December's top tagalog tungkol sa kalikasan slogan ideas. tagalog tungkol sa kalikasan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Slogan Ideas

Tagalog Tungkol sa Kalikasan Slogans: Why They Matter

Tagalog tungkol sa kalikasan slogans are phrases that aim to promote environmental awareness and responsibility among Filipinos. These slogans are used in various marketing and advocacy campaigns to inspire people to take action towards protecting nature and preserving the planet's resources. They are not only effective in raising public awareness, but they also serve as powerful tools for activism and community organization. Examples of effective Tagalog tungkol sa kalikasan slogans include "Pangalagaan ang ating kalikasan, para sa kinabukasan" (Take care of our environment, for the future), and "Bawat basura, may tama at mali. Kung itatapon sa tamang paraan, magbabago ang mundo natin" (Every waste has right and wrong. If disposed of correctly, it can change our world). What makes these slogans memorable and effective is that they are concise, easy to remember, and straightforward. They also appeal to emotions, emphasizing the importance of protecting the environment not just for ourselves but for future generations.Tagalog tungkol sa kalikasan slogans play a significant role in promoting environmental awareness and encouraging sustainable practices, not only in the Philippines but also in other countries where the language is spoken. By using these slogans in various environmental campaigns, Filipinos can help propagate a culture of caring for the environment and inspire meaningful action towards preserving our planet's natural resources.

1. Kalikasan natin, pangalagaan natin.

2. Ipagmalaki ang ating kalikasan.

3. Hindi lang tayo ang may karapatan sa mundo.

4. Bawat puno ay buhay, bawat puno’y kailangan.

5. Dinggin ang panawagan ng kalikasan.

6. Hindi puwedeng itabi, kailangan mahalin.

7. Kalikasan, sandigan ng buhay.

8. Alagaan ang kalikasan, para bukas may kinabukasan.

9. Bawat damo may kagandahan, kalikasan patnubayan.

10. Simulan natin, sa ating sariling tahanan.

11. Responsableng mamamayan, mahal ang kalikasan.

12. Ang kalikasan ay hindi kailanman nagkulang, tayo lang ang nag-abuso.

13. Buhay ng kalikasan, buhay natin din.

14. Kalikasan, kailangan mas higit pa sa pag-ingat mo sa sarili.

15. Alam natin kung paano magtapon ng basura, ngunit paano mag-alaga ng kalikasan?

16. Ating palakasin ang kalikasan, huwag atakihin.

17. Kalikasan, kayamanan natin.

18. Tara, samahan mo ako, bili tayo ng puno.

19. Araw-araw, panalangin para sa kalikasan.

20. Walang hangganang kalikasan, magtulungan tayo.

21. Puno ng buhay, kalikasan ngayon.

22. Sa kalikasan, tamang mabuhay.

23. Sa kalikasan, lahat ay may papel.

24. Sa kalikasan, pag-ibig patunay.

25. Alagaan natin, paraisong ibigay.

26. Isulong, kalikasan ay mahalin.

27. Kalikasan ay bago ang lahat, alagaan at ingatan.

28. Kalikasan tayong lahat, sa kalikasan magkaisa.

29. Kalikasan, kayamanan na hindi mabibili.

30. Mahalin ang kalikasan, para bukas tayo’y may makikita pa.

31. Sa atin sumasandal ang kalikasan.

32. Ako ay nature lover, ikaw ba ay kalikasan na nga?

33. Paalalahanan, kalikasan ay walang kapalit.

34. Pag-aalaga ng kalikasan, gawing panghabang-buhay gawain.

35. Ang mga puno ay hindi laruan, siya ay buhay kaya pangalagaan.

36. Ang kalikasan ay pangunahing kailangan ng buhay.

37. Ito ay mundo ng kalikasan, tayo ang bahagi niya.

38. Lahat ay nakataya sa kalikasan, kaya’t dapat ay pahalagahan.

39. Kalikasan at tao, iisa lamang sa adhikain.

40. Kalikasan, halaga’y mahal, Iyan ang dignidad ng mundo.

41. Bawat puno’y may buhay; may ginhawa sa bawat patikim ng hangin.

42. Kalikasan, s’yang bumubuhay sa ating mga buhay.

43. Bumangon, magpakilala kung sino at kung ano ka para sa kalikasan.

44. Magtulungan upang maiwasan ang pagtupok ng kalikasan.

45. Kalikasan namin, kalikasan mo rin, pano ito maliligtas kung hindi natin tutuparin.

46. Patibayin ang kalikasan, upang mayro’n pa rin p’wedeng maging kinabukasan.

47. Kalikasan: ang buhay mo’t buhay ko.

48. Isulong ang kalikasan, dahil ito’y kailangan natin.

49. Bawat dahon ay sagisag ng buhay ng kalikasan.

50. Kalikasan, kayamanan ng taong bayan.

51. Ang ating kalikasan, ibinigay ng Diyos, kaya’t kailangan ang pag-aalaga’t pagpapahalaga.

52. Sa kalikasan pinapangalagaan, buhay mga bagay na mahalagan.

53. Kalikasan: wala siyang preno, kaya tayo dapat ang magluwis ng takbo.

54. Alagaang kalikasan, magtatagumpay sa ating pangangailangan.

55. Kasama natin ang kalikasan, hayaang magkaisa sa adhikain.

56. Kalikasan, tayo’y nagpapakain, kaya’t kailangan na hindi tayo manasan.

57. Kalikasan, alagaan natin; ang mundo ay sa tayo’y magugunita.

58. Mayroong kahalagahan ang kalikasan, pagpapalaganap ng makatarungang laban.

59. Kalikasan, pinakamahalagang yaman na walang ihambing.

60. Alagaang kalikasan, pagtatagumpayan ng lahat ng hamon ng mundo.

61. Buhayin at yamanin ang kalikasan; ito ang pinakamagandang tagumpay ng lahat ng mga tao.

62. Iwaksi ang kamangmangan; kalikasan, huwag nang hali-haliluhod pa.

63. Kalikasan, tayong lahat ang pinatay, kaya mag-alaga tayo bago ito tuluyang mawala.

64. Ang ating kalikasan, kalayaan sa kinabukasan.

65. Ipaglaban ang kalikasan, para bukas ay mayro’n pa.

66. Kalikasan ay walang maliit, lahat ay may ambag s’yang malaking tulong.

67. Sa kalikasan, mayro’n tayong kaisa, sakbibi’t liwanag ng mga bituin at umaga.

68. Kalikasan, makinig sa aking pag-alaala; nasa sa akin na ang bukas na ito.

69. Mag-alaga tayo ng kalikasan, para sa susunod pang henerasyon.

70. Pagyamanin ang kalikasan, upang magbabalik ka na naman upang masigla.

71. Tumulong sa kalikasan, upang ito ay mawala na sa ating paningin.

72. Isang araw na walang kalikasan, buhay na ating pipiliin?

73. Alagaang kalikasan, upang ang mundo ay magtamasa.

74. Pag-alaga ng kalikasan, ating kalikasan ay magpapatuloy.

75. Lahat ay kailangan ng kalikasan; bawat matamis at maalikabok can tatanda rin.

76. Kalikasan, walang sawang ginagampanan, ang kalikasan at kanyang mundo ay walang mong problemahin.

77. Tulungan upang itaguyod ang mahal nating kalikasan, at huwag nating hayaang malanta ito.

78. Ang kalikasan ay nag-aalaga sa atin; ito rin ay atin pong pagkakataon na mapasulong.

79. Kalikasan ng Luzon ay pahalagahan, dahil pinatitibay tayong mga Pilipino.

80. Ipaglaban ang kalikasan; ito ang kayamanan natin.

81. Maliwanag na kalikasan sa ating puso, para ang mga anino natin ay magdurugtungan.

82. Kalikasan at Pangalawang Pangulo, hindi ito magiging boses ng tao.

83. Ibagsak na ang pagtaas ng po at ng turismo, kung kalikasan din ay masisira.

84. Habang may buhay sa kalikasan, mayro’n pang pag-asa sa tinig ng tao.

85. Ang kalikasan ay mga biyayang nais ng buhay sa atin, dahil buhay sa atin.

86. Kasama ang kalikasan, mayro'n tayong nais na buhay sa ating tagumpay.

87. Ang kalikasan ay higit sa iyong nagawa, ngunit sa iyong tinulong na kalikasan at sa ating sambayanan.

88. Ating kalikasan ay hindi isang pangyayari lamang, kung hindi isang katulad ng ating buhay.

89. Kalikasan ng karagatan ay magpaligaya sa mga tao, kasama ng ating mga kalikasan.

90. Mahalaga na kilalanin ang kalikasan, upang ito ay mapangalagaan.

91. Kalikasan: hindi babalik ang kagubatan.

92. Kalikasan ng Nayon, lagi na naming alam na buhay.

93. Alagaan natin ang kalikasan, upang magkasama tayo sa pagdating ng liwanag ng araw.

94. Mayro'n tayong mas maganda sa kalikasan, upang dito tayo ay magpatuloy sa tinatahak nating daan.

95. Pag-alagaan ang kalikasan, upang ang susunod na henerasyon ay magpapatuloy sa ating mga buhay.

96. Kalikasan, susuportahan namin ang nag-iisang pagbabalik.

97. Bakit hindi natin maalis ang kalikasan, kailangan natin itong pangalagaan.

98. Ang kalikasan ay dapat i-ukit sa ating mga puso, para handa tayo sa anumang hamon.

99. Ang kalikasan, hindi ito balakid, kung hindi ito ay handog ng kalikasan sa bawat isa sa atin.

100. Alagaan ang kalikasan, upang ito’y magpapatuloy kahit sa malayo ang mabaling.

Creating effective and memorable Tagalog tungkol sa kalikasan slogans can be challenging, but with some helpful tips and tricks, you can create a powerful message that resonates with your audience. Start by researching popular phrases and sayings related to the environment and adapt them to Tagalog. Use catchy keywords and memorable phrases to make your message stand out. Engage your audience by creating slogans that inspire them to take action or connect to a shared value. Include statistics or facts to reinforce your message and make it more impactful. Some popular slogans are, "Kalikasan, ating alagaan", "Plant trees, save life", and "I-respeto natin ang kalikasan, para sa maayos at masiglang buhay." Brainstorm new ideas like "Panatilihin natin ang ganda ng kalikasan, para sa susunod na henerasyon", or "Bawas-bawasan ang paggamit ng plastik, mapanatili'ng malinis ang ating mundo." By following these tips and tricks, you'll be able to create a memorable and effective Tagalog tungkol sa kalikasan slogan that spreads your message and inspires change.

Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa kalikasan nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa kalikasan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯