April's top tagalog tungkol gender equality slogan ideas. tagalog tungkol gender equality phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Gender Equality Slogan Ideas

Empowering Gender Equality through Tagalog Tungkol Gender Equality Slogans

Tagalog Tungkol Gender Equality Slogans are powerful tools used to promote and push gender equality initiatives in the Philippines. These slogans are catchy phrases that aim to stimulate public awareness, education, and action on issues related to gender equality, from equal opportunities to equal pay, and freedom from discrimination.One of the most effective Tagalog Tungkol Gender Equality Slogans is "Babae at Lalaki, Pantay-pantay sa Laban ng Buhay" or "Female and Male, Equal in the Battle of Life." This slogan underscores the importance of equality between genders and further implies that everyone deserves equal opportunities, and that gender should not determine the trajectory of anyone's lives.Another memorable Tagalog Tungkol Gender Equality Slogan is "Wag Magpamane sa Pamamaraan ng Lalaki, Bumuo ng Bagong Pamamaraan Bilang Babae," or "Don't Conform to Men's Standards; Create a New Standard as a Woman." This slogan encourages women to become agents of change by promoting ideas that raise the bar for women rights, respect, and dignity.Overall, Tagalog Tungkol Gender Equality Slogans are easily remembered and effective because they convey a strong message that touches the hearts of the people, reminding them that every individual has equal rights and opportunities, regardless of gender. These slogans aim to inspire people to action and promote gender equality initiatives in society, which is vital in fostering a culture that recognizes the humanity and dignity of all people.

1. Equality for all sexes, in Tagalog we say iisa ang lahi.

2. Tagalog #BalanceForBetter: Gender should never be a barrier.

3. Ang pagtingin sa kalagayan ay walang kasarian.

4. Gender equality starts with respect, one word we say in Tagalog gets the effect.

5. Sa kasarian walang pag-ibig, pantay-pantay ang karapatang daragigit.

6. Women and men both stand tall; let gender equality prevail for all.

7. ID lang walang kasarian, huwag mag-discriminate sa kanyang kasarian.

8. Gender equality, Tagalog's way: Pantay kaming lahat sa hirap at ginhawa.

9. Magkatangi ang kasarian, pantay na karapatan ang pagsamahin.

10. Our differences are our strengths, gender equality will take us all the lengths.

11. Kahit anong kasarian, pantay-pantay ang kalagayan.

12. Tagalog takes the lead, women and men can all succeed.

13. Ensuring gender equality is a must, in Tagalog "panlalaki" and "pambabae" are just.

14. Kasarian man ay maingat kailangan, sa lahat ng dako ang karapatan natin.

15. Sama-sama tayo sa pagtangan ng kasanayan, huwag mag-discriminate base sa kasarian.

16. Gender equality is the key, in Tagalog we say "pantay na karapatan para sa lahat ng tao kahit ano mang kasarian".

17. Ang kasarian ay isang kalagayan, pagturing na pantay ay sapat na panulat.

18. Sa gender equality walang kaso, pantay-pantay ang karapatan kahit ano mong kasarian.

19. "Pambabae" and "panlalaki", just words in Tagalog, in gender equality we are united as one.

20. Kasarian ay hindi hadlang sa tagumpay, magtulungan at magkapantay-pantay.

21. Mag-isa sa mga kasarian, pantay-pantay sa kalagayan.

22. Gender equality is the way to be, kahit ano mang bundok kaya nating mapuntahan bilang magkakasama.

23. Sama-sama tayo sa kasarinan, pantay na karapatan kailangan ng lahat.

24. Gender equality is not just a slogan, sa tagumpay magkakapantay ang lahat ng kasarian.

25. The time has come for equality, Tagalog will lead us to the possibility.

26. In Tagalog we say "Kasarian? Hindi tauhan ng iba, sila'y magkatuwang na pantay sa tagumpay".

27. Sa kalagayan di papantay-pantay, mag-isa sa kasarian ngunit lahat pantay-pantay na may karapatan.

28. Gender equality, Tagalog's measure: "pantay-pantay sa karapatan at dignidad dahil tayo lahat ay mga tao rin".

29. Dahil sa pagkakaiba-iba, magkakapantay na kinikilala, tagumpay natin tayo ay magpapala.

30. Equality for all genders, sa Tagalog ay "pantay-pantay na karapatang nagmula sa mga magkakaibang kasarian".

31. A world of gender equality, Tagalog's way - sa kalakasan at pagkakaisa, sama-sama tayo sa tagumpay.

32. Kahit ano man ang kasarian, pantay-pantay at walang nakakahiya.

33. Gender equality sa Tagalog, pantay-pantay sa karapatan, wala sa kasarian ang kakanyahan.

34. Inclusivity starts with "iisa ang lahi", Tagalog's way of saying that gender is not a factor.

35. Sa kasarian, walang pagbibiro. Pantay-pantay tayong lahat sa pagmamahal at respeto.

36. Gender equality, Tagalog's view: "lahat ng kasarian, pantay-pantay sa karapatan at pagkakataon".

37. From "kapatid", "magulang", "kaibigan", hanggang sa "kasarian", pantay-pantay tayo sa pagkilala ng tao.

38. Featuring gender equality, Tagalog's voice - sa kasarinan, tayo ay magkatuwang at magkakaisa bilang mga tao.

39. Kahit ano mang kasarian, sa Tagalog pantay-pantay ang pananaw at kalagayan.

40. The road to gender equality is not a destination, sa Tagalog it takes collaboration.

41. Gender equality, Tagalog's way - sa lahat ng sektor, pantay na karapatan at pagrespeto ng kahalagahan.

42. Mga kasarian ay iba-iba, ngunit pantay-pantay tayong lahat sa karapatan at katapatan.

43. Sa pagturing ng kasarian, lahat pantay-pantay na may karapatan sa kalagayan.

44. Gender equality starts in the heart, kahit ano mong kasarian, sama-sama tayong may pakiramdam ng kagandahan at kahanayang maging magaling.

45. In Tagalog we say "Pantay-pantay na karapatan sa kasarinan dahil tayo ay parte ng iisang buong pagbabago".

46. A world filled with gender equality, Tagalog's view: "Iisa ang hangarin, pantay na karapatan sa lahat ng aspeto ng buhay".

47. Ang kasarian ay bahagi ng kalikasan na dapat igalang at pagtibayin.

48. Gender equality, Tagalog's way - sa edukasyon, pagtatrabaho, at mga karapatang personal kailangan pantay-pantay ang kahalagahan.

49. Kahit ano mang kasarian, sa lahat ng sektor, walang maiiwan, lahat pantay-pantay na may karapatang magtagumpay.

50. Gender equality, Tagalog's voice - dapat pantay-pantay sa karapatan at kasarinan sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa katarungan.

51. Equality for all genders sa lahat ng aspeto, sa Tagalog ay kailangan pantay-pantay ang pagturing sa lahat.

52. Pagsama-sama bilang magkakaibang kasarian, sa pagtubo sa lahat ng aspeto ng buhay, hanggang sa pag-unlad pantay-pantay ang kahalagahan.

53. Gender equality, Tagalog's way - sa bawat kasarian, may kakulangan, may pagkakamaling nagawa, ngunit pantay-pantay ang pagkakataon upang matuto at magbago.

54. Kahit ano mong kasarian, walang maipagmamalaki, lahat pantay-pantay na may karapatang magtamasa ng kaligayahan at sapat na benepisyo sa lahat ng aspeto ng buhay.

55. Gender equality, Tagalog's view - bawat kasarian, dapat ay may tinitiyak na kalagayan, karapatan at halaga na walang ibang dapat tanging magbibigay.

56. Sa gender equality, pantay ang pagkakataon sa lahat ng kasarian upang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay.

57. Tagalog's way of saying it - sa kasarinan ng bawat tao, pantay-pantay ang karapatan at kahalagahan ng tao.

58. Gender equality, Tagalog's point of view: "Bawat kasarian, pantay-pantay na maaaring makapagbigay sa ating lipunan ng gampanin na walang kamag-anak na iba."

59. Ang kasarian ay hindi limitasyon, sa pagkakapantay-pantay lahat ay may pag-asa at karapatang magtagumpay.

60. Gender equality in Tagalog - pantay-pantay ang kahalagahan sa lahat ng kasarian sa pagpapalago ng ating komunidad.

61. Kahit ano mong kasarian, lahat ay may mahalagang papel sa pagsulong ng ating komunidad.

62. Sa kasarinan ng bawat isa, pantay-pantay nating panghawakan ang karapatan at respeto.

63. Gender equality, Tagalog-style - magpakatotoo tayo, magkaisa kami, ang bawat kasarian dapat ay may pantay-pantay na kanan at obligasyon.

64. Ang kasarinan ay nagkakaiba, ngunit pantay-pantay tayong lahat sa kahalagahan at karapatan.

65. Ang kasarius ay hindi dibisyon, sa lahat ng aspeto ng buhay ay pantay-pantay ang pangangailangan.

66. Gender equality, Tagalog's point of view - kailangan ang bawat kasarian upang magtagumpay ang komunidad, kailangan pantay-pantay ang kalagayan at karapatan.

67. Kahit ano mong kasarian, walang madura, lahat ay may halaga na walang maiiwan sa pagpapalago ng ating lipunan.

68. Sa kasarinan, walang discrimination, pantay-pantay ang pagtingin sa lahat ng aspeto ng buhay at mga karapatan.

69. Gender equality, Tagalog's take - kailangan ang bawat kasarian upang mabuo ang ating komunidad, kailangan pantay-pantay ang karapatan para magtagumpay.

70. Kahit anong kasarian, pantay-pantay sa pagpapalago ng mga pagkamalikhain ng ating lipunan.

71. Sa pagiging pantay-pantay sa kasarinan, nakakatulong tayo sa pagpapalago ng ating komunidad.

72. Gender equality, Tagalog's voice - lahat ng kasarian ay maaaring magtagumpay kailangan ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspeto ng buhay.

73. Kahit ano mang kasarian, pantay-pantay sa kalagayan at karapatan sa lahat ng aspeto ng buhay.

74. Sa lahat ng kasarian, pantay-pantay tayong lahat sa karapatan at kasarinan.

75. Gender equality, Tagalog's view - lakas ng kasarinan, sa lahat ng aspeto ng buhay, kailangan ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng mga karapatan.

76. Kahit ano mong kasarian, magtatagumpay ka sa pamamagitan ng pagkakapantay-pantay.

77. Sa pagiging pantay-pantay sa kasarinan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong umunlad at gumanda ang ating komunidad.

78. Gender equality pa rin hangad natin, sa lahat ng kasarian, pantay-pantay tayong anumang stilong binasbasan.

79. Kahit ano mang kasarian, pantay-pantay tayong lahat sa kasarinan at kahalagahan sa ating lipunan.

80. Sa lahat ng kasarian, pantay-pantay tayong anumang sinisigaw ng ating kaluluwa at mahalagang papel sa pagsulong ng ating komunidad.

81. Gender equality, Tagalog's belief - walang maiiwan, kailangan ang bawat kasarian upang magtagumpay tayo bilang isang komunidad.

82. Kahit ano mong kasarian, bawat isa sa atin ay may mahalagang gampanin sa pagsulong ng ating lipunan.

83. Sa kasarinan, walang mahirap, pantay-pantay ang pagkakataon sa lahat ng aspeto ng buhay.

84. Gender equality, Tagalog's way - sa lahat ng kasarian, pantay-pantay sa kalagayan at kaibahan sa mga karapatan at tungkulin.

85. Kahit ano mong kasarian, lahat tayo ay mahalagang tagapagtibay sa pagsulong ng ating komunidad.

86. Sa lahat ng kasarian, pantay-pantay tayong anumang kwento at kasaysayan ng ating lipunan.

87. Gender equality, Tagalog's voice - kailangan nating magtulungan upang makamit ang pagkakapantay-pantay sa kasarinan.

88. Kahit anong kasarian, magiging matapang ka man, lahat pantay-pantay tayo sa kasarinan at tungkulin.

89. Sa kasarinan, walang bawal, pantay-pantay ang pagkakataon sa lahat ng aspeto ng buhay.

90. Gender equality, Tagalog's belief - kailangan ng bawat kasarian upang magtagumpay tayong lahat bilang isang komunidad.

91. Kahit ano mong kasarian, kailangan pantay-pantay sa pagsulong ng mga bagay na nagbibigay at nagpapalakas sa ating lipunan.

92. Sa bawat kasarian, may puwang, pantay-pantay ang trabaho at mga gawain para magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay.

93. Gender equality, Tagalog's point of view - kailangan nating magkaisa upang makamit ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng kasarinan.

94. Kahit anong kasarian, walang kita, lahat pantay-pantay tayo sa kasarinan at karapatan.

95. Sa kasarinan, pantay-pantay ang kasiguran, lahat pwede nang umangat at magtagumpay.

96. Gender equality, Tagalog's belief - walang maiiwan, sa bawat kasarian, magcocomplement na lahat upang magtagumpay tayong lahat.

97. Kahit ano mong kasarian, pantay pantay tayo sa lahat ng aspeto ng buhay, kailangan lahat tayo nang isa-upsang tama.

98. Sa kasarinan, walang limitasyon, pantay-pantay ang pagkakataon sa lahat ng aspeto ng buhay.

99. Gender equality, Tagalog's voice - sa lahat ng kasarian, pantay-pantay tayong lahat sa pagtuklas ng ating mga potensyal at mga hamon sa buhay.

100. Kahit anong kasarian, pantay-pantay tayong lahat sa ating paglalakbay tungo sa isang mas maganda at pantay na lipunan.

Creating memorable and effective Tagalog tungkol gender equality slogans requires careful thought and consideration of the message you wish to convey. It is essential to use clear, concise language that resonates with your audience, whether you are targeting young people, women, men, or people of all ages. Your slogan should be easy to remember, and it should be relevant to the current conversation about gender equality. One tip is to use humor, puns, or wordplay to add some extra style and interest to your slogan. Another tip is to use inclusive language that does not perpetuate stereotypes or biases related to gender. For example, instead of using the phrase "be a man," you might use "be a person" or "be yourself." Some new ideas for gender equality slogans in Tagalog tungkol might include "Hindi hadlang ang kasarian sa tagumpay" (Gender is not a barrier to success), "Pantay na karapatan, pantay na oportunidad" (Equal rights, equal opportunities), or "Walang tumutulong, walang aangat" (Without assistance, there is no progress). These phrases emphasize the importance of equality, fairness, and collaboration in creating a more just and equitable society.

Tagalog Tungkol Gender Equality Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol gender equality nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Gender nouns: sex, grammatical category, syntactic category, physiological property, grammatical gender, sexuality
Equality nouns: par, position, inequality (antonym), sameness, status, equivalence, equation

Tagalog Tungkol Gender Equality Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol gender equality are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Gender: offend her, bender, sender, penned her, amend her, slender, challender, spend her, engender, offender, n der, tender, ten der, brender, blend her, end her, bartender, bittenbender, allender, pretender, big spender, brendor, en der, den der, endor, trender, contender, vandevender, gen der, intend her, pretend her, mender, lend her, vendor, comprehend her, apprehend her, yender, callender, lender, cavender, tend her, fender, eastender, bend her, kender, legal tender, ender, wender, send her, fassbender, expend her, zehnder, defend her, public defender, render, fend her, surrender, defender, commend her, recommend her, skender, extender, suspender, zender, blender, vender, splendor, spender, einbender, mend her, friend her, suspend her, weekender, stender, befriend her, denn der, transcend her, wende der, fasbender, extend her, attend her, first offender, wend her, ende der, pender, weekend her, transgender, schlender

Words that rhyme with Equality: high quality, frivolity, parental quality, causality, quality e, low quality, decline in quality, paternal quality, maternal quality, inequality, polity, quality, wallet he, jollity
1    2     3     4     5     6    ...  13      Next ❯