June's top tagalog tungkol sa kababaihan slogan ideas. tagalog tungkol sa kababaihan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Kababaihan Slogan Ideas

Tagalog Slogans Tungkol sa Kababaihan

Tagalog na slogans tungkol sa kababaihan ay isinulat upang ipahayag ang mga damdamin at karanasan ng mga kababaihan sa Pilipinas, at magbigay ng pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ang mga slogan ay binuo mula sa mga idyoma, salawikain, o pangmalalim na pag-iisip, na nag-uudyok sa mga kababaihan na magdala ng kanilang sarili sa pagbabago at paglago. Halimbawa ng isang Tagalog slogan tungkol sa kababaihan ay "Walang mahinang babae ang magpapatalo sa katatagan". Ang slogan na ito nagtataguyod ng pagtitiis at pagtatagumpay ng mga kababaihan sa lahat ng lugar, at nagmamalasakit sa kanilang sariling kakayahan upang makamit ang kanilang mga pangarap.
.
1. Iniibig naming lahat ang kababaihan

2. Kababaihan: Iluwal natin ang pag-unlad!

3. Kababaihan: Pinakamagaling sa lahat

4. Kababaihan: Pinakamataas na karangalan

5. Kababaihan ng Kalikasan: Siya ang Hinaharap natin

6. Walang Tagumpay nang Walang Kababaihan

7. Kababaihan: Sandigan ng Ating Pag-unlad

8. Makapangyarihan ang Kababaihan: Magiging Pambato ng Ating Mundo

9. Kababaihan: Pagpapatunay sa Ating Mundo

10. Idokumento ang Enerhiya ng Kababaihan

11. Daanan ang Lunas Dahil sa Kababaihan

12. Magusa sa Kaalaman, Katatagan at Kababaihan

13. Lukmurin ng Kababaihan ang Katayuan Ko

14. Kababaihan: Silid ng pagbabago

15. Makibahagi sa Buhay ng Kababaihan

16. Ako ay Kalayaan ng Kababaihan

17. Kung Walang Kababaihan, Walang Impormasyon

18. Hinubog ng Kababaihan ang Kinabukasan

19. Makibaka para sa Likas na Karapatan ng Kababaihan

20. Itayo ang Kababaihan sa Matibay na Kasanayan

21. Tingnan ang Kakayahan ng Kababaihan

22. Pukawin ang Likas na Kakayahan ng Kababaihan

23. Pakamtin ang Pagkakapantay- pantay ng Kababaihan

24. Kababaihan at Paupahan: Magkasuwato Upang Umangat

25. Pakinabangan ang Kapangyarihan ng Kababaihan

26. Magpakilos sa Kababaihan Upang Makamit ang Pagpapahalaga

27. Isulong ang Kababaihan, Isulong ang Kalusugan

28. Mapagbigay ng Serbisyo ng Kababaihan, Maghanap ng Paraan

29. Isinuli ang Karapatang Hindi napagtatanggol ng Kababaihan

30. Karapatan ni Kababaihan: Pawang Bigay ay Kopyahin

31. Palakasin ang Mataas na Estado ng Kababaihan

32. Tulungan ang Kaunlaran ng Kababaihan sa Kabataan

33. Makibalot ng Kaalaman at Katapangan ang Kababaihan

34. Bigyang-Pansin ang Papel ng Kababaihan sa kasaysayan

35. Magbigay ng Pamana sa Kababaihan ng Digmaan sa Kahirapan

36. Gamitin ang Ating Salita Upang Iparating ang Kababaihan

37. Lumabas mula sa Ilalim Upang Makita ang Kababaihan

38. Katutubong Igalang ang Kababaihan sa lahat ng Salungatan

39. Isakripisyo ang Pagsisikap at Maging Kababaihan

40. Makilahok sa Iba Upang Mailapit ang Kababaihan

41. Itanghal ang Kababaihan bilang Uri ng Kaligtasan

42. Humayo Upang Mapalaganap ang Pagpapahalaga sa Kababaihan

43. Paghubog ng Malasakit para sa Pinakamayaman na Tunay na Ngipin ng Kababaihan

44. Tagapagtanggol ng Tagumpay ng Kababaihan

45. Maglingkod sa Tagumpay sa Pagpapasikat ng Kababaihan

46. Isulong ang Kahusayan ng Kababaihan sa larangan ng Bawat Isip

47. Kahulugan ng Kababaihan: Kakayahang Lumampas sa Kahirapan

48. Isa sa Totoo: Paniniwala sa Kababaihan

49. Bumalik sa Boluntaryo: Suportahan ang Kababaihan

50. Ipakita ang Iyong Suporta sa Kababaihan, Maging Nakikinabang!

Creating Tagalog slogans tungkol sa kababaihan is a great way to promote and support female empowerment in the Philippines. Start by brainstorming aspects of female empowerment that you'd like to highlight, and turning them into concise, catchy phrases. Use keywords that are related to the female empowerment movement in the Philippines, such as, "kaya," "suportahan," and "malasakit," which all translate to "able," "support," and "care" respectively. Additionally, avoid using gender stereotypes and use inclusive language to ensure that your slogan is inclusive of all gender identities. Finally, try to make your slogan memorable by avoiding unnecessary words, and sticking to words and phrases that are easy to remember and understand.

Tagalog Tungkol Sa Kababaihan Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa kababaihan nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Tungkol Sa Kababaihan Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa kababaihan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯