuals are more likely to remember and follow safety practices. So, whether you're in the workplace or any other setting, remember to keep safety top of mind and stay safe.

1. Mag-ingat sa bawat hakbang: Sagot sa ligtas na buhay mo.

2. Alagaan ang buhay, huwag hamakin: Gamitin ang safety gear sa gawaing binibigyan ng risgo.

3. Safety first, work later: Mas importante ang kaligtasan kaysa sa paggawa ng trabaho.

4. Hindi lang basta safety, kundi safety na may quality.

5. Bawat aksyon may badhi: Iponin ang mga panganib para maiiwasan.

6. Safety protocol hindi pag-iinarte: Disiplina ay kailangan bago magawa ang trabaho.

7. Sa kalidad ng safety, respeto rin ang kapalit.

8. Iwasan ang kapahamakan, sundin ang safety measures.

9. Itanim sa utak kung anong kapahamakan: Hindi lang para sa sarili, pati na rin sa komunidad.

10. Mulat ang isip, malakas ang katawan: Aksiyon tungo sa ligtas na kapaligiran.

11. Safety ay hindi kunsinti sa kabiguan: Kakayahan ng mga empleyado ay kinikilala, subalit sa mga sitwasyon ng panganib, mayroong mga nag-aantabay.

12. Bumuo ng kultura ng safety sa bawat gawaing merong balot na panganib.

13. Huli man, mayrong pag-asa: Ligtas para sa lahat.

14. Bawat pagkakataon ay oportunidad para magbigay ng halaga sa kaligtasan.

15. Hindi materyal na bagay ang kinakailangan sa kaligtasan, responsibilidad at disiplina ang magbibigay ng solusyon.

16. Mag-ingat sa bawat detalye, lalo na sa worst case scenario.

17. Disiplina, respeto, at responsibilidad: Pangunahing mga pilar ng kaligtasan.

18. Iwasan ang mga hakbang na hindi sinunod sa nakasaad na safety protocol.

19. Bawat trabaho ay may layunin, subalit sa pamamagitan ng kaligtasan.

20. Ang kaligtasan ay hindi bayaang hungkag, kundi basta kailangan ng mas aksyon.

21. Ang kaligtasan ay hindi artikulo, kundi bayanihan sa lahat ng panahon.

22. Bawat positibong hakbang ay nagbabago ng buhay, bawat salimutan ay nagbabago ng takbo ng buhay.

23. Disiplina sa mga protocol, tumatakbo sa mga kalye, pag-iingat sa bawat aksyon;

24. Bawat pagkilos ay ginagamit upang iwasan ang kapahamakan.

25. Ang safety ay hindi nakasalalay sa suwerte, kundi sa pagpaplano, paggamit ng logic, at disiplina.

26. Wala sa pamamaraang pasaway ang kaligayahan: Disiplina sa safety is the way.

27. Ang kaligtasan ay hindi nakakapagpatibay sa buhay, kundi para iligtas ito.

28. Bawat tagumpay ay nagsisimula sa safety protocol.

29. Mapanganib na sitwasyon ay kalaban ng safety. Ang mulat na pag-iisip ang magbibigay ng defense.

30. Wika man makakapangbangga damdamin ng safety, paglalaro ng isipan at disiplina ang magbibigay ng solusyon.

31. Aksyon sa safety, kapahamakan mangingibabaw; Aksyon laban sa kapahamakan, kaligtasan hahamahak.

32. Ang safety ay hindi nag-iisa - bayanihan at ang pagkakaisa nagpapalakas ng kaligtasan.

33. Kahit mukhang maliit, kung may taglay na panganib ay hindi na minamaliit.

34. Ang pag-iingat ay hindi isang kaunting hamak, bagkus ay isang responsibility ng bawat empleyado, subaybayan.

35. Iwasan ang pagpapabaya, dahil ang kaligtasan ay hindi sigurado.

36. Practice makes perfect, kaya pagsasanay sa safety ingrained ang pagkilos.

37. Sa safety measure nakaangkla ang suwerte, chamba ay hindi basta-basta.

38. Magdalang-tao at magplano, pag-iingat sa safety masu-sure.

39. Hindi hadlang sa trabaho ang safety protocol, may magagawa pa rin kahit sa ibang paraan.

40. Sa kalsada, paglalakad, o pa lang sa gawaing sweldo; safety is always the way.

41. Bawat trahedya ay nagsisimula sa pagpapabaya sa safety protocol.

42. Ang safety ay hindi nagbibitaw ng mga nagmamali kundi tayo mismo ay may personal diskarte.

43. Bawat bagong araw, bawat oras na ikaw ay mabubuhay - ang pagpapahalaga ng kaligtasan ay laging kinakailangan.

44. Safety ay may punto, subalit basta't disiplinado sa pag-iingat, mababawasan ang panganib.

45. Kung hindi kayamanan sa kalagayan ng iyong trabaho, isipin ang kahalagahan ng kaligtasan sa buhay.

46. Kaligtasan ng lahat, kaligtasan ng komunidad - taray ng bayanihan sa pag-iingat sa paligid.

47. Hindi lang sa mga malalaki, kundi pati sa maliliit na gawaing mayroong risks - malaking halaga ng safety.

48. Kahit hindi perpekto, basta't may disiplina, mas ligtas at mas mahusay.

49. Sa bawat kagipitan, bagay ng kaligtasan ay magaling na pinapangalagaan.

50. Pag-iingat sa seguridad - hindi dapat na kinakalimutan.

51. Angel sa kaligtasan? Bakit hindi? Sa pagiging responsable at malikhain, kayang gawin ng lahat.

52. Ang ligtas na kultura ay nagsisimula sa pagplanong mabuti.

53. Magpaplano, mag-iingat, maging responsable - kahit sa apat na paa, kalugod-lugod ang bayanihan sa pag-iingat.

54. Ang diligence sa pag-iingat at sa pagkakaisa - iyan ang gumagawa ng kaligtasan.

55. Sabi ni YOLO, hindi dapat mag-ingat. Pero ang realidad ay mag-ingat tayo upang muling mabuhay.

56. Hindi ikaw lang, maging responsable - dahil sa kaligid-ligid, bundok, at kahit saan may kaligtasan.

57. Ang safety ay hindi lang tungkol sa pagpapakain, subalit sa lahat ng bagay naman sa buhay.

58. Sa disiplina sa pag-iingat, magkakaroon ka ng magandang ergonomics.

59. Hindi kalupa-lupa ang kaligtasan - patikim ng maling gawain, mananahi ng malaking panganib.

60. Ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng kapalaran, subalit nangangailangan ng pundasyon na matatag.

61. Ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng magiteral, subalit ng mga aksyon at awareness na nakatutulong sa buhay.

62. Ang pagiging masinop ng mga kagamitan ay isang bahagi ng pagiging safe.

63. Ang pag-iingat ay hindi isang magaspang na paraan ng pagiging responsableng citizen. Sa katunayan marami itong benefits.

64. Ang kaligtasan ay hindi para sa mga predictable lang, subalit sa katatagan at pagkakaisa ng community.

65. Mahalaga ang trabaho, subalit kaligtasan ay hindi kailanman binibitawan.

66. Ang kaligtasan ay hindi basta-basta, subalit kung nagtutulungan man, lahat ng bagay ay magagawa.

67. Huwag magkalat ng basura, kasi kaligtasan ay na nakapaloob dito.

68. Dumista at magbukas ng pagkakataon upang malunasan ang mga risk.

69. Pag-isipan, pag-iingat at pagiging responsable - kahit saan, kaligtasan mo'y hahamahak.

70. Maging mapanganib man sa atin ang pagsisikap para sa kaligtasan ay laging kailangang pakabig.

71. Ang pag-iingat sa sarili, ngunit pag-aalaga ng kapwa - ligtas sa lahat ng bagay.

72. Ang trabaho ay hindi dapat sumayaw kung hindi sya sumusunod sa step-by-step protocol sa kaligtasan.

73. Mayroon man malaki o maliit na gawain, kaligtasan ng lahat ang herrerahenya ng bayanihan.

74. Anumang bagay na mayroong panganib ay hindi dapat babalewalain

75. Ang kabiguan na hindi sumunod sa procedural protocol, ito ang dahil ng bibiyay ng panganib.

76. Sa paligid ng trabaho, kinakailangan ang transportasyon, sa kaligtasan ay basta sumunod ka lang sa rules.

77. Walang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng bawat trabahador sa sambayanang Pilipino.

78. Lahat ng bagay ay mahalaga, subalit sa kaligtasan lalo na.

79. Huwag magmadali sa paggawa ng trabaho, mag-ingat ng mabuti kapalit ng pagpapahalaga sa kaligtasan.

80. Maging proaktibo sa pag-iingat - hindi dapat hayaang dumating ang panganib.

81. Paano ka papasok sa trabaho? Higit sa lahat, ay lumakad kang ligtas.

82. Ang lugar na napapalibutan ng panganib ay hindi dapat binibigo sa kaligtasan.

83. Sa pagtanggap ng responsibilidad ay nakipagsabayan ka na rin sa kaligtasan.

84. Pag-iingat sa trabaho ay para sa kaligtasan ng lahat; kumbaga sa free-for-all, kaligtasan lang labanan.

85. Ang safety ay nasa kamay ng bawat triumphant, maging sila'y supervisors o mga empleyado.

86. Kapag binitawan ang safety measures, siyang gumagawa ng kabiguan.

87. Huwag magpatuloy kung hindi sigurado, mag-ingat sa lahat ng maaari.

88. Huwag magbilang ng pangako, kundili siguraduhin ang safety measures - kung hindi mage-effort din man para sa kaligtasan.

89. Hindi dapat magtiis sa panganib, pasulong palagi sa safety.

90. Bawat trabaho ay may kanya-kanyang integrity, kaya't ang safety measures ay dapat bago magtrabaho.

91. Huwag balewalain ang safety measures dahil ito ang nagbibigay ng total peace of mind.

92. Mag-ingat sa gawain, magpatuloy sa pagiging masinop sa safety measures.

93. Mahalaga ang kaligtasan sa trabaho, dahil ito ang primaryo ng priority.

94. Sa ilang pangyayari, maiwasan ang kaligtasan ay maiwasan din ang problems.

95. Sa pamamagitan ng safety measures, marami ang magkakaisa sa kaligtasan para sa lahat.

96. Ang kaligtasan ay hindi para mang-asar, subalit para lumawit.

97. Always in control; kaligtasan is always the way - hindi pagkakataon lang.

98. Hindi mo mapapansin kung kulang sa safety, until mahapdi at mabigat ang katawan.

99. Pag-asikaso ay pati sa safety measures napapaloob, ito ay makapagbibigay ng assurance sa trabaho.

100. Maging responsableng citizen sa pakikibahagi sa kaligtasan, wala na mas presyo pa kaysa sa buhay.

Creating effective and memorable tagalog tungkol sa safety slogans is no easy feat. However, with the right approach and mindset, you can come up with slogans that not only catch people's attention but also motivate them to follow safety measures. One of the essential tips for creating such slogans is to keep them short, simple, and easy to remember. Use phrases and words that are in the daily vocabulary of the intended audience, making the slogans relatable and sticky. Additionally, focus on emphasizing the importance of safety and how it can benefit both individuals and the community. Finally, incorporating humor, rhyme or wordplay can enhance the appeal of your slogans, so don't be afraid to get creative. Some new ideas to consider include using local references and puns, incorporating simple but memorable graphics, and soliciting feedback from the intended audience to ensure that the slogans are well received. Remember, the ultimate goal is to make your tagalog tungkol sa safety slogans memorable, effective, and impactful, so be sure to invest the right amount of time and effort into the process.

Tagalog Tungkol Sa Safety Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa safety nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Safety nouns: status, guard, birth control device, base hit, danger (antonym), hit, device, condom, country, contraceptive device, score, safe, safety device, rubber, prophylactic device, condition, refuge, preventive, area, preventative, prophylactic, contraceptive

Tagalog Tungkol Sa Safety Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa safety are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Safety: flightsafety, biosafety
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯